دانشجویی

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۸

جدول ۳ – ۳ – طبقهبندی کلونها بر اساس درصد ماده خشک غده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع بافت و نوع مصرف درصد ماده خشک
خیلی نرم، مناسب برای سالاد
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۱۶ >

 

 

 

نرم و مناسب برای سالاد

 

 

۱۸-۱۶

 

 

 

نسبتا نرم برای استفاده چندمنظوره

 

 

۲۰-۱/۱۸

 

 

 

آردی و مناسب برای خلال

 

 

۲۲-۱/۲۰

 

 

 

کاملاً آردی و مناسب برای چیپس

 

 

۲۵-۱/۲۲

 

 

 

کاملاً مناسب برای تهیه نشاسته

 

 

> 25

 

 

۳-۷-۴- نحوه محاسبه درصد نشاسته
درصد نشاسته غده سیبزمینی بهصورت غیرمستقیم و با استفاده از رابطه ۳-۳ (موسی پور و همکاران، ۱۳۸۷) برآورد گردید.
درصد نشاسته : رابطه ( ۳-۳) = ۵۲۴/۲۱۶- +۲۲۴/۲۱۳ ) × ( وزن مخصوص
۳-۷-۵- نحوه محاسبه نسبت درصد قند احیا
برشی از وسط سیبزمینی زده شد و با نوک چاقو گوشت آنرا تراشیده تا عصاره آن بیرون بیاید سپس با استفاده از دستگاه دیجیتالی اندازهگیری قند خون (بیونیم) میزان قند احیاکننده اندازهگیری شد. نسبت درصد قند کلونها به قند شاهد آگریا طبق رابطه ۳-۴ محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۱۰۰×۱- (میزان قند احیای رقم آگریا/ میزان قند احیای کلون) : رابطه (۳-۴)
۳-۷-۶- نحوه محاسبه روز تا غدهدهی
۴۰-۳۵ روز بعد از کاشت اقدام به خاک برداری پای بوتهها نموده و شروع غدهدهی را ملاحظه کرده و سپس روی بوته را با خاک پوشاندیم.
۳-۷-۷- نحوه محاسبه عملکرد کل غده
بعد از حذف یک بوته از ابتدا و انتهای هر کرت، تمام بوتهها را برداشت و وزن غدهها را یادداشت کردیم. باتوجه به اینکه تعداد ۵۳۰۰۰ بوته در هکتار کاشته شده بود بنابراین براساس عملکرد کل یک بوته از هر تیمار عملکرد کل در هکتار را بهدست آوردیم. توضیح اینکه با توجه به اینکه تعداد بوتهها در تمام کرتها یکسان بود لذا تجزیه کوواریانس انجام ندادیم.
۳-۷-۸- نحوه محاسبه عملکرد قابل فروش غده
بعد از حذف غدههای کوچکتر از ۳۰ میلیمتر، غدههای خارج از فرم و غدههای آلوده، عملکرد قابل فروش غده محاسبه شد.
۳-۷-۹- نحوه کدبندی رنگ گوشت
در این تحقیق رقم اگریا به عنوان رقم استاندارد تعیین گردید و کد ۸ برای آن در نظر گرفته شد سپس براساس آن رنگ گوشت غدههای ارقام و کلونهای دیگر طبق جدول ۳-۴ کدبندی شدند.
جدول ۳- ۴- نحوه رتبه‌بندی رنگ گوشت کلونهای مورد بررسی در آزمایش(اسفدیاریپور و اسفندیاریپور، ۱۳۹۰)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *