پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و …

۳-۶- ابزار و روش گردآوری آطلاعات………………………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۷- گزارش روایی و پایایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۸- روش تجزیه وتحلیل………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۴- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۶۱
۴-۱- مقدمه……………….. ………………………………………………………………………………………………………………...۶۲
۴-۲- یافته های توصیفی……………….. …………………………………………………………………………………………………...۶۳
۴-۲-۱- هدف از اسقاط خودروهای فرسوده…………………………………………………………………………………..۶۲
۴-۲-۲ میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده برکاهش مصرف سوخت…………………………………………………۶۳
۴-۲-۳- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر افزایش ایمنی حمل ونقل و کاهش تصادفات………………… ۶۴
۴-۲-۴- میزان تاثیر اسقاط خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی محیط زیست…………………………………….. ۶۵
۴-۲-۵- چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه اسقاط خودرو در ایران…………………………………..۶۶
۴-۲-۶- میزان سهولت انجام امور اسقاط و دسترسی آسان مردم به مراکز اسقاط……………………………………..۶۷
۴-۲-۷- بهترین امتیاز به مالکین خودروهای فرسوده در جهت اسقاط خودروهای خود…………………………… ۶۸
۴-۲-۸ سن مناسب برای فرسودگی خودرو در ایران…………………………………………………………………………۷۰
۴-۲-۹- افزایش هزینه بیمه شخص ثالث با افزایش سن خودرو ………………………………………………………. ۷۱
۴-۲-۱۰ افزایش هزینه و عوارض و مالیات با افزایش سن خودرو ……………………………………………………..۷۲
۴-۲-۱۱- وضعیت پاسخ دهندگان برحسب انتخاب صنایع خودرو سازی مختلف در داخل کشور …………… ۷۳
۴-۲-۱۲- فراهم شدن زمینه رقابت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی………………………………………………..۷۴
۴-۲-۱۳- دلایل عدم رغبت مالکین خودرو های فرسوده در جهت اسقاط خودرو های خود…………………….۷۵
۴-۲-۱۴- عوامل موثر برای اقدام مالک خودرو به اسقاط خودروی خود ……………………………………………..۷۷
۴-۲-۱۵- سیاست های مختلف برای تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده……………………………………………….۷۸
۴-۳- تحلیلهای استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۵- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….۸۲
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۵-۲ نتایج حاصله از دیدگاه پاسخگویان در آزمون های فرض تحقیق…………………………………………………………۸۳
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………….۸۴
۵-۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه۱ …………………………………………………………………………………….۸۴
۵-۵-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه۲ …………………………………………………………………………………….۸۴
۵-۵-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه۳ …………………………………………………………………………………….۸۴
۵-۳- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۵-۴- پیشنهادات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………………………….۸۶
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
فهرست جداول
جدول۲-۱- اهداف مدیریت اطلاعات IDMS و توصیه های ELV…………………………………………………………………………13
جدول ۲-۲- نقشهایی از اثرات زیست محیطی در مدیریت چرخه عمر وسایل نقلیه…………………………………………………….۱۶
جدول ۲-۳- وضعیت مصرف سوخت در خودروهای نو و فرسوده در کشور……………………………………………………………..۲۷
جدول۲-۴- سن فرسودگی خودروها…………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
جدول ۲-۵- هزینه آسیاب کردن هر تن خودروی فرسوده(به دلار) در کشورهای منتخب……………………………………………..۳۶
جدول۲-۶- تعداد تصادفات شهری و جاده ای ایران در سالهای ۸۰ تا ۸۳ ………………………………………………………………..۴۸
جدول۲-۷- تعداد تلفات و نرخ تغییرات تصادفات………………………………………………………………………………………………….۴۹

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.