پایان نامه های ارشد سری هشتم

دسترسی متن کامل – بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز ۱۳۹۲دانش …

– تشویش خاطر ندارند.
– بدون داشتن مشکل زیاد، تصمیم می گیرند.
– جسارت گفتن حرف و سخن خود را دارند.
– به خودشان اطمینان دارند.
– به تنهایی توان انجام دادن کار خودشان را دارند و گلیمشان را از آب بیرون می کشند.
– از زندگی شان تقریباً راضی هستند.
– خودشان را خوب درک می کنند.
– ثبات در تصمیم گیری و پایبندی به آن تصمیم را دارند.
– نمی توانند خیلی چیزها را تغییر دهند.
– به سرعت نمی توانند به شرایط تازه، عادت و وفق گیرند.
– به راحتی تسلیم دیگران نمی شوند.
– نمی توانند خود را آن طور که هستند نشان و بروز دهند.
– در زندگی شان هیچ چیز قرو قاطی نیست و همه چیز جای خود را دارد.
– نسبت به خود مثبت اندیش هستند.
– از لحاظ تیب ظاهری خود را خوش استیل تر از دیگران می دانند.
– از موجودیت خود رضایت دارند.
– مورد اعتماد اطرافیان هستند.
– غالباً اهل خیالبافی نیستند، واقع بین هستند.
– خرسند از سن و سال خویش هستند.
– همیشه می دانند چه کار باید بکنند و نیازی به تذکر دیگران ندارند.
– از کارهایی که انجام می دهند رضایت خاطر دارند.
– نسبت به جنسیت خود رضایت دارند.
– انسان های از خود متشکر هستند.
– نسبت به مسائل اطراف خود آگاه بوده و به آنها اهمیت می دهند.
– در انجام وظایف محوله اغلب موفق هستند.
– با سرزنش های اطرافیان سرخورده نمی شوند.(سایت پرسمان دانش جوان www.porseman. org)
ب-عزت نفس خانوادگی:
خانواده مهم ترین و اساسی ترین محیط در شکل گیری و بنای شخصیت فرد تلقی می گردد. این که فرد تا چه اندازه در محیط خانواده پذیرفته می شود، احساسات وی تا چه حد مورد احترام است و رابط متقابل او با والدین، خواهران و برادرانش چگونه است، همه و همه در ایجاد عزت نفس فرد سهیم بوده و نقش اساسی خواهد داشت اگر فرد در خانواده مورد علاقه و محبت افراد دیگر باشد، احساس امنیت می کند و می توان گفت عزت نفس او مثبت است. (اسلامی نسب، ۱۳۷۳، ص ۱۸۸) برخی شرایط محیطی و خصوصیات افراد از بعد عزت نفس خانوادگی عبارت است از:
– پدر و مادرهایی دارند که به احساسات بچه توجه دارند.
– پدرو مادرهایشان آنها را درک می کنند.
– قادر به گذراندن اوقات خوش با والدین هستند.
– به ندرت اتفاق می افتدکه در منزل رنجیده خاطر شوند.(خانه برایشان محیط امن محسوب می شود)
– والدینشان انتظارات بیجا از آنها ندارند.
– در خانه احساس امنیت و آرامش دارند.
– از پدر و مادر و رفتارشان نسبت به خود رضایت دارند.
– در منزل مورد توجه و محبت والدین و افراد خانواده قرار می گیرند. (سایت پرسمان دانش جوان www.porseman. org)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.