پروژه و پایان نامه سری ششم

سامانه پژوهشی – بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

وزارت نیرو

۲۱

کوچصفهان

باران سنجی

۴۶-۴۹

۱۶-۳۷

۵-

۱۹۶۷

رشت

وزارت نیرو

۲۲

سراوان رشت

باران سنجی

۳۹-۴۹

۰۲-۳۷

۹۰

۱۳۶۹

رشت

وزارت نیرو

 نقشه ۴-۱ نقشه پراکنش ایستگاههای منطقه

۴-۱-۲-بررسی کیفیت دادهها

جهت بررسی کیفیت داده های هواشناسی از طریق آزمون توالی یا دنباله ها (Run Test) و آزمون جرم مضاعف (Double mass curve ) اقدام به بررسی صحت آمار این ایستگاهها گردید.
طبق آزمون همگنی (Run Test) آمار کلیه ایستگاهها قابل قبول بود ولی آزمون دوم چند مورد اشکال را در آمار نشان می داد که این نقایص از طریق مقایسه با ایستگاههای مجاور مرتفع گردید.
در آزمون همگنی داده ها آمار سالیانه و ماهانه کلیه ایستگاهها از طریق Run Testمورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی مشاهده گردید که آمار اکثر ایستگاهها از همگنی خوبی برخوردار ودر سطح اعتماد ۵ درصد قابل قبول هستند. آمار ایستگاههایی که قابل اعتماد نبودند مورد استفاده قرار نگرفته است.

۴-۱-۳-بازسازی وتکمیل آمار

به منظور تکمیل و بازسازی آمار و اطلاعات هواشناسی از دو روش همبستگی و منحنی های تجمعی دوگانه که خود یک نوع همبستگی چند متغیره است استفاده گردید. کلیه ایستگاهها در آزمون شرکت داده شدند ودر این بین تکمیل و تصحیح داده ها برای قبول آن بطور همزمان با توجه به توجیه فیزیکی انجام گرفت و با استفاده از ایستگاههایی که از نظر آماری کامل بودند آمار ایستگاههای ناقص مورد بازسازی قرار گرفته و آمار آنها تکمیل گردید.
در این مطالعه سعی گردیده است بنا به اهمیت بارش و سیل، آمار کلیه ایستگاهها منطقه تقریبا در تحلیل بارندگی بکار گرفته شود. از اینرو دوره آماری مورد استفاده یک دوره ۳۰ سال می باشد که بر اساس اصل فاصله از دریا و طبقات ارتفاعی، بارش منطقه به تحلیل کشیده است.

۴-۱-۴-بررسی بارندگی دره سفیدرود

برای بررسی بارندگی دره سفیدرود آمار ایستگاههای محدوده مورد مطالعه پس از جمع آوری و بررسی کیفیت و کمیت آمار و بازسازی آمار ناقص مورد استفاده قرار گرفتند و سپس با استفاده از اطلاعات فوق تجزیه و تحلیل بارندگی سالانه، ماهانه و فصلی منطقه انجام شده است.

۴-۱-۵-انتخاب زمان پایه مشترک

با توجه به تعداد زیاد ایستگاههای هواشناسی و نیز اختلاف طول دوره آماری آنها سعی گردید دوره پایه مشترک آماری به نحوی انتخاب گردد که نیاز کمتری به فرایند بازسازی داده ها پیدا شود. با توجه به این امر دوره مشترک پذیرفته شده بین ایستگاهها از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ به مدت ۳۰ سال می باشد که مدت زمان نسبتا مناسبی برای این مطالعات و تجزیه و تحلیل بارندگی می باشد.

۴-۲- روش کار

روش های مطالعاتی خاصی برای تغییرات بارندگی سالانه، ماهانه و فصلی وجود داشته که هریک مطالعات مربو ط به خود را دارد از جمله روش من کندال، اختلاف از میانگین، میانگین های متحرک، معادله خط رگرسیون و استاندارد z. score و غیره، ولی در این تحقیق نگارنده به بررسی روند تغییرات بارندگی سالانه، ماهانه و فصلی را در دوره آماری بصورت جدول و نمودار نشان داده و سپس نسبت به هم با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی نسبت به هم مورد مقایسه قرار داده است . همچنین برای بررسی دقیق‎تر روند تغییرات بارندگی سالانه، ماهانه و فصلی با استفاده از ضریب همبستگی و معادله خط رگرسیون این تغییرات مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل پنجم
یافته های تحقیق

۵-۱- یافته های تحقیق

۵-۱-۱-تحلیل بارندگی سالانه و ماهانه دره سفیدرود

۵-۱-۱-۱-تحلیل بارندگی سالانه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.