پایان نامه های ارشد سری هشتم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش …

روحیه محافظه ‏کارانه و مأنوس شدن با روش‏ها و رویه‏ های موجود‏، روح خلاقیت و نوآوری را در فرد تضعیف کرده و از بین می‏برد‏. بنابراین با آموزش و ارشاد روحیه نوجویی و نوآوری را در افراد ایجاد کرد و ضمن حرمت نهادن به نظرات و رویه ‏های قدیمی ، اجازه تغییر و تحول را به افراد نوآور داد‏.
شیفتگی تخصصی و اطمینان کامل از روش‏های مورد عمل در بین متخصصان موجب می‏گردد که آنان به روش‏ها و شیوه‏های نو نیاندیشند‏. برای حل این مشکل باید اطلاعات جدید و مطالب مربوط شیوه‏های تازه را بین آنان توزیع نمود و به آنان نشان داد که برای هر کاری روش‏های جدیدتر و بهتر همواره امکان وجود دارند‏. برای ایجاد روحیه خلّاق و نوآور در اعضاء سازمان باید سیستم ارزیابی ویژه‏ای را طراحی نمود و تلاش ‏‏های خلّاق را تشویق کرد و اجازه داد تا افراد نظرات خود را ابراز کرده و ترس از شکست یا مردود شدن نظراتشان را از میان بُر‏د . باید به کارکنان این تفکر را اثبات کرد که استعداد خلاقیت و نوآوری استعدای همگانی است و تنها با تلاش و پشتکار و کنار زدن ترس‏ها و عادات می‏توان فردی خلّاق و نوآور بود‏. (رشیدی نیک‏، ۱۳۷۰)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۱- آزادی عمل را فعالانه جستجو می‏کند و ان را ترجیح می‏دهد و انعطاف‏پذیری برای او اهمیت دارد‏. دربرابر تأثیرات عقاید سنتی یا سیستم‏های ارزشی حاکم‏، مقاومت می‏نماید‏. اساساً دارای طرز تفکر باز است‏.
۲- نسبتاً شخصیت مستقلی دارد (شاید در نتیجه خصوصیات فوق‏الذکر) و به کارگیری مشارکت او مستلزم مدیریتی حساس است‏.
۳- ایده‏ها و مسائل موجود را دقیقاً مورد ارزیابی قرار دهد‏.
۴- بنابراین نسبت به مشکلات حساسیت نشان می‏دهد (در جستجوی تعریفی دوباره از مسائل است و قوۀ ابتکار وی دلالت بر روانی تفکر او دارد‏.)
۵- فکر او خصلت متباین دارد‏، در جستجوی راه‏حل‏های گوناگون است و خط‏مشی انتخاب «اولین راه‏حل» را ردّ می‏کند‏.
۶- یک رابط خوب و برجسته است‏. در به وجود آوردن ایده‏های جدید (چه خوب‏، چه بد و چه بدون هدف یا باهدف) پرکار است‏: اغلب ایده‏هایی را ادامه می‏دهد که ممکن است در وهله اول خیالی به نظر برسند و نتوان بر این ایده‏ها هدف با کاربرد به‏خصوصی را مدنظر داشت‏.
۷- در ارائه مطالب‏، شاید به دلیل سابقه سخنرانی‏ها‏، نمایش‏ها یا حتی نشریات‏، قوی است‏.
۸- اساساً خوددار است‏.
۹- ذاتاً ماجراجو‏، کنجکاو‏، کاردان و اهل خطر است‏.
۱۰- ممکن است گاهی نامعقول باشد اما یقیناً شخصیت پیچیده‏ای دارد‏.
۱۱- از کارش لذت می‏برد و نسبت به آن متعهد است‏.
۱۲- نسبت به فرصت‏های پیش آمده ، حساس است‏. به‏ویژه در زمینه‏هایی که قبلاً برنامه‏ریزی نشده است‏.
۱۳- مخصوصاً در مورد قدردانی و مسائلی نظیر آن، قدرشناس است‏.
۱۴- نسبت به انتقاد و ناتوانایی‏های ایجاد شده در محیطی که بسته یا قویاً سازمان‏دهی شده یا از ارزش فعالیت‏های خلّاق آگاه نیست‏، حساسیت نشان می‏دهد‏.

شکل ۲-۵ فهرست خصوصیات مناسب برای فرد خلّاق و نوآور
۲-۶٫ بخش پنجم پیشینه تحقیق:
۲-۶-۱٫ پیشینه تحقیق داخلی:
طالقانی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه بیان نموده است که در این پژوهش، رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه بررسی شده است. از مجموع ۱۸۰ کارشناس شرکت بیمه مورد بررسی، ۸۶ نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر مدیریت دانش بر اساس مدل «ویگ» که توسط «نیومن» و «سدرا و گبل» نیز استفاده گردیده است و اطلاعات مربوط به متغیر نوآوری سازمانی بر اساس مدل «مقیمی» و «شاه حسینی و کاووسی» به دست آمد. نتایج ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد که شاخص های خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطه معنی داری دارند. بیشترین میزان ضریب همبستگی در خصوص پیش بینی نوآوری سازمانی مربوط به متغیر کاربرد دانش با ضریب ۰٫۸۷۸ و کمترین میزان ضریب همبستگی مربوط به متغیر حفظ دانش با میزان ۰٫۶۵۶ بود. برای اینکه نوآوری سازمانی حاصل شود، مدیران به یکپارچه سازی سرمایه های دانشی در بخش های مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروهای داخلی و خارجی نیاز دارند. از طرفی باید دانش در سرتاسر سازمان توزیع شود، توزیع بهتر دانش، احتمال ظهور نوآوری سازمانی را افزایش خواهد داد.
صفرزاده و همکاران(۱۳۹۱)، در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس) بیان نموده است که عملکرد سازمان ها به ویژه در بخش بهداشت و درمان مبنای توسعه کمی و کیفی هر کشور محسوب می گردد و مادامی که سازمان ها در زمینه ارزیابی دارایی های دانشی خود، پیمایشی انجام ندهند، مدیریت دانش منجر به بهبود عملکرد و توسعه سازمانی نمی گردد. این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر نوآوری و عملکرد سازمانی در مراکز بهداشتی و درمانی می پردازد. به منظور بررسی اعتبار سازه با استفاده از نرم افزار لیزرل از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل یافته‎ ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده گردید. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کدگذاری دانش و شخصی سازی دانش بر نوآوری و عملکرد، رابطه متغیر ها به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر t متناظر با مقادیر استاندارد شده مدل مسیر نهایی نشان می دهد که با بیش از ۹۹ درصد اطمینان متغیرهای نوآوری و عملکرد سازمانی با کدگذاری رابطه مستقیم دارند. همچنین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز با ۹۹ درصد اطمینان با شخصی سازی دانش رابطه مستقیم دارد. همچنین مقادیر t متناظر با مقادیر استاندارد نشان می دهد که نوآوری با ۹۹ درصد اطمینان با عملکرد سازمانی رابطه مستقیم دارد.
کفچه(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین فرآیند های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در سطح سازمان به بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و همچنین فرآیند های مدیریت دانش پرداخته است. محقق در این تحقیق بیان نموده است که رابطه معنی داری بین فرآیند های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک وجود دارد.
۲-۶-۲٫ پیشینه تحقیق خارجی:
– داشپند و همکاران (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان انگیزه موفقیت، گرایش استراتژیک و عملکرد تجاری بیان نموده است که خلاء تحقیقاتی مهم در بررسی رابطه بین عوامل فردی کارآفرینی شرکت ها و گرایشات استراتژیک آنان و در نهایت خروجی های عملکردی آنان وجود دارد. هدف این تحقیق بررسی روابط بین این متغیر ها می باشد. در این تحقیق از تعداد ۳۹۷ موسس شرکت های ژاپنی و همچنین ۱۸۹ امریکایی به عنوان نمونه تحقیق استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که موسسان امریکایی و زاپنی به شباهتی بیش از تصورات قبلی دست یافته اند. نتایج این تحقیق نشان داد که پذیرش گرایش هزینه ای در استراتژی شرکت ها تاثیری بر سودآوری هر دو گروه شرکت های ژاپنی و امریکایی نداشته است.
– فرارسی و همکاران(۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان مدیریت دانش و گرایش استراتژیک: با اعمال نفوذ نوآوری و عملکرد بیان نموده است که هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که مدیریت دانش چه کمکی را در جهت توسعه گرایش استراتژیک و افزایش نوآوری و بهبود عملکرد سازمانی دارد. در این تحقیق از تعداد ۲۴۱ شرکت برزیلی به عنوان نمونه تحقیق استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت دانش اثربخش به صورت معنی داری به گرایش استراتژیک شرکت ها موثر است. همچنین رابطه مستقیمی بین مدیریت دانش و نوآوری وجود ندارد.
– یانگ و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیقی با عنوان گرایش استراتژیک و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری محصول بیان نمود که در عصر جهانی شدن و توسعه تکنولوژی های اطلاعاتی درک این موضوع که شرکت ها چطور می توانند در محصولات خود نوآوری ایجاد نمایند دارای اهمیت بالایی است. در این تحقیق به بررسی گرایش استراتژیک شرکت ها در عملکرد نوآوری محصولات آنان می باشیم. نتایج این تحقیق نشان دادکه رابطه معنی داری بین گرایشات استراتژیک وعملکرد شرکت های مورد مطالعه وجود دارد. نتایج این تحقیق مشابه با تحقیق محقق بوده است.
– چویی و همکاران در تحقیقی با عنوان تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد شرکتها بیان نموده است که مدیریت دانش در دو قالب کد گذاری و شخصی سازی دانش ارائه شده است. در این تحقیق مشخص گردید که هر دوی این ابعاد مدیریت دانش می توانند بر افزایش نوآوری سازمان تاثیر بگذارند.
– برقینی (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان خلاقیت سازمانی: شکستن معادلات و ایجاد نوآوری بیان نموده است که در حقیقت تاثیر دانش از طریق ایجاد تفکرات جدید در تولید و نوآوری های عمومی می باشد.
فصل سوم
روش تحقیق