پایان نامه - مقاله و پروژه

منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته …

۲-۱۳-۱-۳ زمان تخصیص یافته به مشتریان ۳۵
۲-۱۳-۱-۴ جابه‌جایی و گردش کارکنان حسابرسی ۳۵
۲-۱۳-۱-۵ میانگین سوابق کاری و ترکیب گروه‌ها ۳۵
۲-۱۳-۱-۶ ورزیدگی و تجربه‌ی صنعت ۳۶
۲-۱۳-۱-۷ میزان آموزش حسابرسان حرفه‌ای ۳۶
۲-۱۳-۱-۸ مشورت‌های حسابداری و حسابرسی ۳۶
۲-۱۳-۱-۹ برون سپاری کارها به مراکز خدمات ۳۶
۲-۱۳-۱-۱۰ میزان استفاده از منابع خدمات فنی ۳۶
۲-۱۳-۱-۱۱ استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی) ۳۷
۲-۱۳-۱-۱۲ حضور شرکا و مدیران در محل حسابرسی ۳۷
۲-۱۳-۱-۱۳ زمان بندی ساعات کار شرکا و مدیران و بازبینی‌های کیفی به نسبت کل کار حسابرسی ۳۷
۲-۱۳-۲ فرایندها ی عملیات حسابرسی ۳۷
۲-۱۳-۲-۱شمارو محتوای اظهارات مدیران مؤسسه در خصوص کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایهگذاران ۳۷
۲-۱۳-۲-۲ تحقیقات افراد گمنام از کارکنان یک مؤسسه در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه ۳۷
۲-۱۳-۲-۳ شاخص‌های مرتبط با آزمون استقلال و انطباق پذیری ۳۸
۲-۱۳-۲-۴ ماهیت و کمیتّ طرحها و روشهای بازاریابی با توجه به کیفیت حسابرسی و استقلال مؤسسه ۳۸
۲-۱۳-۲-۵ شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بررسیهای کیفیت داخلی ۳۸
۲-۱۳-۲-۶ ماهیت و شماریافتههای حاصل از بازرسیهای هیأت نطارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی ۳۸
۲-۱۳-۲-۷ میانگین پاداشهای جبرانی در سطح شرکا و مدیران ۳۸
۲-۱۳-۲-۸ روند جایگزینی شرکای منتقل شده ۳۸
۲-۱۳-۲-۹ صلاحیت کارکنان تازه به کارگرفته شده، مدارک دانشگاهی، سطوح جایگزینی کارکنان ۳۹
۲-۱۳-۲-۱۰ آزمون شایستگیهای فنی ۳۹
۲-۱۳-۲-۱۱ نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا ۳۹
۲-۱۳-۲-۱۲ شمار و دلایل کنارهگیری حسابرسان ۳۹
۲-۱۳-۲-۱۳ درصد مشتریان ارزیابی شده به عنوان مشتریان پرریسک ۳۹
۲-۱۳-۲-۱۴ سطح سرمایهگذاری مؤسسه در زیر ساخت های پشتیبانی کننده از حسابرسی کیفی ۴۰
۲-۱۳-۳ نتایج عملیات حسابرسی (پیامدها) ۴۰
۲-۱۳-۳-۱ بازنشر صورتهای مالی و تأثیر بازار ۴۰
۲-۱۳-۳-۲ شمار و درصد اظهارنظرهای مقبول نسبت به کنترلهای داخلی دارایی اشتباهات مهم ۴۰
۲-۱۳-۳-۳ شمار ضعفهای اساسی شناسایی شده در پیوند با اشتباهات اساسی ۴۰
۲-۱۳-۳-۴ شمار گزارشهای حسابرسی شامل اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت که یک ورشکستگی در پی نداشته است ۴۱
۲-۱۳-۳-۵ شمار گزارشهای حسابرسی فاقد اظهار نظر در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی که ورشکستگی در پی داشته است ۴۱
۲-۱۳-۳-۶ تحقیقات کمیتههای حسابرسی دربارهی گزارشهای منتشرشده‌ی حسابرس ۴۱
۲-۱۳-۳-۷ روند هزینههای دفاع از عملکرد ۴۱
۲-۱۳-۳-۸ روند شمار، حجم و نتایج حاصل از دعاوی قضایی علیه حسابرسان ۴۲
۲-۱۳-۳-۹ شمار و ماهیت تقلبهای گزارش شده و تأثیر آن‌ها ۴۲
۲-۱۳-۳-۱۰ شمار و ماهیت یافته های حاصل از بررسی کیفیت داخلی ۴۲