پایان نامه های ارشد سری هشتم

پژوهش – بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر …

تعداد سوالات آلفای کرونباخ تایید/رد
۱۹ ۰٫۸۹۳ تایید

۳-۵٫ جامعه و نمونه آماری
انجام هر تحقیق عملی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت(جامعه) به صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی در صدد بر میآیند که از طریق نمونه گیری، اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده های به دست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند(خاکی،۱۳۷۸: ۱۵۸).
۳-۵-۱٫ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا اشیایی که دارای حداقل یک صفت مشترک از نظر کمی یا کیفی، محدود یا نامحدود و دارای متغیری که میزان تغییرات صفت مشترک جامعه را مثلا با متغیر X نشان می دهد، می باشد(همان، ۱۳۹۱) و معمولا آن را با N نمایش می دهند. جامعه آماری این تحقیق از بین مدیران، معاونان، روسای ادارات و کارشناسان مسئول ادارات در مجتمع های استان‌ های تهران، کردستان، آذربایجان غربی، اصفهان، گیلان، مازندران و گلستان انتخاب می شوند.
۳-۵-۲٫ نمونه آماری
در صدر برنامه ریزی هر مطالعه یا تحقیقی این سوال که حجم نمونه چقدر باید باشد قرار دارد. انتخاب نمونه بزرگتر از حد نیاز موجب اتلاف منابع می شود و انتخاب نمونه های خیلی کوچک منتج به نتایج غیرقابل اتکا می شود(عادل آذر ، ۱۳۸۳) و معمولا آن را با n نشان می دهند.
روش نمونه گیری دراین پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده خواهدبود که درآن پرسشنامههایی به صورت تصادفی میان خواهد شد. در این تحقیق به منظور تعیین حجم نمونه آماری از فرمول نمونه گیری زیر استفاده می شود:
در رابطه بالا، با توجه به مقدار سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار جدول نرمال استاندارد ۹۶/۱ می باشد. هم چنین d مقدار خطای تحقیق است که ۵ درصد در نظر گرفته خواهد شد.
اجزای این فرمول در ادامه بیان شده است:
N=حجم جامعه
Za/2=1.96
P=0.5
Q=0.5
D=0.05
با توجه به این مورد که تعداد جامعه مورد بررسی ۱۷۰ نفر بوده است، حجم نمونه تحقیق ۱۱۸ نفر تعیین شده است.
۳-۶٫ روش ها و تکنیک های تحلیل آماری
۳-۶-۱٫ آمار توصیفی:
در این بخش اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری چون: سن، جنس، تحصیلات و غیره با استفاده از جداول و نمودارها تحلیل می گردد.
۳-۶-۲٫ آمار استنباطی:
در این بخش با استفاده از آزمون های زیر فرضیه های تحقیق بررسی می شود:
استفاده از آلفای کرونباخ به منظور پایایی پرسشنامه
به منظور انجام تجزیه و تحلیل های مورد نظر و تایید یا رد فرضیات تحقیق از نرم افزار SPSS-AMOS استفاده خواهد شد. در این پژوهش جهت ارزیابی روایی سازه از نتایج تحلیل عاملی تأییدی(CFA) استفاده می شود. در CFA شاخص های متعدد برازندگی مدل می تواند روایی سازه را مشخص کنند. با استفاده از نرم افزار ایموس برای هر یک از متغیر های مکنون به همراه هر یک از عوامل آن تحلیل عاملی تاییدی اجرا و مقادیر شاخص های ۲χ،NFI ،GFI ، RMSEA و SRMR ،NNFI محاسبه می شود. برای به دست آوردن ماتریس الگو از شیوه استخراج بزرگ نمایی بیشینه و چرخش غیرمتعامد پروماکس به سبب امکان مستقل نبودن عوامل از یکدیگر استفاده می شود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.