پروژه و پایان نامه سری ششم

دسترسي به منابع مقالات : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۲۱۴

محدوده مورد مطالعه از نظر پوشش گیاهی و کاربری اراضی به واحدهای زیر تقسیم می شود:
L2: منابع آب سطحی بوده که در حواشی سد سنگر بصورت آب بندهای کوچک، بزرگ و در کنار کانال آب وجود دارد دو آب بند در سمت راست در سنگر و در دو طرف رودخانه دیسام وجود داشته و یک آب بند در سمت چپ سد لنگر و در جنوب ویش کنار وجود دارد.
u1u, : مناطق شهری و اراضی ساخته شده در محدوده مورد مطالعه می باشد و همچنین برخی از تأسیسات بزرگ و کوچک مانند فرودگاه رشت و غیره نیز در محدوده می باشد این مناطق شهرهای محدوده مورد مطالعه بوده مانند شهر رشت، خمام، سنگر، خشکبیجار، آستانه، لشت نشاء، سیاهکل و . . . می باشد.
F1 : اراضی جنگلی و بیشه زار متراکم می باشد که مساحت زیادی از محدوده مرود مطالعه را در بر گرفته و در جنوب و جنوب غرب و جنوب شرق محدوده مورد مطالعه قرار دارد این اراضی در مساحت خیلی کم در غرب بندر کیاشهر نیز مشاهده می گردد.
F2: اراضی جنگلی و بیشه زار نیمه متراکم بوده که در شمال و شمال شرق محدوده ی مورد مطالعه بصورت پراکنده مساحتی را در بر گرفته است.
FO: اراضی مخلوط جنگل و باغ بوده که بصورت نواری در شرق شهر لولمان و اطراف روستای چولاب در حواشی رودخانه سفیدروی مشاهده می گردد.
SD: اراضی بایر و شنزار و تپه شنی بوده و در حاشیه رودخانه سفیدرود از منطقه رودآباد بصورت رسوبات در کنار رودخانه وجود داشته در بندر کیاشهر در محدوده وسیعی مشاهده می گردد.
B: اراضی فاقد پوشش گیاهی که در محدوده خیلی کوچک و بصورت پراکنده در حواشی سد سفیدرود و شمال شهر منجیل و شمال علی آباد در دو طرف رودخانه سفیدرود مشاهده می گردد.
RB : اراضی مرطوب و نیزار بوده که در شمال و شمال شرق محدوده موردنظر و در مناطقی مانند کیاشهر، گیلده، حسن علی ده و میان محله و دستک بصورت پراکنده مشاهده می گردد.
SW : باطلاق یا مرداب می باشد که در شمال شرق محدوده ی مورد مطالعه بصورت نواری باریک در مناطقی مانند حسن علی ده و میر در یا سد و پاپ کیاده مشاهده می گردد.
I2 : اراضی زراعی بدون محدودیت یا با محدودیت کم می باشد که بیشترین مساحت محدوده ی مورد مطالعه را در بر گرفته و عمدتاً شالیزارهای جلگه گیلان را در بر می گیرد این اراضی در تمام دلتای سفیدرود وجود دارد.
O: مجتمع های درختی و باغات بوده که در تمام دلتای سفیدرود و در میان اراضی زراعی بدون محدودیت (I1) بصورت لکه های بسیار کوچک در شکل های مختلف مشاهده می گردد.
I2 : اراضی زراعی با محدودیت بوده که شمال شرق محدوده مورد مطالعه و در حاشیه رودخانه سفیدرود در غرب آستانه اشرفیه در اطراف منطقه نقره ده و در جنوب محدوده ی مورد مطالعه در مناطقی مانند توتکابن، گاوفب، انارکول در سمت راست رودخانه سفیدرود وجود دارد.
IO : اراضی زراعی مخلوط زارعت و باغ بوده که در جنوب شهر لولمان و در مناطقی مانند کاچه، چهارده و خلشا و در غرب شهر سنگر بصورت نواری مشاهده می گردد.
OI : اراضی زراعی مخلوط باغ و زراعت بوده که بیشتر در شمال غرب و غرب محدوده مورد نظر بصورت مساحت کم مشاهده می گردد در اطراف فرودگاه رشت در گلش طالشان در غرب سنگر می توان این واحد اراضی را مشاهده کرد.
T : اراضی چایکاری شده بوده که عمدتاً در شرق محدوده مورد مطالعه و در اطراف شهر لاهیجان در مساحتی محدودی مشاهده می گردد.
DF : اراضی بوده که در آن زراعت دیم صورت می گیرد و در جنوب و جنوب غرب محدوده ی مورد مطالعه در مناطقی مانند چربه، رستم آباد، چوبن، طلابر، سویه و غیره بصورت پراکنده مشاهده می گردد.
OL : اراضی زیتون کاری بوده که عمدتاً در جنوب محدوده مورد مطالعه و در شهرهایی مانند رستم آباد، رودبار و منجیل می توان آنرا در محدوده های کوچک و بزرگ مشاهده نمود.
R1 : اراضی مرتعی متراکم که در جنوب محدوده ی مورد مطالعه و در اطراف شهر منجیل و در مناطقی مانند علی آباد، و احمدآباد بصورت مساحتی کم مشاهده می گردد.
RD : اراضی مرتعی نیمه متراکم که در جنوب محدوده مورد مطالعه و در اطراف دره سفیدرود مساحتی را در برگرفته و مناطقی مانند رودبار کوهپایه، سد خن، گنجه، قاسم طاق آغوزبن و غیره در آن مشاهده می‎گردد. (وزارت کشاورزی، ۱۳۷۲)
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۷۲، نقشه کاربری و پوشش اراضی مقیاس ۱۰۰۰۰۰: ۱ شیت های منجیل، لوشان، رشت، لنگرود
فصل چهارم
داده ها و روشها

۴-۱- داده ها

همانطور که قبلا اشاره شد این تحقیق محدود به ایستگاههای سازمان هواشنا سی محدوده و اطراف دره سفیدرود یعنی ایستگاههای سینوپتیک رشت، منجیل وایستگاههای کلیماتولوژی لاهیجان، رودبار، قلعه رودخان و ایستگاههای باران سنجی شاه شهیدا ن، تاریک، توتکابن و ایستگاههای تبخیر سنجی تاریک رود، توتکابن بوده و دوره آماری مورد استقاده یک دوره ۳۰ ساله می باشد. در دوره مزبور عنصر بارندگی در سه مقطع زمانی سالانه، ماهانه و فصلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج اخذ شده ارائه گردیده است.

۴-۱-۱-شبکه ایستگاههای هواشناسی دره سفیدرود

ایستگاههای هواشناسی که در گزارش حاضر از اطلاعات آنها استفاده شده است به چند گروه تقسیم می‎شوند:

  1. ایستگاههای سینوپتیک که از کامل ترین ایستگاههای هواشناسی کشور محسوب می گردند.
  2. ایستگاههای کلیماتولوژی که خود به دو دسته اصلی و معمولی تقسیم گردیده و وجود دارد.
  3. ایستگاههای باران سنجی که به تعداد زیاد در منطقه موجود است .
  4. ایستگاههای باران سنج دخیره ای که از داده های آنها به منابه اطلاعات کمکی در تجزیه و تحلیل گزارش بارندگی استفاده شده است.
  5. ایستگاههای تبخیر سنجی که تعداد قابل ملاحظه ای دارای فعالیت هستند.

با توجه به تعداد ایستگاههای هواشناسی موجود در دره سفیدرود و مجاور آن می توان با اطمینان خاطر عنوان نمود که اصولاً داده های فرایند شده و تجزیه و تحلیل های انجام گرفته بر روی اطلاعات پایه بدست آمده از اکثر ایستگاههای مذکور از پشتوانه قابل قبولی برخوردار است و پوشش کافی اطلاعاتی در این مطالعه را پدید آورده است .
باید توجه داشت که ایستگاه های هواشناسی مذکور از سطح دریا تا ارتفاع ۱۰۰ متر تقریباً از تراکم خوبی برخوردار است ولی این تراکم با افزایش ارتفاع ناگهان از بین رفته و در ارتفاعات بالاتر از ۱۰۰ متر به حداقل ممکن می رسد و از ارتفاع ۳۰۰ متر به بالا ایستگاههای کلیماتولوژی و تبخیر سنجی اصلاً وجود ندارد و ایستگاههای باران سنجی هم بصورت نادر و پراکنده مشاهده می گردد. می توان گفت که ارتفاعات بالا فاقد ایستگاههای سینوپتیک، کلیماتولوژی، تبخیر سنجی و باران سنجی معمولی بوده و فقط دارای باران سنج ذخیره ای هستند که مقادیر بارش را اندازه گیری می کنند و سایر پارامتر ها نظیر دما، نم نسبی و . . مورد سنجش قرار نمی گیرند. ایستگاههای باران سنجی ذخیره ای نیز اکثراً دارای گسستگی آماری بوده و بعلاوه دارای آمار ماهانه نیز نیستند و نمی توان توزیع ماهانه و فصلی بارندگی آنها را بدست آورد. بنابراین ایستگاههایی که خلاء آماری آنها کم بوده بازسازی و در صورت زیاد بودن حذف گردیدند.
جدول شماره (۴-۱) پراکنش ایستگاههای دره سفیدرود را از نظر ارتفاعی و موقعیت جغرافیایی نشان می‎دهد.
جدول ۴-۱ مشخصات ایستگاههای هواشناسی از نظر ارتفاعی و موقعیت جغرافیایی

ردیف نام ایستگاه نوع ایستگاه طول جغرافیایی (درجه-دقیقه)
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir