پایان نامه های ارشد سری هشتم

تحقیق – بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن …

هنری مینتزبرگ، استراتژیست معروف کانادایی، پنج تعریف از استراتژی ارائه داده است که بدان میتوان P5 نام نهاد. یعنی می توان استراتژی را به معنای طرح و نقشه، و یا صف آرایی، و یا الگو، و یا موضع، و یا دیدگاه تعریف نمود.
یک برنامه استراتژیک، بستر یا چارچوبی است که یرای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات که منجر به تحقق نتایج مشخص و برنامه ریزی شده گردند، می باشد. چنین چارچوبی دارای هفت عنصر مشخص است:
*ماموریت سازمان
*تحلیل استراتژیک
*استراتژی
*اهداف بلند مدت
*برنامه های تلفیقی
*پیش بینی های مالی
*خلاصه اجرایی
اگرچه هریک از این عناصر به طور مستقل و جدا توسعه و تکامل می یابد، ولی بین آن ها یک ارتباط درونی نیز وجود دارد. آن ها بر روی هم ابزار مدیریتی مهمی را تشکیل می دهند که با استفاده از آن می توان ماهیت و مفهوم اصلی سازمان، جهت گیری کلان یا استراتژی مناسب و نقشه راهنمای لازم برای پیاده سازی استراتژی اتخاذ شده و دستیابی به نتایج بلند مدت را نیز تعیین کرد(کویین و همکاران،۱۳۷۳: ۴۹).
۲-۳-۳٫ سطوح برنامه‌ریزی‌ استراتژیک
محققین بین سه سطح‌ استراتژی سازمان تفاوت زیادی قایل‌ هستند. این سه سطح استراتژی به‌ ترتیب عبارتند از:
الف -استراتژی سطح شرکت ب- استراتژی‌ سطح بازرگانی ج-استراتژی سطح‌ وظیفه‌ای
الف- استراتژی سطح شرکت
استراتژی سطح شرکت بالاتری سطح‌ برنامه‌ریزی استراتژیک را در شرکت‌ اشغال کرده است. این استراتژی دارای‌ افق زمانی بلندمدت بوده و بر کل‌ سازمان احاطه دارد. این استراتژی‌ راهنمای تخصیص منابع بین واحدهای‌ یک شرکت تولیدکننده محصولات‌ می‌باشد و استاندارهایی را برای‌ افزایش واحدهای جدید یا حذف‌ واحدهای موجود ارائه می‌کند. برای‌ تجسم استراتژی سطح شرکت بایستی‌ فرایند تخصیص منابع بین بخش های‌ مختلف مجموعه و هرگونه تغییر در اجزاء آن مورد بررسی قرار داد. استراتژی سطح شرکت بر کل اجزاء و واحدهای مربوطه تأثیر می‌گذارد و به‌ عنوان محدودیت برای واحدهای مزبور مطرح خواهند بود (اسماعیل پور، ۱۳۸۶: ۲۲).
ب- استراتژی سطح بازرگانی
در استراتژی سطح بازرگانی، سطوح‌ برنامه‌ ریزی بیشتر در ارتباط با بازار تولید و عملیات و آماده نمودن همزمان‌ واحدهای وظیفه‌ای که بیشترین کارایی‌ را داشته باشند، می‌باشد. توسعه‌ تولیدات جدید و تفکیک بازارها همراه با سیاست کلی که در زمینه نوع تولید، تحقیق و توسعه، پرسنلی، بازاریابی و مال وجود دارد. یک نقش عمده‌ای را در برنامه‌ریزی‌های استراتژی سطح‌ بازرگانی بازی می‌کند (همان، ۱۳۸۶: ۲۳).
ج- استراتژی سطح وظیفه‌ای
استراتژی سطح وظیفه‌ای اشاره به‌ مواردی دارد که در ارتباط با فعالیت ها و عملیات های کارکردی مربوط به شرکت‌ هستند. برنامه ‌ها در این سطح از استراتژی در داخل سازمان اغلب به‌ طور ماهرانه ‌ای توصیف و تشریح‌ می‌شند، اما باید توجه نمود که چنین‌ برنامه ‌های باید همواره به وسیله‌ برخی از ملاحظات استراتژیک اساسی، هدایت و کنترل گردند. برای مثال، برنامه‌ها در مورد تغییر و تحول در نوع‌ تولیدات می‌بایست با توجه به‌ چهار چوب استراتژی اساسی شرکت‌ در این مورد انجام گیرد. همواره در این‌ سطح از استراتژی، وجود نقایص و اشکالات اساسی در برنامه ‌ها می‌تواند نتایج وخیمی را برای شرکت به بار آورد (همان،۱۳۸۶: ۲۳).
ارائه مدل برای انتخاب استراتژی های مادری برای شرکت های با کسب وکار چندگانه:
در حال حاضر سازمان ها بیشتر استراتژی های کلان خود را از طریق مدل های کلاسیک ذکر شده به دست می آورند. در نظر نگرفتن موقعیت سازمان بر روی منحنی دوره عمر و عملکردشان در زمان تدوین استراتژی های کلان، بیشتر موجب بروز مشکلاتی در زمان تدوین و سپس اجرای استراتژی های اصلی می گردد. زیرا گاهی استراتژی هایی برای سازمان تدوین می گردند که عملاً، نه تنها موجب رشد سازمان نمی شوند، بلکه بقای سازمان را نیز به خطر می اندازند. مدل پیشنهادی به عنوان یک فرایند پویا و دینامیک با توجه به دو عامل مراحل عمر هر یک از شرکت های تابعه و ارزیابی عملکرد با توجه به انواع رویکرد های تدوین استراتژی شرکت مادر در سطح شرکت های زیر مجموعه برای محیط رقابتی کاربرد دارد.
۲-۳-۴٫ مراحل مدیریت استراتژیک
فرآیند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله اساسی تدوین، اجرا و ارزیابی‌ استراتژی است. تدوین استراتژی را می‌توان در مراحل ذیل خلاصه نمود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  1. تعیین ماموریت، چشم انداز و ارزش های محوری سازمان.
  2. تعیین اهداف بلندمدت.
  3. شناسایی عواملی که می‌توانند در محیط خارجی، سازمان را تهدید و یا فرصت ‌هایی‌ را برای سازمان ایجاد نمایند.
  4. شناسایی نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان.
  5. فهرست نمودن استراتژی ‌های گوناکون وانتخاب استراتژی ‌های خاص جهت‌ ادامه فعالیت ها.

برای تدوین استراتژی های مراحل و گام های مختلفی در نظر گرفته شده است. اعرابی و شیرخانی(۱۳۸۸) در مقاله ای تدوین استراتژی را در قالب چهار مرحله و هفت گام معرفی نموده است این مراحل در جدول شماره ۲-۲ ارایه شده است:
جدول ۲-۲ فرآیند تدوین استراتژی(اعرابی و شیرخانی،۱۳۸۸: ۱۲)

ردیف