پایان نامه های ارشد سری هشتم

فایل – بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان …

۳/۴۶ درصد

جمع

۱۹۰

۱۰۰

نمودار شماره ‏۴‑۴- سابقه کار پاسخگویان پژوهش
آزمون مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی
در این بخش به آزمون مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی تدوین شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری پرداخته می‌شود. فرآیند تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس (مدل‌سازی معادلات ساختاری) شامل یکسری گام‌های مشخصی است که می‌توان به صورت نمودار ۵-۴ خلاصه کرد.
نمودار شماره ‏۴‑۵- نمایش مراحل اساسی تحلیل با استفاده از روش معادلات ساختاری
بیان مدل
گردآوری داده‌ها
تئوری
تخمین مدل
آزمون مدل
نتایج
تفسیر
بیان مدل
در این مرحله مدل مفهومی پژوهش با توجه به اصول و مبانی مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار تحلیلی مورد نظر رسم می‌شود. شکل شماره ۴-۱ مدل مفهومی پژوهش را که در نرم‌افزار Amos رسم شده است نشان می‌دهد.
شکل شماره ‏۴‑۱- رسم مدل مفهومی پژوهش در نرم‌افزار Amos
تخمین مدل
پس از بیان مدل مرحله بعد بدست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموعه‌ای از داده‌های مشاهده شده است. روش‌های تکراری[۴۶] از قبیل بیشینه درست نمایی[۴۷] یا حداقل مجذورات تعمیم یافته[۴۸] جهت تخمین مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش کار در این رویه‌های تخمین به این صورت است که در هر تکرار، یک ماتریس کوواریانس ضمنی[۴۹] ساخته می‌شود و با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده مقایسه می‌شود. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده[۵۰] می‌شود و این تکرارها تا جایی ادامه خواهد یافت که این ماتریس باقیمانده مینیمم شود. محاسبات یا برآورد پارامترها حداکثر با ۲۵۰ تکرار امکان پذیر می‌باشد. در صورتی که تعداد تکرارها از ۲۵۰ تا بیشتر شود محاسبات مربوط به برآورد پارامتر متوقف می‌شود.