پایان نامه - مقاله و پروژه

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران ۹۳- قسمت ۲۱

۱۲

۹۴/۰

۵

اثرات توسعه ورزش بر بعد فرهنگی جهانی‌شدن

۱۲

۹۲/۰

۶

دیدگاه کلی پاسخدهندگان در خصوص میزان اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش

۱۵

۹۷/۰

۳-۶ روش جمع‌آوری داده‌ها
گردآوری داده‌ها در این پژوهش به‌صورت کلی به دو بخش تقسیم ‌شد:
بخش اول در انجام این تحقیق جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق است که شامل مطالعات کتابخانه‌ای این تحقیق می‌باشد. در این بخش ابتدا کتب، مقالات، پژوهش‌ها و به‌طورکلی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق حاضر جهت شناخت متغیرهای اصلی تحقیق و ساخت پرسشنامه طرح تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
بخش دوم تحقیق که به‌صورت میدانی و پیمایشی صورت گرفت. پرسشنامه محقق ساخته پس از انجام تحقیق راهنما (پایلوت) و تائید روایی و پایایی آن، به‌صورت حضوری در بین اساتید و دانشجویان دکتری حوزه مدیریت ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور توزیع و جمع‌آوری شد.
۳-۷ روش‌های آماری
تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از دو روش آماری صورت پذیرفت:
۳-۷-۱ آمار توصیفی
در روش اول از آمار توصیفی برای توصیف هر یک از متغیرهای پژوهش و توصیف مشخصات افراد نمونه مانند سن، جنس، میزان تحصیلات، سابقه کار، میزان آگاهی و دانش نمونهها نسبت به جهانیشدن استفاده شد. از مشخصههای آماری نظیر طبقهبندی نمرات خام، محاسبه فراوانیها و محاسبه درصد فراوانی و محاسبه درصد فراوانی تجمعی و شاخصهای گرایش مرکزی نظیر میانگین و میانگین رتبه برای رسم نمودارها و جداول و همچنین تعیین میزان اهمیت هر یک از مولفههای تحقیق (گویههای پرسشنامه) بهره‌گیری شد.
۳-۷-۲ آمار استنباطی
در بخش دوم، از آمار استنباطی برای پردازش متغیرها و ابعاد اصلی تحقیق با به‌کارگیری بسته‌های نرم‌افزاری آماری SPSS و (لیزرل) Lisrel 8.5 استفاده شد. بدین صورت که برای بررسی فرض نرمال بودن توزیع آماری از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف استفاده شد که معلوم گشت توزیع داده ها نرمال
نمیباشد. فرض نرمال بودن داده‌ها یکی از شرایط و پیش‌فرض‌های آزمون‌های آماری می‌باشد؛ اما زمانی که حجم داده‌ها به‌اندازه کافی بزرگ باشد بنا به قضیه حد مرکزی این شرایط لازم نیست. در نهایت با استفاده از این اصل تحلیل عاملی تاییدی برای اولویت بندی اثرات توسعه ورزش بر ابعاد چهارگانه جهانی‌شدن، گویهها و خرده مقیاسهای بخشهای شش گانه پرسشنامه استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده، منابعی خام هستند که باید با وسایل مناسب تجزیه‌وتحلیل و تشریح شده تا بتوانند بار کاربردی اطلاعاتی خود را منتقل نمایند. در تحقیقی ازاین‌دست، مناسب‌ترین وسیله برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده‌های به‌دست‌آمده، تحلیل‌های آماری هستند. با تحلیلهای آماری ما رابطه بین متغیرهای مختلف را پیدا کرده و درنهایت به پاسخ سؤال‌های مورد نظر خود خواهیم رسید.
۴-۲ یافته‌های توصیفی
در این فصل ابتدا ویژگیهای نمونههای تحقیق مثل سن، جنس، میزان تحصیلات، سابقه کار و میزان آگاهی و دانش نمونهها نسبت به جهانی‌شدن با استفاده از روش آمار توصیفی ارائه میگردد. سپس به بررسی، تعیین اولویتبندی دیدگاههای پاسخ‌دهندگان در رابطه با دیدگاه کلی نسبت به جهانی‌شدن و اثرات توسعه ورزش بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در پایان اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش با بارهای عاملی پرداخته میشود. سپس دیدگاههای نمونهها در رابطه با خرده مقیاسهای تحقیق مثبت و منفی بودن نظر آنها در مورد هر یک از خرده مقیاسها مشخص شده و تفاوت دیدگاه‌ها بین چهار بعد اصلی جهانی‌شدن نیز بر اساس بارهای عاملی سنجیده میشود.
جدول ۴- ۱: جنسیت پاسخ‌دهندگان

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است