پروژه و پایان نامه سری ششم

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

جدول ۳-۱۰ میانگین تبخیر از طشت در ایستگاههای مورد مطالعه برحسب میلی متر ۵۷
جدول ۳-۱۱ مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه و سالانه به روش بلانی کریدل برحسب میلی متر ۵۹
جدول ۳-۱۲طبقه بندی اقلیمی ایستگاههای معرف دره سفیدرود با توجه به سه روش آمبرژه-دمارتن- سیلیا نیف ۶۱
جدول ۳-۱۳ آبدهی سالانه سفیدرود در یک سال ۶۹
جدول ۳-۱۴ توزیع/ (درصد) ماهانه و فصلی آب سفیدرود ۷۰
جدول ۳-۱۵ تغییرات شیمیایی آب حوزه های پایاب سفیدرود ۷۴
جدول ۴-۱ مشخصات ایستگاههای هواشناسی از نظر ارتفاعی و موقعیت جغرافیایی ۹۶
جدول ۵-۱ ویژگیهای آماری بارندگیهای سالانه ایستگاههای هواشناسی استان گیلان ۱۰۳
جدول ۵-۲ توزیع ماهانه پارامتر های بارندگی ایستگاههای هواشناسی دره سفیدرود ۱۰۶
جدول ۵-۳ توزیع فصلی بارندگی در ایستگاههای استان گیلان (به درصد) ۱۱۴
جدول ۵-۴ توزیع ماهانه پارامتر های بارندگی ایستگاههای ساحلی ۱۲۰
جدول ۵-۵ توزیع ماهانه پارامتر های بارندگی ایستگاههای کوهستانی ۱۲۰
جدول ۵-۶ متوسط تعداد روزهای بارانی در ایستگاههای استان گیلان ۱۲۳
جدول ۵-۷ حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته ثبت شده در ایستگاههای استان گیلان ۱۲۸
جدول ۵-۸- مقادیرحداکثر بارندگی ۲۴ ساعته ایستگاههای مورد مطالعه در دوره های برگشت مختلف (واحدا میلی متر) ۱۳۴
جدول ۵-۹ حداکثر بارش محتمل (PMP) در چند ایستگاه منطقه ۱۳۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۳-۱ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه رشت بر حسب درجه سانتیگراد ۲۹
نمودار ۳-۲ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه منجیل بر حسب درجه سانتیگراد ۲۹
نمودار ۳-۳ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه قلعه رودخان بر حسب درجه سانتیگراد ۳۰
نمودار ۳-۴ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه فخرآباد بر حسب درجه سانتیگراد ۳۰
نمودار ۳-۵ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه آستانه بر حسب درجه سانتیگراد ۳۱
نمودار ۳-۶ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه تاریک بر حسب درجه سانتیگراد ۳۱
نمودار ۳-۷ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه سد سفید رود بر حسب درجه سانتیگراد ۳۲
نمودار ۳-۸ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه گیلوان بر حسب درجه سانتیگراد ۳۲
نمودار ۳-۹ متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاه پارودبار بر حسب درجه سانتیگراد ۳۳
نمودار ۳-۱۰ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه رشت ۳۸
نمودار ۳-۱۱ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه منجیل ۳۸
نمودار ۳-۱۲ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه قلعه رودخان ۳۹
نمودار ۳-۱۳ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه رشت ۳۹
نمودار ۳-۱۴ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه آستانه ۴۰
نمودار ۳-۱۵ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه تاریک ۴۰
نمودار ۳-۱۶ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سفیدرود ۴۱
نمودار ۳-۱۷ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه گیلوان ۴۱
نمودار ۳-۱۸ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه پارودبار ۴۲
نمودار ۳-۱۹ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه رشت بر حسب درصد ۴۵
نمودار ۳-۲۰ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه منجیل بر حسب درصد ۴۵
نمودار ۳-۲۱ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه رشت بر حسب درصد ۴۶
نمودار ۳-۲۲ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه آستانه اشرفیه بر حسب درصد ۴۶
نمودار ۳-۲۳ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه سد سفید رود بر حسب درصد ۴۷
نمودار ۳-۲۴ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه گیلوان بر حسب درصد ۴۷
نمودار ۳-۲۵ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه پارودبار بر حسب درصد ۴۸
نمودار ۳-۲۶ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه فومن بر حسب درصد ۴۸
نمودار ۳-۲۷ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه لاهیجان بر حسب درصد ۴۹