فایل های دانشگاهی

تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود- قسمت ۱۲

اثرمتقابلی بین ساختارحاکمیت شرکتی وارتباط سازمانی دراثر کیفیت سود وجود دارد

 

 

 

۱۲

 

 

جرالد جی لوبو [۳۹]

 

 

۲۰۰۱

 

 

کیفیت افشا و مدیریت سود

 

 

تأیید فرضیه رابطه معکوس کیفیت افشا و مدیریت سود

 

 

 

۱۳

 

 

رامیسی و مدر

 

 

۲۰۰۵

 

 

رابطه بین حاکمیت شرکتی( تعداداعضای هیأت مدیره ، تعداد مدیران مستقل ودرصد مالکیت اعضای هیأت مدیره) وکیفیت سود

 

 

وجود یک رابطه غیرخطی بین مالکیت سهام مدیریتی و کیفیت سود
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
وجود یک رابطه مثبت بین نسبت مدیران غیرموظف درهیأت مدیره وکیفیت سود
عدم وجودرابطه بین اندازه هیأت مدیره و کیفیت سود

 

 

 

۱۴

 

 

سی مارک

 

 

۲۰۰۸

 

 

حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

 

 

برای مدیران هیچ انگیزه ای برای ارائه غیرواقعی وضعیت شرکتب رای سهامداران وجودنخواهدداشت
اگرانگیزه های آنهابطورکاملدرراستای منافع سهامدارانباشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

۱۵

 

 

هرتادو

 

 

۲۰۰۱

 

 

تاثیر مالکیت نهادی بر کیفیت سود

 

 

شرکتهای با مالکیت نهادی بزرگتر وسهامداران عمده بیشتردارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و در نتیجه کیفیت سود بالاتر می باشند

 

 

فصل سوم
روش‌ تحقیق
۱-۳- مقدمه:
دستیابی به هدف های پژوهش (یعنی نظریه سازی) میسرنخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی[۴۰] درست صورت پذیرد(خاکی ،۱۳۸۴)۲.
روش علمی که به عنوان تنها راه دستیابی به نتایج قابل قبول شناخته شده است، از جمله معیارهای ارزیابی پژوهش های علمی است که بدون آن نتایج پژوهش معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. پژوهشگر پس ازتعیین وتنظیم موضوع ،باید فکر انتخا به روش پژوهش باشد.
روش پژوهش مجموعه ای ازقواعد ، ابزار وراه های قابل اطمینان ونظام یافته برای بررسی واقعیتها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.
دراین فصل با مشخص کردن جامعه ،تعیین حجم نمونه ، متغیرهای پژوهش وروش های محاسبه آنها، به تعریف فرضیه ها و تابع آماره پرداخته می شود.
۲-۳٫ فرضیه های تحقیق
۱. مدیریت سود بر کیفیت سود تأثیر دارد .
۲٫ حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود تأثیر دارد.
۳٫ مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود تأثیر دارند.

 

۳-۳٫ متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها

 

 

۱-۳-۳٫ متغیر های مستقل

 

این پژوهش دارای سه فرضیه می باشد
در فرضیه اول متغییر مستقل ما مدیریت سود می باشد. در فرضیه دوم متغییر مستقل حاکمیت شرکتی عنوان شده است و لی برای محاسبه آن در فرمول از شش متغییر اساسی استفاده شده است.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت ، سرمایه گذاران نهادی و کمیته حسابرسی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل برای بررسی حاکمیت شرکتی مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختارهیأت مدیره:عبارت است ازدرصد مدیران غیرموظف هیأت مدیره به کل اعضای هیأت مدیره.
عضو غیرموظف هیأت مدیره ،عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل و رضایی، ۱۳۸۶)۱.
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (رجبی ، ۱۳۸۶)۲.
در این پژوهش سهامدار عمده ، سهامداری است که مالک ۲۰٪ تا ۵۰٪ سهام شرکت باشد.
سرمایه گذاران نهادی : درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران.
معمولاً شرکت های سرمایه گذاری ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک[۴۱] ،شرکت های بیمه ، صندوق های بازنشستگی ، بانک های سرمایه گذاری وشرکت های خصوصی را درزمره سرمایه گذاران نهادی ذکر کرده اند (داداشی ،۱۳۸۸).
کمیته حسابرسی:
کمیته حسابرسی از متغییر ها و فاکتور های مهمی تشکیل شده است که وظایف آنها هدایت و نظارت بر شرکت است در اینجا ما برای بررسی میزان اثر بخشی کمیته حسابرسی با توجه به تحقیقات بوکویین( ۲۰۰۷) به بررسی استقلال کمیته، اندازه کمیته ، و تخصص اعضای کمیته پرداخته ایم.

 

۲-۳-۳٫ متغیرهای وابسته

 

متغیروابسته،متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد(خاکی،۱۳۸۴)۴.با توجه به تعریف فوق، متغیر وابسته تحقیق کیفیت سود می باشد که طی مدلی که اسکات (۲۰۰۳) ارائه داده شامل بازده بازار از طریق اطلاعات در دسترس بازار است و این ضریب از طریق رگرسیون بین قیمت سهام و سود حسابداری پس از کنترل بازده سالانه با فرمول زیرمحاسبه می شود.
حسابداری
(۱)

Car : بازده غیر طبیعی بازار طی ۵ روز قبل و بعد از انتشار سود.

UE : سود غیر منتظره در سال مورد نظر
RT : بازده سالانه شرکت در سال مورد نظر

EAT : سود بعد از مالیات شرکت در سال مورد نظر

P : قیمت نهایی سهام در سال مورد نظر
مدیریت سود: به کمک مدل کازنیک اندازه گیری خواهد شد. برای استفاده از این مدل از پژوهش دکتر یعقوب نژاد و همکاران استفاده کردیم که این مدل را برای ما بومی سازی نمودند. در این تحقیق هدف بررسی پدیده “مدیریت سود” در ایران، شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن و ارائه یک الگو برای اندازه گیری مدیریت سود بر اساس عوامل موثر شناسایی شده در شرایط محیطی ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ بوده است. همچنین در این تحقیق برای محاسبه شاخص مدیریت سود “مدل کازنیک” به عنوان مدل بهینه انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفته است. روش این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که متغیرهایی مثل نسبت بدهی، اندازه شرکت، تغییر مدیریت، شاخص سودآوری (بازده داراییها) و شاخص مدیریت سود سال قبل با شاخص مدیریت سود سال جاری رابطه مستقیم دارند. از طرف دیگر بعضی متغیرها مثل مالیات، نوع مالکیت، نوع حسابرس، تغییر حسابرس و نوع صنعت اثری بر مدیریت سود ندارند.
نحوه اندازه گیری آن برای هر شرکت به تفکیک به شرح ۲-۴ است:
(۲)
EM it = -0/143+0/372 EMit-1 + 0/187 ROAit +0/0643DEBTit +0/01319MCH it + 0/00538 SIZE it + it ε
EM it = شاخص مدیریت سود هر شرکت در هر سال.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *