پایان نامه های ارشد سری هشتم

تحقیق – تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

جدول ۳-۲۰ میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی ۴۸
جدول ۳-۲۱ وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا ۴۹
جدول ۳-۲۲ میزان فشار ماهانه هوا در بندر انزلی (واحد میلی بار) ۵۰
جدول ۳-۲۳ مشخصات بادهای محلی در منطقه مورد مطالعه: ۵۲
جدول ۳-۲۴ طبقه‏بندی اقلیمی به روش دمارتن ۵۳
جدول ۳-۲۵ ارزیابی منابع آب میلیون متر مکعب ۵۸
جدول ۴-۱ میانگین دمای رضوانشهر به سانتی گراد ۶۷
جدول ۴-۲ داده های حرارتی شهرستان رضوانشهر درجه سانتیگراد ۶۷
جدول ۴-۳ نیازهای حرارتی سویا از زمان کاشت تا شروع دوره گلدهی برحسب درجه-روز رضوانشهر ۶۸
جدول ۴-۴ برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتارسویا به تفکیک استان درسال زراعی ۹۰- ۱۳۸۹ ۷۰
جدول ۴-۵ برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتارسویا به تفکیک استان درسال زراعی ۹۰- ۱۳۸۹ ۷۰
جدول ۵-۱ شرایط محصول کشت سویا در شهرستان رضوانشهر ۷۷
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار ۳-۱ تعداد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی ۳۹
نمودار ۳-۲ میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا شهرستان رضوانشهر ۴۱
نمودار ۳-۳ متوسط بارندگی ایستگاه پیلمبرا ۴۲
نمودار ۳-۴ درصد بارندگی فصلی ایستگاه پیلمبرا ۴۳
نمودار ۳-۵ میانگین درصد رطوبت نسبی در ایستگاه پیلمبرا ۴۴
نمودار ۳-۶ مقدار ابرناکی سالانه ایستگاه انزلی ۴۵
نمودار ۳-۷ میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی ۴۶
نمودار ۳-۸ میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی ۴۷
نمودار ۳-۹ میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی ۴۸
نمودار ۳-۱۰ وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا ۴۹
نمودار ۳-۱۱ منحنی آمبروترمیک شهرستان رضوانشهر ۵۵
نمودار ۴-۱ روند تغییرات دمای میانگین، حداکثر و حداقل شهرستان رضوانشهر ۶۷
نمودار ۴-۲روند تغییرات میانگین دما و طول روز در محدوده شدت نور۰۰۱/۰ ۶۸
نمودار ۴-۳ ۷۱
نمودار ۴-۴ ۷۲
نمودار ۵-۱ ۷۶
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۳-۱ اقلیم نمای دومارتن ۵۳
شکل ۳-۲ اقلیم نمای آمبرژه ۵۴
فهرست نقشه
عنوان صفحه
نقشه۱-۱- موقعیت شهرستان رضوانشهر ۹
چکیده
تمامی محصولات زراعی از نظر ویژگی‌های بیولوژیکی و نیازهای محیطی با یکدیگر متفاوتند، این در حالی است که خصوصیات طبیعی و محیطی زمین از یک منطقه به منطقه دیگر نیز دارای تغییرات شدید است. عوامل زیادی بر روی رشد و توسعه گیاهان تأثیر می‌گذارند. بعضی از این عوامل عبارتند از: مجموعه انرژی دریافتی از خورشید، درجه حرارت در طول فصل رویش، میزان مواد غذایی مورد نیاز گیاهان در خاک و غیره. برای به دست آوردن تولید مناسب، کلیه این عوامل بایستی به وسیله کشاورزان مورد توجه قرار گیرند. برای مثال در مناطق خشک با آبیاری مزارع، کمبود بارندگی جبران می‌گردد. تنظیم درجه حرارت و طول روز نیز با کنترل گرما و نور امکان پذیر است. ولی باید توجه داشت که به کارگیری این روش‌ها پرهزینه و در بعضی موارد غیر اقتصادی است. در بعضی از مناطق سطح زمین، محل‌هایی پیدا می‌شود که گیاهان بدون اقدامات کنترلی می‌توانند بهترین رشد را داشته باشند. بنابراین چنانچه این گونه مناطق مشخص گردند، می‌توان مناسب‌ترین محصولات را در آن‌ها کشت نمود و بهترین و سازگارترین گونه‌های زراعی را نیز برای کشت در این مناطق معرفی و پیشنهاد نمود. در این تحقیق با تجزیه و تحلیل عناصر اقلیمی شهرستان رضوانشهر و تعیین نیازهای اقلیمی سویا در منطقه، تاثیر اقلیم در کشت سویا مشخص گردید. برای رسیدن به این هدف از عناصر اقلیمی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که شهرستان رضوانشهر جهت کشت سویا وضعیت مناسبی دارد. با توجه به نیازهای اقلیمی و به ویژه حرارتی سویا(درجه-روز) زمین مستعد برای سویا می باشد. بدیهی است کلیه این مناطق در صورت وجود دیگر شرایط زیستی امکان کشت پیدا می‌کنند.
واژگان کلیدی: فاکتورهای اقلیمی، درجه حرارت رشد روزانه، کشت سویا، شهرستان رضوانشهر
مقدمه
کشاورزی یک بخش اقتصادی فعال است و جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها دارد. آب و هوا یکی از مهمترین عواملی است که در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده است و کمتر کشاورزی است که در طول روز با یک یا چند عامل هواشناسی برخورد نداشته باشد در کشور ما به خاطر محدودیت شدید بارندگی، وجود گرمای طاقت فرسا در تابستان و سرماهای شدید در زمستان، آب و هوا نقش ویژه ای در موفقیت کشاورزی ایفا می کند و میزان تولید محصولات کشاورزی همبستگی بالایی با نزولات جوی و مناسب بودن شرایط آب و هوایی در هر سال دارد ( موسوی بایگی، ۱۳۸۸، ص۱۳).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است