پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۴۳۶

۵-۱-۶-۳- تغییرات بارندگی فصلی

در دوره ۳۰ ساله، بارندگی ایستگاههای رشت – قلعه رودخان – آستانه – پارودبار- لاهیجان و سد سفیدرود در فصل پاییز به ترتیب رشت از روند کاهشی با کاهش ۸/۱۱۳- قلعه رودخان از روند کاهشی با کاهش ۴/۱۰۴- آستانه از روند کاهشی با کاهش ۷/۲۶- پارودبار از روند افزایشی با افزایش ۲/۱۱- لاهیجان از روند افزایشی با افزایش ۶/۱۱۴ و سد سفیدرود از روند کاهشی با کاهش ۴۱ میلیمتر، و در فصل زمستان به ترتیب رشت از روند کاهشی با کاهش ۵/۷۹- قلعه رودخان از روند کاهشی با کاهش ۴/۱۳۷- آستانه از روند کاهشی با کاهش ۱/۶۷- پارودبار از روند کاهشی با کاهش ۶۴/۲۰- لاهیجان از روند افزایشی با افزایش ۴۲ و سد سفیدرود از روند کاهشی با کاهش ۲/۷۷ میلیمتر، و در فصل بهار به ترتیب رشت از روند افزایشی با افزایش ۱/۲۷- قلعه رودخان از روند افزایشی با افزایش ۵/۴۰- آستانه از روند افزایشی با افزایش ۵/۶۹- پارودبار از روند افزایشی با افزایش ۸/۸۵- لاهیجان از روند افزایشی با افزایش ۱۶۳ و سد سفیدرود از روند کاهشی با کاهش ۶/۱۴ میلیمتر، و در فصل تابستان به ترتیب رشت از روند افزایشی با افزایش ۵/۶۳- قلعه رودخان از روند افزایشی با افزایش ۴/۵۰- آستانه از روند کاهشی با کاهش ۴/۱۰- پارودبار از روند افزایشی با افزایش ۹۸/۷- لاهیجان از روند افزایشی با افزایش ۴/۱۶۰ و سد سفیدرود از روند افزایشی با افزایش ۴/۱۱ میلیمتررا داشته اند. نمودارهای زیر روند تغییرات بارندگی فصلی ایستگاههای مورد مطالعه را در دره سفید رود نشان می دهند.
نمودار ۵-۴۷ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی فصلی ایستگاه رشت
نمودار ۵-۴۸ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی فصلی ایستگاه قلعه رودخان
نمودار ۵-۴۹ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی فصلی ایستگاه آستانه
نمودار ۵-۵۰ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی فصلی ایستگاه لاهیجان
نمودار ۵-۵۱ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی فصلی ایستگاه پارودبار
نمودار ۵-۵۲ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی فصلی ایستگاه سد سفیدرود
فصل ششم
نتیجه گیری

۶-۱- نتیجه گیری

بطور عمومی تغییرات در الگوهای بارش در همه مقیاسها نظیر سالانه و ماهانه و غیره دارای رفتار متفاوت است. در این مطالعه شرایط بارندگی دره سفیدرود به ویژه تغییرات بارندگی سالانه و ماهانه و فصلی در یک دوره ۳۰ ساله روی ۹ایستگاه نمونه مورد بحث و بررسی واقع شده است. در این بررسی ضمن توصیف سریهای بارشی ایستگاهها سعی بر این بوده که چگونگی روند و تغییر پذیری و توزیع فرائپوانی بارندگی مشخص شود. در این بررسی مشخص شد که آمار تعدادی از ایستگاهها به دلیل تغییرات مکانی و یا سایر عوامل برای مطالعاتی که نیاز به اطلاعات همگن طولانی مدت دارند، فاقد شرایط مطلوب می باشد. زیرا داده ها ی ماهانه و سالانه باید از مسایل غیر طبیعی از جمله تغییر ایستگاهو تغییر دیده بان که باعث ناهمگنی اطلاعات می شوند بر حذر باشند. و بخاطر همین ایستگاههایی مورد تحلیل قرار گرفتند که دارای کیفیت نسبی بودند. در هر حال برخی از مهمترین نتایج بدست آمده از بررسی این چند شاخص در ایستگاههای منتخب عبارت است از:
۱- میانگین سالانه بارش ایستگاهها ی منطقه از افت و خیز فراوان و دامنه وسیع داشته است که البته این روند در ایستگاههای شمالی و جنوبی با همدیگرز متفاوت است.
۲- نتایج بررسی گویای آن است که مقادیر روند تغییرات بارندگی سالانه به ویژه برای فصل پاییز در بخش شمالی رشد محسوسی داشته است. در همین راستا دوره ناهنجاریهای بارش سالالنه در شمالی محدوده نمود بیشتری یافته و بیشترین سهم سالانه آن در ایستگاههای شمالی به ترتیب فصول بهار و زمستان مربوط شده است.
۳- به نظر می رسد مرزهای اقلیمی که تا گذشته با آن رو به رو بوده ایم، اکنون به تدریج در حال تغییر دادن قلمرو خود هستند. تغییرات بارندگی در دوره گرم سال در مجموع ایستگاهها افت نشان داده است. که تمرکز بیشتر ایستگاههای ساحلی و سپس ایستگاههای غیر ساحلی است. که این مسئله در سالهای اخیر دسترسی مستقیم کشاورزان به منابع آب حاصل از بارندگیهای فصول بهار و تابستان را کاهش داده و به دلیل نیاز به مصرف زیاد آب کشاورزان در این موقع از سال به ناچار با صرف هزینه زیاد فشار روی آبهای زیرزمینی متمرکز شده است که در صورت ادامه این روند منجر به کاهش سطح آبهای زیر زمینی یا تخلیه کامل آنها خواهد شد.
۴- بالاترین بارشهای ۲۴ ساعته در ایستگاههای ساحلی در اغلب موارد مربوط به فصل پاییز بوده اما در همین منطقه از رگبارهای قابل توجه هم در نیمه گرم سال نمی توان گذشت
۵- براساس شرایط موجود در دره سفیدرود، رژیم بارندگی بخش خزری و بخش بری مناطق مطالعاتی با یکدیگر متفاوت می باشد. در اولی رژیم بارندگی شبه مدیترانه ای است . مقدار بارندگی ماهانه از ۸/۳ درصد کل سالانه در تیرماه تا ۶/۱۴درصد آن در مهر ماه متغیر است و ماه بدون بارش وجود ندارد در صورتیکه در بخش بری این رژیم دگرگون می باشد. بارندگی ماهانه در این مناطق بین حداقلی برابر ۸/۰ درصد در شهریور ماه و حداکثری برابر ۴/۱۶ درصد در فروردین ماه نوسان می نماید. علاوه براین ارقام بارندگی در بخش خزری بسیار بالا و بین ۲۰۰۰ میلی متر در مناطق ساحلی تا کمتر از ۷۰۰ میلی متر (در سال) در ارتفاعات متغیر است در حالیکه مناطق کم باران حوزه سفیدرود با رقوم ۲۵۰ میلی متر محدود می‎گردند.
۶- بابررسی نتایج آماری مشخص می شود که اکثر ایستگاهها دارای بارندگی سالیانه ۹۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیمتر می باشد و بارندگی های بیش از ۱۷۰۰ میلی متر بطور معمول در منطقه مشخص نشده است. بر اساس این نتایج آماری حداکثر بارندگی سالیانه ثبت شده برابر با ۱/۲۰۲۷ میلی متر در ایستگاه لاهیجان بوده است و متقابلاً حداقل بارندگی سالیانه در ایستگاه لوشان برابر با ۹/۷۸ میلی متر می باشد.
۷- با بررسی ضریب تغییرات بارندگی سالیانه ایستگاههای منطقه مشخص می شود که مقدار این پارامتر در تمامی ایستگاههای منطقه کمتر از ۴۰ می باشد و بارندگی سالیانه ایستگاههای فوق قابل اعتماد بوده و از نوسان کمتری برخوردار می باشد. البته مقدار باران دریافتی ایستگاههایی که در ارتفاعات واقع شده اند از نوسان بیشتری برخوردار بوده و کمتر قابل اعتماد است.
۸- با بررسی نتایج آماری بارندگی مشخص شد که در اکثر ایستگاههای منطقه حداکثر ماهیانه بارندگی در ماه مهر (اکتبر) و یا آبان (نوامبر) دیده می شود و پس از آن روند کاهش میزان بارندگی ماهیانه آغاز شده و بطور معمول در تیرماه (ژوئیه) و پس از آن در خرداد (ژوئن) کمترین مقدار بارندگی ماهیانه مشاهده می‎گردد.
۹- با بررسی نتایج آماری بارندگی مشخص شد که رژیم بارندگی ماهانه ایستگاههای واقع در ارتفاعات از رژیم بارندگی ایستگاههای ساحلی تا حدودی متفاوت است. بارندگی این ایستگاهها نشان می دهد که مقدار بارش حداکثر ماهانه در ماههای زمستان اتفاق می افتد و بارش بهاره در اهمیت دوم قرار می گیرد. در واقع این ایستگاهها به واسطه تاثیر توپوگرافی و نیز دوری از ساحل از رژیم بارندگی خزری دور شده و از رژیم بارندگی با حداکثر زمستانه و بهاره تبعیت می کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.