پایان نامه - مقاله و پروژه

دسترسی به منابع مقالات : بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران ۹۳- قسمت ۸۳

۸۳/۶۵ درصد افراد نمونه پاسخ‌دهنده به سؤالات پرسشنامه را مردان و ۱۷/۳۴ آنان را زنان تشکیل داده‌اند که نشان از بیشتر بودن مردان نسبت به زنان در افراد پاسخ‌دهنده دارد.
۶/۵۶ درصد از پاسخ‌دهندگان سنی زیر ۳۰ سال، ۳۰ درصد آنان دارای سنی بین ۳۰- ۴۰ سال و ۳۴/۱۳ درصد از افراد نمونه بالای ۴۰ سال بودند که بیشترین تعداد پاسخ‌دهندگان را افرادی با سن زیر ۳۰ سال تشکیل دادهاند.
۵/۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان دانشجویان دورۀ دکتری و ۵/۳۲ درصد افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری میباشند که نشان میدهد اکثریت پاسخ‌دهندگان را دانشجویان دوره دکتری تشکیل
میدهند.
ازنظر سابقه کاری، ۵/۵۲ پاسخ‌دهندگان افرادی با سابقه کاری زیر پنج سال، ۵/۱۷ درصد با سابقه کار ۵-۱۰ سال، همچنین ۵/۱۷ درصد با سابقه‌ای بین ۱۰- ۱۵ سال و ۵/۱۲ درصد افراد سابقه کاری بیش از ۱۵ سال سابقه کار دارا میباشند که نشان میدهد حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان را افراد دارای سابقه کاری بیشتر از تشکیل میدهند.
۸۳/۰ درصد پاسخ‌دهندگان آگاهی و دانش خیلی کمی در مورد جهانی‌شدن داشتند، ۱۷/۴ درصد افراد دارای آگاهی و دانشی کم، ۵/۷۲ درصد افراد آگاهی و دانشی متوسط، ۱۶/۱۹ درصد آگاهی و دانش زیاد و ۵/۲ درصد افراد آگاهی و دانش خیلی زیادی در مورد جهانی‌شدن دارند که نشان میدهد، اکثریت افراد پاسخ‌دهنده (حدود ۹۵ درصد) دارای آگاهی و دانشی در سطح متوسط به بالا نسبت جهانی‌شدن میباشند.
پس از تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه تحقیق مشخص گردید از که در مجموع متخصصان و کارشناسان نسبت به فرآیند جهانیشدن کشور موافق بودند. لذا دیدگاه پاسخدهندگان به ترتیب میزان اهمیت در خصوص فرآیند جهانیشدن بهصورت زیر خلاصه شده است:
جهانیشدن باید در برنامه بلندمدت به‌عنوان یکی از اهداف اصلی کشور باشد.
تعامل فرهنگی و ارتقاء فرهنگ‌ها را در پی خواهد داشت.
جهانیشدن و تجارت آزاد باعث افزایش صادرات، کاهش قیمت‌ها و اشتغالزایی و رشد بلندمدت اقتصادی می‌شود.
افزایش رفاه و آسایش در جامعه را موجب می‌گردد.
به‌طورکلی فرآیند جهانی‌شدن کشور مثبت ارزیابی می‌گردد.
کاهش مشکلات زیست‌محیطی را در پی دارد.
حکومت‌ها قادر به جلوگیری و مهار روند جهانی‌شدن هستند.
باعث از بین رفتن استقلال و اقتدار دولت‌ها می‌شود.
همچنین پس از تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه تحقیق مشخص گردید از دیدگاه پاسخ‌دهندگان توسعه ورزش بر بعد اقتصادی فرآیند جهانی‌شدن کشور اثرات مثبت و زیادی دارد که به ترتیب اهمیت شامل:
افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های (مستقیم و غیرمستقیم) خارجی
شکل‌گیری و گسترش شرکت‌های تجاری و اقتصادی چندملیتی و بین‌المللی
توسعه و گسترش خصوصی‌سازی
افزایش جریان سرمایه و گسترش آزادی تجاری
ایجاد فضای رقابتی تجاری و صنعتی (داخلی و خارجی)
گرایش و پیوستن به سیستم بانکی بین‌المللی و امکان استفاده از کارت‌های الکترونیکی بین‌المللی
ایجاد زمینه‌ای برای صنعتی شدن کشور
افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)
افزایش مهاجرت و جابجایی نیروی کار در سطح جهانی
اشتغال‌زایی و امنیت شغلی
افزایش ثبات اقتصادی
گسترش توسعۀ پایدار اقتصادی
همچنین پس از تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه تحقیق مشخص گردید از دیدگاه پاسخ‌دهندگان توسعه ورزش بر بعد اجتماعی فرآیند جهانی‌شدن کشور اثرات مثبت و زیادی دارد که به ترتیب اهمیت شامل:
گسترش و توسعه صنعت گردشگری
توسعه ارتباطات اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
گسترش درک بین‌المللی
گسترش جریان آزاد اطلاعات (تبادل اطلاعات، عقاید، افکار و ارزش‌ها در سطح بین‌الملل)
کاهش تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی در جامعه
افزایش امید، آرامش و رفاه اجتماعی
گسترش تحقق عدالت و امنیت اجتماعی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.