پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در …

نسبت پرداخت سود تقسیمی: DPS/EPS
مخارج سرمایه ای: تغییرات دارایی های ثابت سال t نسبت به ۱-t تقسیم بر کل دارایی ها در سال t
بازده دارایی ها(ROA): سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها
سن شرکت: تفاوت بین سال تاسیس و سال t
 
 
– مدل های آزمون تئوری های ساختار سرمایه
۳-۹-۲-۱- آزمون مدل توازن ایستا:
مدل رگرسیونی آزمون توازن ایستا به صورت ذیل است:

 : نسبت بدهی هدف برای شرکت iام در سال t (از طریق میانگین نسبت بدهی پنج ساله شرکت در آن سال محاسبه می گردد)
: نسبت بدهی شرکت iام در سال ۱-t
: تغییرات نسبت بدهی نسبت به سال قبل
: ضریب همبستگی هدف تئوری توازن ایستا
۳-۹-۲-۲ – آزمون مدل سلسله مراتبی:
ابتدا نیاز مالی شرکت از طریق رابطه ی زیر محاسبه می شود:
=(  +  +  +  -  ) / Assets
: نیاز مالی شرکت در سال t
: خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی در سال t
: سود سهام پرداختی در دوره ی t
: خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری در سال t
: تغییرات در سرمایه در گردش
: حصه ی جاری بدهی های بلند مدت، در آغاز دوره t
سپس مدل رگرسیون تئوری سلسله مراتبی به صورت زیر تعریف می شود:
=+ 
: تغییرات نسبت بدهی نسبت به سال قبل
: نیاز مالی شرکت در سال t
ضریب همبستگی تئوری سلسله مراتبی
۳-۹-۲-۳- مدل ترکیبی :
 + 
سپس با ترکیب متغییرهای مهم تاثیر گذار که توسط دانشمندان در سال های مختلف در مدل ترکیبی قبلی ،یک مدل ترکیبی کامل به صورت زیر ارائه شده و مورد تحلیل آماری قرار خواهد گرفت:
 +     
: نسبت دارایی های ثابت بر کل دارایی ها
: ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری شرکت
: لگاریتم درآمد خالص حاصل از فروش
:سود خالص تقسیم بر دارایی ها یا بازده دارایی ها
 
روش ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده
پس از تعیین اینکه شرکت ها در هرسال در چه مرحله ای قرار دارند، سه آزمون مدل توازن ایستا، مدل سلسله مراتبی و مدل ترکیبی برای شرکت ها ی صنعت خودرویی یکبار به صورت کلی جهت پاسخ به سوال اصلی تحقیق و بار دیگر به تفکیک شرکت های هم مرحله رشد، بلوغ، افول در طول سالهای ۸۰ الی ۸۹ به صورت سال- شرکت و مقطعی زمانی مورد آزمون قرار می گیرند.
برای تعیین مدل مورد استفاده در داده های ترکیبی از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است . آزمون چاو برای تعیین به کارگیری مدل اثرات ثابت در مقابل تلفیق کل داده ها(Pooled) انجام گرفته و فرضیه های آن به صورت زیر است:
فرضیه صفر: مدل Pooled
فرضیه مقابل : مدل اثرات ثابت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.