پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته …

  1. در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.
  2. در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.

۱-۶ اهداف تحقیق
اهداف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و به طور خاص در این تحقیق اهداف زیر دنبال می شود:

  1. بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و اندازه شرکت حسابرسی در شرکت‌های با قیمت سهام بالا
  2. بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرسی در شرکت‌های با قیمت سهام بالا

۱-۷ الگوی تحقیق
= اندازه شرکت
= نسبت بدهی کل به دارایی کل
= جریان نقد عملیاتی
= نرخ بازده دارایی. نسبت سود خالص به دارایی کل.
اگر نسبت P/E شرکت بالاتر از میانه قرار گیرد عدد۱ودر غیر اینصورت صفر میباشد.
= اگر حسابرس سازمان حسابرسی باشد عدد ۱ در غیر اینصورت صفر.
= اگر دوره تصدی حسابرس بیشتر یا مساوی ۳ باشد عدد ۱ در غیر اینصورت صفر.
۱-۸ متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغییرهایی با عنوان‌های زیر وجود دارد:
۱-۸-۱ متغیر وابسته
یکی از مدل‌های اندازگیری کیفیت سود مدل تعدیل شده جونز می‌باشد. مدل تعدیل شده جونز از طریق اقلام تعهدی بدست می‌آید برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا باید مجموع اقلام تعهدی اختیاری شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود. پس از محاسبه مجموع اقلام تعهدی، باید اقلام تعهدی غیر اختیاری محاسبه شود و در نهایت اقلام تعهدی اختیاری با کسر کردن اقلام تعهدی غیر اختیاری از مجموع اقلام تعهدی به دست می‌آید.
: مجموع اقلام تعهدی شرکتi در پایان سال t تقسیم شده بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سال t-1.
: اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکتi در پایان سال t که بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1 تقسیم شده است.
برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا باید مجموع اقلام تعهدی اختیاری شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود. پس از محاسبه مجموع اقلام تعهدی، باید اقلام تعهدی غیر اختیاری محاسبه شود و در نهایت اقلام تعهدی اختیاری با کسر کردن اقلام تعهدی غیر اختیاری از مجموع اقلام تعهدی به دست می آید. مجموع اقلام تعهدی به شکل زیر محاسبه می گردد:
: مجموع اقلام تعهدی شرکتi در زمان t.
: تغییر در دارایی‌های جاری در دوره t.
: تغییر در حساب‌های دریافتنی طی دوره t.
: تغییر در وجوه نقد طی دوره t.
: تغییر در حصه جاری بدهی‌های بلندمدت و سایر بدهی‌های کوتاه مدت طبقه‌بندی شده در بدهی‌های جاری طی دوره t.
: هزینه استهلاک دارائی‌های ثابت و دارایی‌های نا مشهود در دوره t.
اقلام تعهدی اختیاری معادل تفاوت بین مجموع اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری می باشد. به منظور برآورد اقلام تعهدی غیر اختیاری ابتدا مدل تعدیل شده جونز به شکل زیر تخمین زده می شود:
: مجموع اقلام تعهدی شرکت i در پایان سال t تقسیم شده بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1.
: مجموع دارایی های شرکت در پایان سال t-1.
: تغییر در درآمد شرکت i طی سال t تقسیم شده بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1.
: تغییر در خالص دریافتنی‌های شرکتi در پایان سال t تقسیم شده بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1.
: اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکتi در پایان سالt تقسیم شده بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.