پایان نامه های ارشد سری هشتم

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی …

۶۳/۰

۰۰۰/۰

۷۱ درصد

رفتار شهروندی سازمانی

Q29-Q40

۵۹/۰

۰۰۰/۰

۶۱ درصد

همانگونه که اطلاعات ارائه شده در جدول شماره ۳-۱ نشان می‌دهد، پرسشنامه پژوهش از روایی سازه مناسبی برخوردار است.
پایایی پرسشنامه
پایایی یک وسیله اندازهگیری، عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند. پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره دارد. توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان(علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت پاسخدهندگان) شاخصی از ثبات و آسیبپذیری کم آن در برابر تغییرات است (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۷). تکنیکهای آماری مختلفی برای اندازهگیری میزان پایایی پرسشنامه وجود دارد. لذا جهت سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ به کمک نرمافزار SPSS 20 استفاده گردید که یکی از معتبرترین این تکنیکها میباشد. برآورد آلفای کرونباخ نشان میدهد که ارتباط درونی مؤلفهها (سؤالات) پرسشنامه تا چه حدی است. در واقع زمانی که گردآوری دادهها متکی به اجرای یک آزمون واحد است، برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون سؤالات صورت میگیرد. کلیترین صورت تحلیل واریانس سؤالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست میآید به این صورت که واریانس هر مؤلفه و کوواریانس بین مؤلفه ها محاسبه میشود. نتایج حاصل از سنجش میزان پایایی پرسشنامه در جدول شماره ۳-۱ آمده است.
جدول شماره ‏۳‑۳- نتایج سنجش پایایی پرسشنامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

متغیر پرسش‌ها آلفای کرونباخ
سرمایه اجتماعی رابطه‌ای Q1-Q7 ۰٫۷۳
سرمایه اجتماعی شناختی Q8-Q11 ۰٫۸۷
سرمایه اجتماعی ساختاری