پروژه و پایان نامه سری ششم

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

نمودار ۵-۱۳ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه فخرآبادلشت نشاء

۵-۱-۱-۳-تحلیل بارندگی فصلی

توزیع بارندگی سالانه در فصول مختلف انطباق مناسبی با ورود سیستمهای باران زا به منطقه مورد مطالعه دارد. کم بارش ترین فصول سال در سواحل خزر فصل بهار است و بعبارتی خشکترین فصل سال را می‎توان در بهار انتظار داشت . این پدیده صرفاً در سواحل شمال کشور مشاهده می شود و ناشی از استقرار کمتر سیستمهای باران زا در این فصل از سال در منطقه مورد مطالعه می باشد ولی می بایست به این نکته اشاره نمود که علیرغم درصد کمتر بارندگی این فصل نسبت به سایر فصول سال، به علت بالا بودن ارقام بارندگی سالیانه در بخش خزری حوزه آبریز رودخانه سفیدرود، مقدار عددی بارندگی قابل توجه می باشد و در برخی نقاط به مراتب بیشتر از بارندگی سالیانه مناطق واقع در دره طارم می باشند.
در هر صورت توزیع فصلی بارندگی در مناطق خزری همانند بخش اصلی حوزه آبریز سفیدرود انطباق مناسبی را با ورود و تاثیر گذاری سیستمهای باران زا بر منطقه دارد بنحویکه در فصل پاییز و بخصوص در اولین ماه آن، حرکت سیستمهای بسوی شمال کشور از آنسوی خزر و مناسب بودن شرایط تغذیه رطوبتی این سیستمها در دریای خزر، بیشترین بارندگیهای سالانه را موجب می شود.
نمودارهای شماره ( ۵-۳) تا ( ۵-۱۲) بارش فصلی و جدول شماره (۵-۳) پراکندگی و میزان بارش را در فصول مختلف و برای ایستگاههای مختلف نشان می دهد.
همانگونه که از جداول و نمودارها پیداست در تمامی ایستگاههای ساحلی و جلگه ای بخش اعظم بارندگی در فصل پاییز اتفاق می افتد و در اغلب ایستگاهها پس از پاییز، تابستان دومین فصل پر بارش محسوب می‎گردد. به عنوان مثال درصد بارش فصل پاییز در ایستگاه فخرآباد لشت نشاء ۴۵ %، رشت ۴۶%، آستانه اشرفیه ۴۲%، و لاهیجان نیز ۴۰% می باشد. با توجه به جداول فوق الذکر مشاهده می گردد که در کلیه ایستگاههای ساحلی مقدار بارش دریافتی فصل پاییز بین ۳۷ تا ۴۷ درصد بارش سالیانه است.
پس از فصل پاییز در بسیاری از ایستگاهها دومین فصل پرباران فصل زمستان و در تعدادی دیگر فصل تابستان است. فصل بهار در تمامی ایستگاهها کم باران ترین فصل می باشد که علت آن بیان شد.
در ایستگاههای لاهیجان، رشت، آستانه اشرفیه، بارش فصل تابستان به ترتیب عبارت است از ۲۱%، ۱۹%، ۲۰%، و۱۸%، همچنین بارش فصل زمستان همین ایستگاهها عبارت است از ۲۵% در لاهیجان، ۲۹% در رشت، و ۲۷% در آستانه اشرفیه . ایستگاههایی که دومین فصل پرباران آنها فصل تابستان می باشد ایستگاههایی هستند که از ساحل دور و در کوهپایه ها قرار دارند که به واسطه تاثیر شرایط توپوگرافی از بارش‎های اوروگرافیک تابستانه بهره مند می شوند.
تعدادی از ایستگاههای باران سنجی دره سفیدرود در بخش هایی از منطقه مورد مطالعه مستقر شده اند که بیانگر اقلیمی کاملاً متفاوت از بخش های ساحلی هستند. این ایستگاهها که یا در ارتفاعات بالای ۴۰۰ متر و یا در دره های منتهی به محدوده مورد مطالعه از قبیل دره منجیل، لوشان و غیره قرار دارند اولاً به علت کم شدن اثر دریا و دوماً به علت تاثیر پذیرفتن از اغتشاشات جوی دیگر و ویژگیهای خاص جغرافیایی حداکثر مقدار بارش خود را نه در پاییز بلکه در زمستان دریافت می نمایند و بارش پاییزه در اهمیت بعدی قرار دارد.
با توجه به جدول شماره(۵-۳) مشاهده می شود که درصد بارش فصل زمستان در ایستگاههای لوشان، گیلوان، پارودبار و سد سفیدرود به ترتیب ۳۴%، ۳۳%، ۳۷%، ۳۷%، است. در همگی این ایستگاهها فصل بهار و پاییز با اندکی اختلاف در اولویت دوم و سوم قرار می گیرند.
جدول ۵-۳ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاههای استان گیلان (به درصد)

ردیف نام ایستگاه پاییز زمستان بهار تابستان
۱ رشت ۳۹ ۲۹ ۱۳ ۱۹
۲ منجیل ۴۶
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.