پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- …

عوامل و شرایط فیزیکی

از گویه ۲۰ تا گویه ۲۳

عوامل وابستگی سازمانی

از گویه ۲۴ تا گویه ۲۶

۳-۷- روایی[۱۲]۱ و پایایی۲ ابزار
۳-۷-۱- روایی
«منظور از روایی این است که مقیاس ها و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز محقق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوی ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را بخوبی نشان دهد»(حافظ نیا،۱۳۷۷،ص۱۵۵).
صاحب نظران روایی را به شکل های مختلفی آورده اند که از بین آنها می توان گفت پرسشنامه های حاضر(در پیوست شماره ب و ج) دارای روایی محتوایی۳ و روایی نمادی۴ (ظاهری یا صوری) می باشد.
– در روایی محتوایی که به آن اعتبار منطقی۵ نیز گفته می شود عنوان شده است که اگر ابزار یا روش جمع آوری داده ها همه ابعاد و محتواهای متغیر یا مفهوم مورد نظر را در برگرفت، دارای اعتبار محتوا بوده و درغیر این صورت فاقد اعتبار محتوا است(میرزایی،۱۳۸۸).
– روایی نمادی به قدرت وکشش ظاهری یا صوری ابزار یا شیوه جمع آوری داده ها مربوط می شود و زمانی حاصل می شود که حتی افراد غیر متخصص از جمله طراح ابزار و آزمودنی های مورد بررسی تشخیص بدهند که آن برای سنجش ویژگی یا خصیصه مورد نظرمتناسب است(میرزایی،۱۳۸۸). بدین منظور پرسشنامه حاضر مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور و (۳ )نفر از اساتید رشته مدیریت و همچنین (۴) نفر از کارشناسان بانک قرار گرفت و روایی محتوای آن مثبت ارزیابی گردید .
۳-۷-۲- پایایی
منظور از پایایی این است که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده است در شرایط مشابه ودر زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود.
(حافظ نیا،۱۳۸۳).
برای اثبات پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ۶ که یکی از روش های سنجش پایایی همسانی درونی۷ است استفاده شد. که بدین منظور تعداد۷۰ پرسشنامه بصورت آزمایشی توزیع شد (۳۰) عدد پرسشنامه مدیران و (۴۰ )عدد پرسشنامه مشتریان بانک وآلفای بدست آمده برای این پرسشنامه در جامعه اول ۸۵/۰ و در جامعه دوم ۸۲۵/۰ می باشد. لازم به ذکر است که هرچه آلفا به(۱)نزدیک تر باشد، نشانگر همسانی درونی بالاتری است و معمولا آلفای حداقل۷۰ /۰ قابل قبول است (میرزایی،۱۳۸۸).
جدول (۳-۲) توزیع آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه در دو جامعه

جامعه تعداد پرسشنامه توزیع شده تعداد گویه ها آلفای کرونباخ
مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان دولتی ۳۰ ۳۰ ۸۵/۰
مشتریان بانک رفاه ۴۰ ۳۲ ۸۲۵/۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است