فایل های دانشگاهی

بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش- قسمت ۱۰

تعداد سمت معلمان تربیت‌بدنی
کل جامعه آماری پژوهش ۴۵۰
نمونه آماری پژوهش ۱۷۳

 

۳-۴) ابزار اندازه‌گیری

 

ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته­ای است که در دو بخش برای بررسی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی از دیدگاه معلمان تربیت‌بدنی استاندارد شد. بخش اول پرسشنامه شامل ویژگی­های فردی جامعه آماری نظیر سن، جنسیت، مقطع تدریس، سابقه فعالیت و تحصیلات بود. بخش دوم شامل سؤالات پرسشنامه بود که با مطالعه پیشینه پژوهش، بررسی مقالات و مستندات علمی و با بهره گرفتن از پایان نامه­های مرتبط طراحی شد. پرسشنامه اولیه با ۵۰ گویه آماده شد که در مرحله بعد سؤالات به صورت مصاحبه نیمه هدایت شده[۷۳] با ۱۰ نفر از اساتید و معلمان با سابقه تکمیل گردید که در نهایت بعد از جمع‌ آوری تمامی اطلاعات، در کل ۳۶ شاخص که به لحاظ تعداد بیشترین تکرار و تأکید را در مصاحبه­ها و مقالات داشتند به عنوان عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی انتخاب شدند. به منظور تأیید روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه در اختیار ۶ نفر از صاحب­نظران قرار گرفت تا نظرات تخصصی خود را در مورد چگونگی نگارش سؤال‌ها، تعداد سؤال‌ها، محتوای پرسشنامه، ارتباط سؤال‌ها با گزینه­ ها و هماهنگی سؤالات با اهداف تحقیق اعلام نمایند که پس از بررسی و لحاظ کردن نظرات و پیشنهادات، پرسشنامه نهایی تنظیم و تأیید شد (پیوست یک). برای تعیین پایایی پرسشنامه، در یک مطالعه راهنما بین ۳۰ معلم توزیع شد و میزان آلفای کرونباخ آن ۹۷/۰ محاسبه شد. این پرسشنامه، از نوع مقیاس ۵ ارزشی لیکرت است به طوری که نمره ۱ کمترین اهمیت و نمره ۵ بیشترین اهمیت را تعیین عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی نشان می­دهد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

۳- ۵ ) روش جمع­آوری اطلاعات

 

پس از هماهنگی لازم با اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی و کارشناسان تربیت‌بدنی در شهرستان‌ها پرسشنامه بین معلمان توزیع شد. کلیه پرسشنامه ­ها پس از یک ساعت جمع­آوری شد تا آزمودنی­ها با آرامش خاطر و با دقت به سؤالات پاسخ داده و در صورت ابهام در سؤال یا سؤالاتی امکان پاسخگویی توسط محقق وجود داشته باشد.

 

۳-۶) روش­ تجزیه و تحلیل آماری

 

پس از جمع­آوری اطلاعات از روش­های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) برای ارزیابی ویژگی­های فردی و هم­چنین تعیین میزان اهمیت متغیرها استفاده شد. برای آزمون نرمال بودن توزیع داده ­ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. برای شناسایی شاخص ­های ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی و روایی ساختاری ابزار پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی[۷۴] با چرخش متمایل[۷۵] استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیات پژوهش از آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون و توکی، آزمون t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یک راهه در سطح معنی­داری ۰۵/۰ p≤استفاده شد. از نرم­افزار SPSS نسخه ۱۶ برای تحلیل عاملی اکتشافی به منظور استخراج عامل­ها، به دست آوردن بارهای عاملی و تأیید روایی سؤالات پرسشنامه و هم­چنین از آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه ­ها استفاده شد.

 

۳-۷) تحلیل عاملی، روشی برای تأیید روایی سؤالات پرسشنامه

 

تحلیل عاملی، روشی برای تأیید روایی سؤالات پرسشنامه است و هنگامی که یک مفهوم و سازه علمی از متغیرها و ابعاد مختلفی تشکیل شده باشد، از این روش برای مشخص کردن و خلاصه نمودن متغیرهای مهم استفاده می­ شود. در تحلیل عاملی، روابط بین مجموعه ­ای از متغیرها یا گویه ­ها در طبقات یا گروه­های ویژه­ای به نام عامل معرفی می­گردد. هم­چنین در این روش، همبستگی هر متغیر یا گویه با یک عامل، بار عاملی نامیده می­ شود. بار عاملی نیز این اطمینان را ایجاد می­ کند که هر گویه یا سؤال فقط یک متغیر را اندازه ­گیری می­ کند، با این فرض که طراحی سؤالات آن به درستی انجام گرفته است. بنابراین هدف از تحلیل عاملی اکتشافی در تعیین متغیرهای اصلی یک سازه علمی، برای کشف ابعاد اصلی آن سازه است. از لحاظ عملیاتی هر سؤال آزمون باید به طور معنی­داری با یک عامل و نه عامل­های دیگر بار شود؛ بنابراین تحلیل عاملی اکتشافی برای اثبات این ساختار ایده­آل است.
فصـل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

 

 

 

۴-۱) مقدمه

 

در این فصل یافته­ های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول مشخصات فردی، میانگین، انحراف معیار و فراوانی درصدی یافته­ های پژوهش به صورت جدول توزیع فراوانی گزارش شده است. بخش دوم به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی گویه ­های پرسشنامه اختصاص یافته و سپس عوامل موثر بر ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی از دیدگاه معلمان تربیت‌بدنی استان خراسان شمالی به صورت کلی و مجزا اولویت­ بندی شده ­اند. در نهایت فرضیه ­های پژوهش با بهره گرفتن از آزمون­های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در تجزیه و تحلیل استنباطی یافته­ ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن توزیع داده ­ها و آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، ، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی توکی و ویلکاکسون برای آزمون فرضیه ­های تحقیق استفاده شده است.

 

۴-۲) توصیف ویژگی­های فردی آزمودنی­ها

 

جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه معلمان زن و مرد تربیت‌بدنی استان خراسان شمالی تشکیل داده­اند. در روش تحلیل عاملی اکتشافی، حداقل نمونه­های لازم سه و حداکثر ده برابر تعداد گویه ­ها است که در پژوهش حاضر، این تعداد تقریباً ۵ برابرگویه هاست. پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع شد و در نهایت ۱۷۳ نفر از جامعه آماری در پژوهش حاضر شرکت کردند.
یافته های پژوهش نشان داد از بین نمونه آماری ۸۳/۴۶درصد معلم مرد و ۱۷/۵۳ درصد معلم زن بودند. میانگین سنی معلمان تربیت‌بدنی در جدول (۴-۱)، ارائه شده است.
جدول(۴-۱)، توصیف وضعیت سنی آزمودنی‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد
مرد ۸۱ ۱۰/۳۲ ۲۵۷/۵
زن ۹۲ ۲۰/۳۱ ۸۸/۶

 

بر طبق جدول (۴-۱)، میانگین سنی معلمان تربیت‌بدنی مرد ۱۰/۳۲ سال و معلمان تربیت‌بدنی زن۲۰/۳۱ سال بود. میانگین سن ۶۵/۳۱ سال برای معلمان تربیت‌بدنی نشان می­دهد که آنها در دوره جوانی قرار دارند.
میانگین سابقۀ خدمت در جدول (۴-۲) آورده شده است
جدول (۴-۲)، توصیف سابقۀ خدمت معلمان تربیت‌بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *