پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران ۹۳- قسمت ۸۲

۴

طبق جدول ۴-۲۰ بر اساس آزمون تحلیل عاملی مرتبه دوم و با توجه به بار عاملی بهدستآمده و همچنین با توجه به میانگین به‌دست‌آمده برای هر بعد مشخص شد که توسعه ورزش بیشترین تأثیر را بر، بعد اقتصادی با بار عاملی ۹۹/۰ و میانگین۴۱/۵ و پس‌ازآن به ترتیب بر بعد اجتماعی با بار عاملی ۹۹/۰ و میانگین ۰۶/۵، سپس بعد سیاسی با بار عاملی ۹۶/۰ و میانگین ۱۵/۵ و بعد فرهنگی با بار عاملی ۹۵/۰ و میانگین ۰۷/۵ از دیدگاه متخصصان و کارشناسان دانشگاهی داشته است.
۴-۴ نظرات پاسخدهندگان به سؤال نهایی و تشریحی پرسشنامه
پاسخهایی که پاسخدهنگان به سئوال «لطفاً هر آنچه نوشتن و تأکید بر آن ‌را برای این تحقیق ضروری می‌دانید، مرقوم فرمایید» دادهاند:
ورزش تأثیرات مثبتی بر تمامی فاکتورهای مؤثر در جهانیشدن کشور را دارد.
تأکید بر تفاوت فرهنگی و مذهبی و اعتقادات مردم مسلمان ایران و تناقض بین اعتقادات ایرانیان و پیامدهای جهانی‌شدن میتواند موردبحث قرار گیرد.
با توجه به اینکه در مورد موضوع شما در رسانهها صحبتی نشده و اکثراً با این موضوع آشنایی زیادی ندارند. میتوان پرداختن شما به این موضوع را هم مثبت و هم منفی تلقی کرد؛
دلیل بی‌اطلاعی اکثریت جامعه حتی متخصصان جمع‌آوری اطلاعات شما را با مشکل مواجه میکند. به نظر بنده بهتر بود یا جامعه خود را اشخاص متخصصتری مانند اساتید حوزه ورزش و جامعه‌شناسی و علوم سیاسی قرار میدادید. یا اینکه روش جمع‌آوری اطلاعات خود را به طریق دیگری انجام میدادید.
درهرحال موضوع بسیار خوبی است.
به نظر این‌جانب روند جهانی‌شدن، با این قوانین و مقرراتی که به خاطر حجاب برای بانوان مسلمان قرار دادهاند، در مورد بانوان محترم قابلیت اجرایی کمتری دارد.
پرسشنامه بهتر بود خلاصه و جمع جورتر باشد.
بر طبق هرم ورزشی مشارکت ورزشی بر فعالیتهای ورزشی تأکید شود.
این تحقیق موضوعیت خوبی دارد به شرطی که به لحاظ نظری و پیشینه تحقیق بررسی‌های جامع انجام شود و مقایسه‌ای نیز با کشورهای توسعه‌یافته و اثراتی که جهانی‌شدن بر ورزش آن‌ها داشته نیز موردبحث و بررسی قرار گیرد.
موضوع تحقیق حضرت‌عالی بسیار جالب‌توجه و نو می‌باشد.
به نظر میرسد در این نظرسنجی سؤالات باید کاربردیتر و عمومیتر طراحی میشد. چرا که به نظر میرسد از واژه جهانی‌شدن مفاهیم دیگری برداشت و ناخواسته در پاسخ‌دهی تأثیرگذار باشد و نتیجه دستخوش انحراف گردد.
یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها میزان توسعه و پیشرفت آن‌ها درزمینهٔ ورزش است.
یکی از نکاتی که به نظر می‌رسد مغفول مانده است، پتانسیلها و واقعیتهای موجود است. به‌عبارت‌دیگر به نظر میرسد برخی کارکردها برای جهانی‌شدن متصور باشد اما در شرایط کنونی ایجاد نشود.
مواردی که جنابعالی ذکر کردید بسیار مهم و قابل‌تأمل است. ولی به نظرم بعد فرهنگ کشورمان را با توجه به مسائل سیاسی و بخصوص مذهبی کمتر در نظر گرفتید که یکی از علل مهمی است که کشور ما نتوانسته از طریق ورزش به سمت جهانی‌سازی حرکت کند یا به عبارتی حرکت کندی داشته باشد، مسائل مذهبی و فرهنگ حاکم بر جامعه می‌باشد.
در صورت کسب اطلاعات بیشتر درزمینهٔ جهانی‌سازی در ورزش از دکتر حسن اسدی دستجردی استاد دانشگاه تهران هم می‌توانید کمک بگیرید.
به دلیل بدیع بودن به نظر میرسد که کلیات بیشتر مدنظر بوده، درصورتی‌که جزئیات زیاد
میتواند اثرگذار باشد مخصوصاً درزمینهٔ فرهنگ اسلامی و بحث بانوان.
فصل پنج
بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱ مقدمه
قوت و توانایی هر تحقیق به استنباط محقق از یافته‌های تحقیق و تلفیق آن با پیشینه تحقیق بستگی دارد تا از این طریق بتوان نتایج را به‌درستی تفسیر نمود. در این فصل ابتدا، خلاصه تحقیق، سپس تفسیر اطلاعات تحت عنوان بحث و نتیجه‌گیری ارائه می‌شود. سپس اشاره‌ای به محدودیت‌های تحقیق خواهد شد و درنهایت پیشنهادهای بر خواسته از این تحقیق و در ارتباط با یافته‌های این تحقیق و نتایج آن ارائه می‌شود.
۵-۲ خلاصه تحقیق
پدیده جهانی‌شدن یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات فراروی کشـورها در عصر کنـونی اسـت کـه در مـورد آن اختلاف‌نظرهای بسـیاری وجـود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده ایـن فرآینـد بـر ابعـاد مختلـف حیـات انسـانی ازجمله آثــار سیاســی، اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنگــی آن توجــه خــاص اندیشمندان، سیاسـتمداران، اقتصـاددانان و متولیـان فرهنگـی جهـان را بـه خـود جلب کرده است. جهانیشدن صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست بلکه پدیدهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی است و مستلزم همگرایی کلیه اهداف عالیه در حوزههای علمی، فناوری، فرهنگی و تجاری و غیره میباشد تا بتوان با استفاده از فرصتهای مناسب امکانات بالقوه کشور را به بالفعل تبدیل کرد. یکی از حوزههایی که جهانی‌شدن در آن نمود پررنگی داشته و شاید به توان گفت از طریق آن توانسته خود را بیشتر به جهانیان معرفی و شناسایی کند حوزه ورزش می‌باشد. این در حالی است که ورزش و سازمانهای بینالمللی ورزش فرآیند جهانیشدن را بیشتر و بهتر از سازمانهای بین‌المللی پیمودهاند به‌طوری‌که تعداد اعضای فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک از تعداد اعضای سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین‌المللی بیشتر می‌باشد. امروزه ورزش به یک پدیده جهانی تبدیل شده (غفوری و هنرور، ۱۳

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۸۶) و یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیاست تا جایی که ۵/۲ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است (اصفهانی، ۱۳۸۷). عصر حاضر عصر تغییرات و دگرگونی‌هاست و در هیچ عصری امواج دگرگونی‌ها تا این حد خروشان نبوده و زندگی بشر تا این حد ناپایدار و دست‌خوش تحولات پی‌درپی نبوده (احمدی نصر، ۱۳۹۱)، عصری که جهانی‌شدن مختص آن است (آرت شولت، ۱۳۸۲). طی روند جهانی‌شدن در ۴۰ سال گذشته رشد تجارت جهانی کالا و خدمات همواره بیشتر از تولید جهانی بوده است. یعنی حدود ۲۰ درصد کل تولید جهانی صادر شده است و ارزش این صادرات هفت تریلیون دلار یا چیزی حدود ۲۳ درصد ارزش تولید جهانی بوده است که کشورهای درحال‌توسعه ۳۰ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص داده‌اند (ساعی، ۱۳۸۷). کشور ایران با توجه به اتکای بیش‌ازاندازه به صادرات نفتی، توجه خود را از توان‌های بالقوه تولیدی داخلی سلب کرده و این باعث از دست رفتن توان رقابتی‌اش در بازارهای جهانی در کالاهای غیرنفتی شده است و به‌خصوص انزوای سیاسی کنونی و تحریم‌های آمریکا داغی مضاعف بر این سهل‌انگاری مسئولان زده که این‌ها موجب آسیبپذیر شدن شدید بخش غیرنفتی در داخل کشور گشته است. تمام این موارد، دست‌به‌دست هم داده و اقتصاد کشور را به یک اقتصاد منزوی و بسته مبدل کرده و در حقیقت رتبه بد کنونی ایران ازلحاظ جهانی‌شدن تماماً ناشی از این عوامل است. با توجه به پتانسیل بالای ورزش به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ و همچنین بزرگ‌ترین پدیده اجتماعی جهان در این پژوهش در تلاش هستیم تا مشخص شود که آیا می‌توانیم از این پتانسیل بالقوه در جهت توسعه و تسهیل جهانیشدن کشور استفاده نماییم؟ لذا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه متخصصین و کارشناسان امر در خصوص بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن می‌پردازد.
با توجه به مطالب فوق در تحقیق حاضر تلاش شد تا ضمن استفاده از یافته‌ها و نتایج تحقیقات پیشین با سود جستن از تجربیات سایر کشورها و استفاده از نظرات متخصصین و کارشناسان به بررسی اثرات توسعه ورزش بر جهانی‌شدن کشور پرداخته شود.
روش مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود که با توجه به ماهیت آن به دو صورت کتابخانهای و میدانی انجام شد. در مرحله اول در اجرای این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، پیشینه تحقیق، شناخت متغیرهای اصلی تحقیق جهت طراحی و ساخت پرسشنامه طرح تحقیق، اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق در قالب کتب، مقالات و پژوهش‌های انجام شده به‌طور کل موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند. پس از ساخت پرسشنامه ابتدایی طرح تحقیق و انجام اصلاحات و تائید روایی و پایایی، پرسشنامه اصلی بین نمونه‌های آماری تحقیق توزیع و جمع‌آوری شد.
جهت تعیین روایی محتوایی، پرسشنامه اولیه پرسشنامه اولیه بین ۱۴ نفر از اساتید و کارشناسان مدیریت ورزشی آشنا با جهانی‌شدن، توزیع و از آنان درخواست شد تا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص هماهنگی و مطابقت سؤال‌ها با اهداف و متغیرهای اصلی تحقیق، محتوای علمی گویهها، انطباق سؤالها با گزینه‌ها، انشای گویهها و حذف و یا اضافه کردن گویهها اعلام نمایند. پس از دریافت نظر اساتید و متخصصین، نظرات و پیشنهادهای آن‌ها در پرسشنامه مقدماتی لحاظ گردید. جهت تأیید روایی سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. بر اساس یافتهها یک مورد از گویه کمتر از ۵/۰ بود که بر اساس صلاحدید محققین این گویه حذف نگردید. همچنین جهت تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرون باخ استفاده شد که آلفای کرون باخ کلی پرسشنامه ۹۳۰/۰ محاسبه و با میزان عالی مورد تأیید قرار گرفت. در مرحله دوم پرسشنامه اصلی طرح توزیع و جمع‌آوری و تحلیل آماری روی داده‌های گردآوری‌شده صورت پذیرفت. جامعه آماری موردنظر این تحقیق را گروهی شامل کلیه دانشجویان و اساتید مدیریت ورزش دانشگاه‌های سراسر تشکیل دادهاند. درنهایت نمونههای آماری تحقیق را تعداد ۱۲۰ نفر از جامعه آماری موردنظر تحقیق که به‌صورت کل‌شمار و هدفمند (کسانی که به پرسشنامه‌ها پاسخ داده) انتخاب‌شده بودند، تشکیل دادهاند.
۵-۳ یافتههای توصیفی و استنباطی تحقیق
داده‌های حاصل از پرسشنامه طرح تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت که به ترتیب به صورت زیر خلاصه شده است:
براساس یافتههای تحقیق