دانشجویی

بررسی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد- قسمت ۷

۲-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

در نهایت داده‌ها پس از جمع آوری و کنترل درمحیط نرم افزار SPSS ver.17 به کامپیوتر وارد شد. جداول و شاخص‌های مورد نیاز بدست آمد و جهت تحلیل آماری از آزمون Fisher’s Exact و ANOVA و Chi- squarاستفاده گردید و P-value<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد .

 

۲-۱۳- متغیرها

 

در این تحقیق یافته‌های الکتروکاردیوگرافی همچون ST elevation و شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ ، انحراف محور ، T معکوس ، فاصله PR ، کمپلکس QRS ، ارتفاع موج P و T و فاصله QT به عنوان متغیرهای وابسته هستند .
متغیرهایی همچون سن ، جنس ، HTN ، DM ،HLP ،سابقه مصرف سیگار ، وضعیت EF و تعداد عروق درگیر به عنوان متغیرهای مستقل هستند .
وضعیت EF به چهار گروه تقسیم می‌شود :

 

عکس مرتبط با سیگار

 

 

    • Normal: درصد EF بیش از ۵۵

 

    • Mild :درصد EF بین ۵۵-۴۰

 

    • Moderate :درصد EF بین ۳۹-۳۰

 

  • Sever: درصد EF کمتر از ۲۹

 

PR interval در محدوده ۱۲/۰ تا ۲۰/۰ ثانیه نرمال و بیشتر از ۲۰/۰ ثانیه طولانی و کمتر از۱۲/۰ ثانیه کوتاه گویند.
QT interval در محدوده ۳۶/۰ تا ۴۴/۰ نرمال و بیشتر از ۴۴/۰ ثانیه طولانی و کمتر از ۳۶/۰ ثانیه کوتاه گویند.
گویندwideکمتر از ۱۲/۰ را نرمال و بالاتر از آن را QRS complex
حداکثر ارتفاع موج P ، ۵/۲ میلی متر می‌باشد.
حداکثرارتفاع موج T ، ۱۰ میلی متر می‌باشد.

 

فصل سوم: یافته‌ها

 

فصل سوم
یافته‌ها

 

۳-۱- نتایج

 

در این مطالعه بر روی ۶۰ بیمار با تشخیص آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد مورد بررسی قرار گرفت . از این تعداد ۳۶ نفر (۶۰%) مرد و ۲۴ نفر (۴۰%) زن بودند . میانگین سنی بیماران ۶۷/۱۲±۵۸/۶۳ با دامنه تغییرات ۳۷ تا ۱۰۲ سال بود.
۳/۳۳ درصد بیماران درگیری یک رگ و ۷/۳۱ درصد بیماران درگیری دو رگ و ۳۵ درصد بیماران درگیری سه رگ از عروق کرونر را داشتند ۴۲ نفر (۷۰%) بیماران ST elevation داشتند و ۱۸ نفر (۳۰%) بیماران شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ داشتند .
۴ بیمار (۶۶/۶ %)،کمپلکس QRS انها wide بود و ۱۳ بیمار (۶/۲۱ %)، فاصله QT انها کوتاه و ۲ بیمار (۳۳/۳ %) ، فاصله QT انها طولانی و ۷ بیمار(۶/۱۱ %) PR interval کوتاه داشتند.
در این مطالعه ۳۲ نفر(۳/۵۳ %) بیماران HTN و ۲۴ نفر (۴۰ %) بیماران DM و ۲۶ نفر (۴/۴۳ %) بیماران HLP و ۱۸ نفر (۳۰ %) بیماران سابقه مصرف سیگار داشتند .
در این تحقیق ۲۳ نفر (۳/۳۸ %) انحراف محور به چپ و ۱۳ نفر (۷/۲۱ %) انحراف محور به راست و ۲۴ نفر (۴۰ %) انحراف محور قلب نداشتند. همچنین ۳ بیمار (۵ %) ،LBBB و ۱ بیمار RBBB داشتند.
از ۶۰ بیمار مورد بررسی ۵۲ بیمار (۶۶/۸۶) آنوریسم دیواره apical و antroapical ، ۵ بیمار (۳/۸ %) آنوریسم دیواره تحتانی و ۳ بیمار آنوریسم inferoapical داشتند

 

جدول ۳-۱- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب جنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *