پایان نامه - مقاله و پروژه

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی …

وظیفهگرایی یا آغازگرایی[۸۴]: آغازگرایی در برابر فرضیه فرجامگرایی است. بر اسا س این دیدگاه که توسط ایمانوئل کانت ارائه شد، هر عمل به نتیجه آن بستگی نداشته، به نیت شخص تصمیم گیرنده بستگی دارد.
عدالت توزیعی: در این تئوری که توسط جان راولز پیشنهاد شده، یک عمل را در صورتی که منجر به افزایش همکاری بین اعضای جامعه شود، میتوان درست و عادلانه و مناسب و بنابراین (اخلاقی) نامید و عملی را که در جهت مخالف این هدف عمل کند میتوان نادرست، ناعادلانه و نامناسب و بنابراین(غیراخلاقی) نامید. در این دیدگاه، همکاری اجتماعی، اساس منافع اجتماعی و اقتصادی را فراهم میآورد و تلاش فردی کم اهمیت و رد مواردی نادیده گرفته میشود.
آزادی فردی: بر اساس این دیدگاه که توسط رابرت نوزیک پیشنهاد شد، آزادی نخستین نیاز جامعه است. بنابراین هر عملی که آزدی فردی را نقض کند، غیر اخلاقی است؛ حتی اگر منافع و رفاه بیشتری برای دیگران ایجاد کند.
۲-۳-۵: مسئولیتپذیری اجتماعی[۸۵]، مفهوم ، انوع، ابعاد
در این بخش تعریف مسئولیتپذیری اجتماعی، انواع مسئولیتپذیری اجتماعی و ابعاد سه گانه قابل آن به بحث گذاشته خواهد شد.
۲-۳-۵-۱: تعریف مسئولیتپذیری اجتماعی
مسئولیتپذیری اجتماعی به معنای پاسخگویی، پیشقدم بودن، توانائی ادای وظیفه، قابل اتکاء بودن، قابل اطمینان بودن، توانایی برای تصمیمات اخلاقی، شایستگی، بهرهمندی از تفکر منطقی و غیره میباشد(گروز نیکل و استفنز[۸۶]،۲۰۰۲: ۲۶).
آدیسون ایلینویز ، معانی مختلف مسئولیتپذیری را شرح دادهاند، که از آن جمله میتوان به مواردی از این قبیل اشاره نمود:
انجام دادن وظایف ضروری مهم
هدفگذاری، انتخاب کاری برای انجام دادن و عمل به آن به صورت درست و قابل اطمینان
توانایی پاسخگویی در خصوص اعمال انجام شده
انجام آنچه صحیح است و پاسخ نه گفتن به سایرین و احساساتشان
اطاعت از قوانین
زندگی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و همراه با تعدب
رشد قدرت اداره و کنترل شخصی و پیروی از الگوهای خوب
مد نظر قرار دادن عواقب و پیامدهای رفتارها و اهمال
داشتن انتظارات منطقی و متناسب از سایرین
۱۰- هر روز بهتر از دیروز بودن
۱۱- نشان دادن بلوغ و برقراری ارتباط مناسب با سایرین
۱۲- قابل اعتماد بودن
۱۳- اولویت گذاری و اقدام مناسب برای آن
۱۴- لیاقت کنترل شخصی داشتن(گروزنیکل و استنفز، ۲۰۰۲: ۲۷).
بدلی [۸۷](۲۰۰۴) در تعریف مسئولیتپذیری معتقد است، مسئولیتپذیری فردی و شخصی یه معنای آن است که موجود انسانی پاسخگوی رفتارش که شامل افکار، انتخابها، تصمیمات، گفنهها و اعمال است، باشد به عبارتی معترف باشد که مسبب رفتارهایش میباشد(بدلی،۲۰۰۴). گلن[۸۸](۲۰۰۰ ) مسئولیتپذیری را ” توانایی محاسبه دقیق محدودیتها و عواقب موقعیتهای خاص، امتیازات، آزادیها، تحلیل علل و هوامل موثر دذر موقعیت وسازگاری متناسب رفتارهای شخصی میداند. و یهمچنین در تعریفی دیگر مسئولیتپذیری نوعی احساس عملی در بکار گیری تواناییها و کوشش برای تطابق و و سازگاری با مردم میداند و عدم تطابق با آنان را، قانون شکنی و نپذیرفتن مسئولیتها و وظایف” دانسته است(گلن، ۲۰۰۰: ۲۰).
گروه کار ایالت کالیفرنیا[۸۹] بمنظور تعریف مسئولیتپذیری، با عنایت به عزت نفس، بیان نمود که مسئولیتپذیری همان قدردانی از ارزش و اهمیت شخصی و داشتن شخصیت پاسخگو برای خود و عمل مسئولانه در ارتباط با سایرین است (گروه ایالت کالیفرنیا،۱۹۹۹: ۴۴). کمیته ادیسون ایلینویز[۹۰] نیز، انسان مسئولیت پذیر را کسی میداند که بر اساس عزت نفس خویش و با احترام به حقوق و نظرات سایرین، انتخابها و دیدگاههای خود را رازیابی نموده و نهایتا پیامدهای اعمال و تصمیماتش را میپذیرد. در همین ارتباط کمیته ایلینویز مجموعه نظرات کارکنان مختلف را در خصوص مسئولیت پذیری گردآوری است که عمدهترین آنها شامل موارد زیر است:
تکمیل وظایف با حداکثر توان و با ابتکار شخصی، مطابق با آنچه خواسته شده است.
به عهده گرفتن یا عهده داری زندگی خود، تشخیص وظایف خانوادگی، اجتماعی، کشوری و ملی
پاسخگویی به رفتارها و وظایف به گونهای بلوغ یافته
مقابله با حوادث زندگی، به شکل اخلاقی و همراه با راستی و درستی
علاقه به پذیرش پیامدهای اعمال و مقصر قلمداد نکردن سایرین
ارزیابی تاثیر اعمال شخصی روی سایرین، به گونهای رفتارها آسیبی به آنها وارد نکنئ
اجرای وظایف با عنایت به قانون، صاحبان اقتدار و احترام به حقوق سایرین
انجام به موقع کار و وظایف سازمانی
شناخت و پیگیری قوانی، تمیز درست از غلط و تصمصم گیری بر مبنای ارزشهای حقیقی
پاسخ به وظایف واگذار شده و عدم نیاز به شرح مکرر وظایف برای وی
سخت کار کردن، همکاری و انجام وظایف به طور کامل
آمادگی برای انجام اموری که ضرورت پیدا میکند، صرفنظر از خوشامدی شخصی
پذیرش خطر، دست به کار شدن ونمایش قضاوت رشد یافته
قابل اعتمادبودن ، پاسخگوبودن، توانایی انجام وظایف براساس تفکر ومنطق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.