پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

۴/۷×۱۸+۵/۲۷

پارودبار

بنابراین حداکثر بارش محتمل با حداکثر بارش ۲۴ ساعته که در ایستگاههای فوق می توان انتظار داشت آورده شده که در اهم برنامه ریزیها باید به آن توجه شود.
با توجه به جدول شماره ۵-۲۲ مشخص می شود که حداکثر بارش محتمل در ایستگاه قلعه رودخان بیش از دیگر ایستگاهها است که این مقدار به ۵/۵۸۹ میلیمتر می رسد. ایستگاه گیلوان نیز با مقدار ۸/۱۴۱ میلیمتر کمترین مقدار حداکثر بارش محتمل را دارا می باشد. بنابراین با توجه به جدول شماره ۵-۲۲ می توان نتیجه گرفت که مقدار حداکثر بارش محتمل ایستگاههای ساحلی خیلی بیشتر از ایستگاههای غیر ساحلی است.

نمودار ۵-۴۲ حداکثر بارش۲۴ ساعته محتمل چند ایستگاه منطقه برحسب میلیمتر
با توجه به نمودار بالا مشخص می شود ایستگاههایی که در شمال محدوده و نزدیک به ساحل هستند از حداکثر بارش محتمل بیشتری نسبت به ایستگاههایی که در جنوب منطقه قرار دارند برخوردارند. که این روند با شیب بسیار خوبی از شمال به جنوب مشخص می شود.

۵-۱-۶-تغییرات بارندگی

این قسمت بحث با توجه به موضوع تحقیق به بررسی روند تغییرات عنصر عمده اقلیمی یعنی بارش در ایستگاههای نمونه در محدوده مورد مطالعه می پردازد. تغییرات میزان بارندگی سالانه و ماهانه و فصلی به روش معادله خط رگرسیون تعیین و با استفاده از نمودار و ضریب همبستگی بین بارندگیهای سالانه دوره‎های کاهشی و افزایشی بارندگی مشخص و میزان تغییرات در هر دوره محاسبه شده است.

۵-۱-۶-۱ – تغییرات بارندگی سالانه

متوسط بارندگی دوره ۳۰ ساله ایستگاههای واقع در شمال منطقه که پر باران می باشند مثل قلعه رودخان- رشت- لاهیجان و آستانه به ترتیب برابر با ۶/۱۶۷۰ – ۳/۱۳۱۴ – ۳/۱۴۰۷ – ۸/۱۲۸۱ میلی متر بدست آمده است. در این دوره انحراف از معیار بارندگی سالانه به ترتیب ۲/۲۵۳ – ۴/۱۶۷ – ۷/۳۲۷ – ۸/۱۹۱ و ضریب تغییر پذیری آنها به ترتیب ۲۰% – ۱۰% – ۲۰% – ۱۰ % بوده است. متوسط بارندگی دوره ۳۰ ساله ایستگاههای واقع در جنوب منطقه که کم باران می باشند مثل پارودبار- سد سفیدرود- رودبار – منجیل – لوشان وگیلوان به ترتیب برابر با ۲/۳۱۱ – ۱/۲۶۳– ۲/۲۳۴ – ۱/۳۶۰ – ۲/۲۳۴ – ۹/۲۳۸ – ۹/۱۸۴ میلی‎متر بدست آمده است. در این دوره انحراف از معیار بارندگی سالانه این ایستگاهها به ترتیب ۹/۱۰۵ – ۸۷ – ۸/۱۰۴ – ۷۶ – ۱/۷۷ و ۹/۶۳ و ضریب تغییر پذیری آنها به ترتیب ۳۰% – ۳۰% – ۳۰% – ۳۰ % -۳۰% – ۳۰% بوده است. برای محاسبه روند و میزان تغییرات بارندگی سالانه طی دوره فوق از معادله خط رگرسیون استفاده شده و بر مبنای آن روند افزایشی بارندگی برای ایستگاههای لاهیجان – پارودبار وگیلوان به ترتیب ۶/۵۶۰ – ۳/۸۴ و ۹/۲۲ میلیمتر و برای ایستگاههای قلعه رودخان – رشت – آستانه – سد سفیدرود – رودبار – منجیل و لوشان به ترتیب ۱۵۰ – ۶/۱۰۲ – ۶/۳۴ – ۵/۱۲۱ – ۴/۸۱ – ۸/۶۶ و۶/۱۱۵ میلیمتر در طول ۳۰ سال برآورد گردیده است. پایین بودن ضریب همبستگی بارشهای سالانه حاکی از نوسانهای شدید بارش سالانه طی دوره مذکور می باشد.
نمودار ۵-۴۳ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی سالانه ایستگاههای مورد استفاده در گزارشادامه نمودار ۵-۴۴ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی سالانه ایستگاههای مورد استفاده در گزارشادامه نمودار ۵-۴۵ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی سالانه ایستگاههای مورد استفاده در گزارش

۵-۱-۶-۲- تغییرات بارندگی ماهانه

در دوره ۳۰ ساله، بارندگی ایستگاههای رشت، آستانه، پارودبارو سد سفیدرود درماه مهر چهار ایستگاه فوق از روند کاهشی، در ماه آبان ایستگاههای رشت وسد سفیدرود از روند کاهشی و ایستگاههای آستانه و پارودبار از روند افزایشی، درماه آذر ایستگاههای رشت، آستانه، پارودباراز روند افزایشی و ایستگاه سد سفیدرود از روند کاهشی، در ماه دی هر چهار ایستگاه فوق از روند کاهشی، در بهمن ماه ایستگاههای رشت–آستانه، پارودباراز روند افزایشی وایستگاه سد سفیدرود از روند کاهشی، در ماه اسفند همه ایستگاهها از روند کاهشی، در ماه فروردین ایستگاههای رشت–آستانه–پارودباراز روند افزایشی وایستگاه سد سفیدرود از روند کاهشی و در اردیبهشت همه ایستگاهها ی فوق از روند کاهشی، در خرداد و تیرماه همه ایستگاههای فوق از روند افزایشی، در ماه مرداد سه ایستگاه ایستگاههای رشت، آستانه، پارودباراز روند کاهشی و ایستگاه سد سفیدرود از روند افزایشی، و در ماه شهریورایستگاههای رشت، آستانه، پارودبار از روند افزایشی و ایستگاه سد سفیدرود از روند کاهشی برخوردارمی باشند. جهت نمایش روند تغییرات بارندگی ماهانه محدوده مورد مطالعه نمودارهای زیر تغییرات ماهانه ایستگاه رشت را به عنوان نمونه نشان می دهد.

 نمودار ۵-۴۶ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی ماهانه ایستگاه رشت
ادامه نمودار ۵-۴۶ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی ماهانه ایستگاه رشت
ادامه نمودار ۵-۴۶ خط رگرسیون و میزان تغییرات بارندگی ماهانه ایستگاه رشت

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir