پایان نامه های ارشد سری هشتم

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن …

کل

۱۱۸٫۰۰

۱۰۰٫۰۰

۱۰۰٫۰۰

نمودار ۴-۶ بررسی وضعیت سمت سازمانی در نمونه آماری
با توجه به جدول شماره ۴-۶ می توان بیان نمود که ۱۲ درصد افراد مورد مطالعه قراردادی، ۴۴ درصد رسمی و ۴۴ درصد نیز پیمانی کار می باشند.
۴-۳٫ آمار استنباطی
۴-۳-۱٫ تحلیل عاملی مؤلفه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Amos Graphics
برای انجام تحلیل عاملی مولفه های تحقیق، ابتدا مولفه هایی که دارای ۴ سوال یا بیشتر هستند، مورد تحلیل قرار میگیرند. هم چنین مولفه هایی که دارای کمتر از ۴ سوال هستند در مدل اندازه گیری بررسی می شوند. یادآوری می شود که این دو مرحله پیش نیاز معادله ساختاری در مدل نهایی هستند.
در تحلیل عاملی تحلیلی، مدل اندازهگیری و مدل ساختاری سه موضوع گزارش می شود.
بررسی نرمال بودن داده ها: بدین منظور شاخص های کشیدگی kurtosis و چولگی skewness که از خروجی های نرم افزار هستند مورد بحث قرار می گیرند. بر اساس عقیده صاحب نظران علم آمار چولگی بین ۳ و کشیدگی بین ۵ قابل قبول است.
بررسی اعتبار مدل: بدین منظور بارهای عاملی هر سوال مد نظر قرار میگیرد. سوالاتی که بار عاملی کمتر از ۴/۰ دارند، اثرگذاری شان در مدل کمتر از حد پذیرفته شده است و بهتر است از مدل حذف گردند تا در برازش مدل مشکلی رخ ندهد.
بررسی برازش مدل: model fit شاخص های برازش مدل بر اساس شاخص هایی که در فصل سوم آورده شده است بررسی می شود. همانگونه که بیان شد چنان چه ۴ شاخص مورد پذیرش قرار گیرند، مدل به طور مناسب برازش شده است. در صورت عدم تحقق این امر، می توان از ارتباط بین سایر متغیرهای اثرگذار بر سوالات(ارتباط بین خطاهای اندازه گیری) استفاده کرد؛ تا این شاخص ها بهبود یافته و برازش مدل تائید گردد. البته در صورت برقراری ارتباط بین خطاها ارتباط منطفی آن ها نیز از طریق مراجعه به پرسشنامه باید مورد تائید قرار گیرد و در صورت عدم تائید، سوالی که دارای بار عاملی کمتر است حذف می گردد.
لازم بذکراست که تست نرمال بودن داده ها به صورت کلی درمدل اندازه گیری آورده شده است.
۴-۳-۱-۱٫ تحلیل عاملی تائیدی مدیریت دانش موثر
این بعد دارای ۴ سوال می باشد. این مولفه ها در قالب ۴ سوال ارائه شده است. مدل تحلیل عاملی تاییدی این بخش در قالب شکل شماره ۴-۷ ارائه شده است.
نمودار ۴-۷ مدل تحلیل عاملی تائیدی عوامل مدیریت دانش موثر
درجدول بعدشاخص های برازش مدل تحلیل عاملی تائیدی عوامل مدیریت دانش موثربررسی شدهاند.
جدول ۴-۷ شاخصهای نیکویی برازش مدل تائید عاملی مدیریت دانش موثر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

شاخص مقدار کسب شده مقدار قابل قبول وضعیت
GFI ۹۷/۰ GFI>90%