پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

۱۰- نتایج بررسی نشان می دهد که کم بارش ترین فصول سال در سواحل خزر فصل بهار است و بعبارتی خشکترین فصل سال را می توان در بهار انتظار داشت. در تمامی ایستگاههای ساحلی و جلگه ای بخش اعظم بارندگی در فصل پاییز اتفاق می افتد و در اغلب ایستگاهها پس از پاییز، تابستان دومین فصل پر بارش محسوب می گردد.
تعدادی از ایستگاههای باران سنجی دره سفیدرود در بخش هایی از منطقه مورد مطالعه مستقر شده اند که بیانگر اقلیمی کاملاً متفاوت از بخش های ساحلی هستند. این ایستگاهها که یا در ارتفاعات بالای ۴۰۰ متر و یا در دره های منتهی به محدوده مورد مطالعه از قبیل دره منجیل، لوشان و غیره قرار دارند اولاً به علت کم شدن اثر دریا و دوماً به علت تاثیر پذیرفتن از اغتشاشات جوی دیگر و ویژگیهای خاص جغرافیایی حداکثر مقدار بارش خود را نه در پاییز بلکه در زمستان دریافت می نمایند و بارش پاییزه در اهمیت بعدی قرار دارد.
۱۱- در محدوده مورد مطالعه و شهرهای واقع در آن تغییرات افزایش بی نظمی به همراه دخالتها و دستکاریهای تشدید کننده بشر در آینده طغیان رودخانه ها و آب گرفتگی معابر را به همراه خواهد داشت.
۱۲-در بررسی روند تغییرات بارندگی با استفاده از روش رگرسیون خطی روند تغییرات سالانه در ایستگاههای قلعه رودخان، رشت، آستانه، سد سفید رود، رودبار، منجیل، لوشان روندی کاهشی و در ایستگاههای لاهیجان و گیلوان این روند افزایش را نشان می دهد. همچنین در بررسی روند تغییرات ماهانه ایستگاههای مورد مطالعه مشخص شد که در ماههای فروردین، خرداد، تیر و شهریور روند تغییرات به سمت افزایشی بیشتر بوده و در بقیه ماههای سال این روند بیشتر به سمت کاهشی می باشد. ازنظر روند تغییرات فصلی در ایستگاههای مورد مطالعه نشان می دهد که ماههای سرد سال دارای روند کاهشی و در ماههای گرم سال این روند افزایشی می باشد
۱۳- با توجه به بررسی نتایج آماری بطور کلی می توان گفت روند تغییرات بارندگی سالانه زیاد محسوس نیست ولی این تغییرات در سالهای اخیر رو به کم آبی رفته است. روند تغییرات بارندگی ماهانه نیز نشان از این دارد که مناطق ساحلی از یک روند افزایشی درمهرو کاهشی در تیر ماه و همچنین در جنوب محدوده این روند افزایشی دراسفند ماه می باشد. از نظر فصول نیزدر مناطق ساحلی فصل پاییز پر بارانترین فصل و فصل بهارکم بارانترین فصل می باشد. ولی این روند در جنوب محدوده یعنی ایستگاههای بدور از ساحل و قرار گرفته در ارتفاعات بر عکس می باشد، یعنی فصل زمستان پر بارانترین فصل سال می باشد.

۶-۲ پاسخ فرضیه ها

– به نظر می رسد که در روند بارشی سالانه، ماهانه و فصلی دره سفید رود تغییرات محسوسی مشاهده می‎گردد.
با توجه به یافته های تحقیق در فصل پنجم (نمودارهای روند تغییرات بارندگی ایستگاهها و خط رگرسیون) و توضیحات داده شده در فصل ششم در روند بارشی سالانه، ماهانه و فصلی دره سفید رود تغییرات محسوسی مشاهده می گردد.
– بنظر می رسد که افزایش تغییرات بارش ماهانه بیشتر از سالانه و فصلی باشد
با توجه به یافته های تحقیق در فصل پنجم (نمودارهای روند تغییرات بارندگی ایستگاهها و خط رگرسیون) و توضیحات داده شده در فصل ششم افزایش تغییرات بارش ماهانه بیشتر از سالانه و فصلی می باشد.
منابع و ماخذ

منابع و مأخذ

 1. جعفرپور، ا. ، ۱۳۷۷ چاپ چهادردهم، اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۱ تا ۱۳٫
 2. جهادی، م. ، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، تعیین روند تغییرات دما و بارش شهر مشهد طی دوره آماری ۹۴-۱۹۵۱، مجله تحقیقات جغرافیایی شماره ها ۵۴ و ۵۵ سال چهاردهم، انتشارات دانشگاه فردوس مشهد.
 3. ذوافقاری، ح. ، زمستان ۱۳۷۷، تحلیلی بر بارش های بهاری غرب ایران، نیوار، صص ۷-۲۲
 4. ذولفقاری، ح. ، ۱۳۷۹، تحلیل الگوهای زمانی و مکانی بارش های روزانه در غرب ایران با استفاده از روش های آماری و سینوپتیک، رساله دکتری، دانشگاه تبریز.
 5. رمضانی، ب. ، ۱۳۸۳، بررسی روند تغییرات دما-بارش در غرب گیلان با تکیه بر خشکسالی، مجله سپهر، دوره هشتم، شماره سی و دو.
 6. ساری صراف، ب. ، ۱۳۷۷، تحلیل رژیم بارش های ماهانه حوضه ارس و دریاچه ارومیه، رساله دکتری، دانشگاه تبریز.
 7. عزیزی، قائم، ۱۳۸۳، تغییرات اقلیم، نشر قومس، چاپ اول.
 8. عساکره، ح. ، ۱۳۸۳، تحلیل آماری بر تغییرات میانگین سالانه دمای شهر زنجان طی دهه های اخیر، مجله نیوار
 9. علیجانی، ب. ، ۱۳۷۳، نقش کوه های البرز در تنوع مکانی بارش. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم. تهران. شماره های ۴ و ۵٫
 10. علیجانی، ب. ، ۱۳۷۴٫ منابع رطوبت بارندگی ایران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم. تهران.
 11. علیجانی، ب. ، ۱۳۸۱، اقلیم شناسی سینوپتیک، انتشارات سمت.
 12. علیجانی، ب. ، چاپ چهارم ۱۳۷۹، آب و هوای ایران (رشته جغرافیا)، انتشارات پیام نور.
 13. علیجانی، بهلول و کاویانی، محمد رضا، ۱۳۷۱، مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت.
 14. علیزاده، ا. ، اصول هیدرولوژی کاربردی، چاپ پانزدهم ۱۳۸۱، انتشارات آستان قدس رضوی، ص ۶۱۳ تا ۶۳۴ و ص ۷۱۷ تا ۷۱۸٫
 15. علیزاده، ا. ، و همکاران، ۱۳۷۴، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 16. غیور، ح ع. ، و مسعودیان، س. ا. ، بهار ۱۳۷۵، بررسی نظام تغییرات مجموع بارش سالانه در ایران زمین، نیوار
 17. غیور، ح. ع. ، زمستان ۱۳۷۴، بررسی تغییرات بارش در چند ایستگاه تهران، مجله تحقیقات جغرافیایی، شماره ۳۹ سال دهم، انتشارات موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا.
 18. قطره سامانی، س. ، ۱۳۸۳، آشکار سازی دما و بارش نسبت به میانگین در استان چهارمحال و بختیاری، سایت اینترنتی سازمان هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری.
 19. کاویانی، م. ، علیجانی، ب. ، چاپ نهم ۱۳۸۲، مبانی آب وهوا شناسی، انتشارات سمت،
 20. کمالی، غ. ع و سرافراز، ع. ه. ، پاییز و زمستان ۱۳۷۹، مطالعات تغییرات بارندگی مشهد. تغییرات جغرافیایی، شماره های پیاپی ۵۸ و ۵۹،
 21. مجید پور، ب. ، ۱۳۸۱، تحلیل زمانی و مکانی بارش های ماهانه استان اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
 22. محمدی، حسین، ۱۳۸۴، مفاهیم و اصطلاحات آب و هواشناسی، انتشارات دانشگاه تهران.
 23. مهدوی، مسعود، چاپ چهارم ۱۳۸۰، آمار و روش های تجزیه و تحلیل داده ها در جغرافیا، انتشارات قومس

Abstract
Climate rainfall has been one of the important factors in meteorology because all water sources in the region are provided through these precipitations. Precipitation studies, in terms of natural and human aspects are very important because the effects of precipitation have been different in various economic sectors etc. And can causes irreparable damages in different parts. The author, in this study, by applying Regression line equation, and using 19 stations, has been tried to study precipitation changes in the Sefīd-Rūd valley, and has been addressed climatic sensitivities of precipitation in the studied area, which have been occurred over the year, month, and seasons . Research results show that Sefīd-Rūd valley, according to precipitation index of 30 year studied statistical period has different situation in the north and south; therefore, two climatic types can be seen in it with different amounts of precipitation. The amount of annual rainfall in these climatic types has different trend. In the north part of region, rainfall is relatively high, and in the south is low. Time trend of precipitation also are different in these climatic types, in which the highest precipitation in the north occurs in October, and in the south occurs in winter months. As well as, in terms of season, in the north part of Sefīd-Rūd valley, autumn has the most precipitation, and in the south of Sefīd-Rūd valley winter has the highest precipitation.
Keywords: Precipitation; Annually; Sefīd-Rūd Valley; Monthly; Seasonal
 
Islamic Azad University
Rasht Branch
Faculty of Humanities
Department of Geography