دانشجویی

بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در سال ۱۳۹۳- قسمت ۲۳

مشارکت اجتماعی

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۱۶۷/۴۴

 

 

۴۱/۷

 

 

۴۹۹/۰

 

 

۰۰/۰

 

 

 

مسئولیت پذیری اجتماعی

 

 

۰۷/۳۳

 

 

۳۴/۴

 

 

از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون این فرضیه استفاده شد. نتایج یافتهها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برابر با ۴۹۹/۰ است و چون سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین فرض وجود رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر تایید میگردد. مقدار ضریب همبستگی ۴۹۹/۰ نشان دهنده همبستگی متوسط بین این دو متغیر است. .بنابراین هر چه مسئولیتپذیری اجتماعی بیشتر گردد، مشارکت اجتماعی نیز بیشتر میشود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. بنظر میرسد بین احساس بیقدرتی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛

 

جدول شماره ۲۳- تعیین رابطه بین احساس بی قدرتی و مشارکت اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر میانگین انحراف معیار ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری
مشارکت اجتماعی ۱۶۷/۴۴ ۴۱/۷ ۳۹۲/۰- ۰۰/۰
احساس بی قدرتی ۲۹۸/۲۲ ۲۳۱/۵

 

از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون این فرضیه استفاده شد. نتایج یافتهها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برابر با ۳۹۲/۰- است و چون سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین فرض وجود رابطه معنادار و معکوس بین این دو متغیر تایید میگردد. مقدار ضریب همبستگی ۳۹۲/۰- نشان دهنده همبستگی متوسط بین این دو متغیر است. بنابراین هر چه احساس بی قدرتی کمتر گردد، مشارکت اجتماعی بیشتر میشود.
۵- بنظر میرسد بین عوامل فردی(جنس، سن، وضعیت تاهل، شغل، سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه خانوار و وضعیت بومی بودن) و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛
جهت بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی با جنسیت از آزمون t دو نمونه ای مستقل استفاده شده است.
جدول شماره ۲۴- تعیین رابطه بین جنسیت و مشارکت اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *