پایان نامه - مقاله و پروژه

علمی : بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران ۹۳- قسمت ۱۹

رابرتسون (۲۰۱۳) در تحقیق خود با عنوان دیپلماسی ورزش در کشمکش محیط: موردی برای تلاش در افغانستان بیان میکند که بیش از سه دهه است که جنگهای قومی، قبیلهای، مرزسازی و مرکزیت را در افغانستان شاهد هستیم جایی که همه در پی پیدا کردن هویت میباشند. در طول سالها عملکرد آزادی نیروهای استعماری و دولت افغان در تلاش برای پیدا کردن راهی برای حفظ امنیت افراد جوان از اثرات شورشها و یاغی گریها بودند. تاریخ بیان میکند که موثرترین روش برای دیپلماسی ورزش با هدف قرار دادن افراد جوان و جمعیت زنان میباشد.
آناستاسووسکی (۲۰۱۳) در تحقیقی تحت عنوان با عنوان ورزش جایگزینی برای فعالیتهای دیپلماتیک اظهار میدارد که برای موفقیت در ورزش به مقدار زیادی تمرین، نظم و تاکتیک صبر و شکیبایی و مهارت نیاز است که به افراد جوان قبل از اینکه در زمینه‌های مختلف اجتماعی موفق شوند کمک می‌کند. در این زمینه دیپلماسی ورزشی به‌عنوان یک پدیده جدید یک مسیر در ورزش باز کرده است که هدفش افزایش گفتگو برای باز کردن افق‌ها و دیدگاه‌های جدید و کمک به درک بیشتر فرهنگی بین مردم جهان است. هدف از دیپلماسی ورزش کمک به غلبه بر تفاوت‌های فرهنگی در ورزش و نقش فعال آن در نزدیک ساختن مردم است. به‌عنوان یک فعالیت، دیپلماسی ورزش قبل از همه مهارت‌های خوبی از قبیل رهبری، کار تیمی، احترام به قوانین و احترام به یکدیگر و احترام به تفاوت‌ها را آموزش می‌دهد.
دلگادو[۱۱۷] (۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان «ترکیب ورزش و سیاست: پوشش رسانه‌ای جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، رقابت ایران در برابر آمریکا» نشان داده که رسانه‌های آمریکا در زمان برگزاری جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، تبلیغات گسترده‌ای برای برقراری ارتباط بین ایالات‌متحده آمریکا و ایران انجام دادند. قبل از شروع بازی، دو تیم هدایایی را به هم دادند. تیم ملی فوتبال ایران نمایش جوان مردانه‌ای را در بازی از خود نشان داد. این شواهد نشان از تبعیت از رسانه‌ها داشت. پوشش رسانه‌ای همراه تبلیغات ویژه نشان داد که ورزش با سیاست آمیخته است و ورزش و رسانه‌ها همچنین در ارتباط متقابلی با هم می‌باشند.
چهابی[۱۱۸] (۲۰۰۱) در تحقیقی تحت عنوان دیپلماسی ورزشی بین ایالت متحده و ایران، به بررسی نقش و جایگاه دیپلماسی ورزشی در برقراری ارتباط بین دو کشور از لحاظ سیاسی پرداخت. بعد از به قدرت رسیدن سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۹۹۷، خاتمی رویکرد دوستانهای را در برابر کشورهای مختلف دنیا در پیش گرفت. خاتمی در سال ۱۹۹۷ پیشنهاد تماس مردم ایران با مردم آمریکا را مطرح کرد تا سردی روابط بین دو کشور شکسته شود. در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، تیم ملی فوتبال ایران وایالت متحده آمریکا در یک گروه قرار گرفتند. خاتمی در سال ۱۹۹۸ پیشنهاد کرد که از ورزش به عنوان ابزار دیپلماسی برای بهبود روابط سیاسی بین دو کشور همانند دیپلماسی پینگ پونگ نیکسون استفاده شود. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرانسه، جلال طالبی بود، کسی که ۱۷ سال قبل از جام جهانی فرانسه، در ایالت متحده آمریکا زندگی کرده بود. این امر یک گام به جلو در دیپلماسی ورزشی در آن دوره به شمار میرفت. تماسهای ورزشی بین ایالت متحده آمریکا و ایران در سال ۱۹۹۸ تا حدودی باعث بهبود روابط سیاسی بین دو کشور شده بود. در سال ۲۰۰۰ با پیشنهاد ایالت متحده تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال ایالت متحده در کالیفورنیا باهم دیدار کردند. پرچمهای دو کشور در دستهای تماشاگران آمریکایی و ایرانی تا حدودی روابط سرد قبلی بین دو ملت را برطرف کرد. ورزش به‌عنوان ابزار دیپلماتیک در سطوح بین‌المللی به شمار می‌رود.
جمعبندی
مروری بر ادبیات تحقیق نشان میدهد در مورد ورزش و جهانیشدن هرکدام به‌صورت جداگانه تحقیقات ارزشمندی انجام شده است. بااین‌وجود تحقیقات بسیار اندکی در مورد تعامل و اثرات متقابل (تأثیرگذاری و تأثیرپذیری) این دو کلان حوزه در داخل و خارج کشور انجام شده است. تنها تحقیقات داخلی که محققین موفق به یافتن آن شدند تحقیقات غفوری و هنرور (۱۳۸۶) و آرخی و همکاران (۱۳۹۳) بود که تا حدودی با اهداف تحقیق حاضر همخوانی داشتند.
اما مرور ادبیات تحقیقات خارجی نشان داد که پژوهشهایی در زمینه جهانیشدن و ورزش انجام شده است ولی تحقیقی که همانند تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی باشد کمتر انجام شده و بیشتر تحقیقات از نوع توصیفی بودند. که این تحقیقات با توجه به داخلی و خارجی بودن و همچنین براساس ارتباط با اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر آورده شدهاند.
تحقیقات داخلی: آرخی و همکاران (۱۳۹۳)، غفوری و هنرور (۱۳۸۶)، ملکوتیان (۱۳۸۸)، دانایی فرد و عباسی (۲۰۱۱)، عباسی بختیاری (۱۳۹۰)، خادمی و رحیمی (۲۰۱۱)، صفانیا و مختاری (۲۰۱۲)، مالمیر (۱۳۸۵)، آفرینش خاکی و همکاران (۱۳۸۴)، پورمند و الهیاری (۲۰۱۱)، شاهنوشی و للری (۱۳۸۹)، احمدیعلیآبادی (۱۳۸۶)، نکویی وهمکاران (۱۳۸۵)، ستوده (۱۳۸۱)، عاشورزاده و همکاران (۱۳۹۲)، پیشگاهیفرد (۲۰۱۱)، الهی (۱۳۸۷)، مرادیچالشتری و همکاران (۱۳۹۲)، روهام و همکاران (۲۰۱۲)، حیدری و همکاران (۲۰۱۱) و زهرابی و همکاران (۲۰۱۲).
تحقیقات خارجی: البوصافی و بنافا (۲۰۱۳)، میلانویچ (۲۰۳۳)، کیونگ (۲۰۰۵)، سیبالت (۲۰۰۹)، کلی وهمکاران (۲۰۱۲)، مرکل (۲۰۰۸)،

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

آناستاسووسکی (۲۰۱۳)، آریشیتا (۲۰۱۰)، دانلی (۲۰۱۱)، ساهین وهمکاران (۲۰۱۰)، مانزنریتر (۲۰۰۴)، دلگادو (۲۰۰۳)، شهابی (۲۰۰۱)، هایتانن و واریس (۱۹۸۴)، چتزیگیانی (۲۰۰۶)، کریستینسن (۲۰۱۱)، اوهامان و ویلک (۲۰۰۶)، رو (۲۰۰۸)، مصطفی (۲۰۱۰)، انهامو و ماگونده (۲۰۱۳)، مارتین (۲۰۰۵)، یوسف و محمدشاه (۲۰۰۸)، جلیلانوتی و رابرتسون (۲۰۰۴) و رابرتسون (۲۰۱۳).
بهطور کلی از تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی اینگونه برداشت میشود که هریک از این تحقیقات اهداف مورد نظر در تحقیق حاضر را مورد تأیید خود قرار داده اند. در نهایت به اهمیت شناخت و درک و همچنین بکارگیری جهانی شدن و علاوه برآن به اثرات مهم و متقابل ورزش و جهانیشدن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در قبال هم در جامعه و زندگی روزمرۀ امروزی پی برد.
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
روش و شیوۀ تحقیق بخش مهم و کلیدی هر تحقیق محسوب می‌شود. استفاده از روش تحقیق علمی و مناسب و ابزار دقیق اندازه‌گیری و همچنین روش‌های آماری مناسب برای توصیف و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این بخش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این بخش ابتدا روش تحقیق و سپس جامعه و نمونه آماری، متغیرهای تحقیق، ابزار اندازه‌گیری، روش‌های گردآوری داده‌ها و روش‌های آماری توضیح داده شده است.
۳-۲ روش و طرح تحقیق
روش این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به شکل میدانی انجام شده است. در این تحقیق محققین با استفاده از ابزار تحقیق که به شکل پرسشنامه طراحی شده بود، به بررسی نظرات متخصصین و کارشناسان در مدیریتورزش در امر جهانی‌شدن و ورزش در رابطه با اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران پرداختند. در مجموع این تحقیق در دو بخش اصلی زیر صورت پذیرفت:
۳-۲-۱ مطالعات کتاب‌خانه‌ای
در این مرحله در اجرای این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، پیشینه تحقیق، شناخت متغیرهای اصلی تحقیق جهت طراحی و ساخت پرسشنامه طرح تحقیق، اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق در قالب کتب، مقالات و پژوهش‌های انجام شده به‌طور کل مورد بررسی قرار گرفتند.
۳-۲-۲ مطالعات میدانی
در بخش دوم تحقیق که به‌صورت میدانی و پیمایشی انجام شد پرسشنامه طرح تحقیق به‌صورت حضوری در بین نمونه‌های آماری تحقیق در دانشگاه‌های مربوطه توزیع و جمع‌آوری گردید.
۳-۳ جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق را تمامی دانشجویان دکتری و اساتید مدیریت ورزش دارای مدرک دکتری دانشگاه‌های سراسر کشور تشکیل می‌دادند. افراد نمونه‌های آماری این تحقیق به‌صورت کلشمار و هدفمند از این جامعه انتخاب شدند لذا با مراجعه به نمونههای تحقیق از آنان درخواست گردید در صورت داشتن دانش، شناخت و تجربه کافی از حوزه جهانی‌شدن و تمایل به پاسخگویی به پرسشنامه طرح تحقیق، به آن پاسخ دهند. در نهایت. پس‌ازاین که پرسشنامه‌ها بین افراد جامعه پخش و جمع‌آوری شد پرسشنامههایی که مخدوش و یا اطلاعات دریافتی‌شان ناقص بود کنار گذاشته شد. تعداد افرادی که به‌صورت صحیح و مناسب به پرسشنامه‌ها پاسخ داده بودند، به‌عنوان نمونه پژوهش حاضر در نظر گرفته شدند که این تعداد برابر با ۱۲۰ نفر بودند.
۳-۴ متغیرهای تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق به شرح زیر هستند:
نخست؛ متغیرهایی که در ارتباط با ویژگی‌های فردی پاسخ‌دهندگان بودند که شامل: سن (سال)، جنس (مرد و زن)، میزان تحصیلات (دانشجوی دکتری و دکتری)، شغل، سابقه کار و میزان مطالعه اطلاعات و دانش نسبت به جهانی‌شدن (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) می‌باشد؛ که از طریق پاسخ به سؤالات بخش اول پرسشنامه اندازه‌گیری شدند.
دوم؛ متغیرهای اصلی این پژوهش که به‌صورت زیر می‌باشد:
متغیرهای مربوط به دیدگاه کلی متخصصین و کارشناسان در رابطه با فرآیند جهانی‌شدن کشور که با سؤالات ۸ تا ۱۶ پرسشنامه تحقیق اندازه‌گیری شدند.
متغیرهای مربوط به اثرات توسعه ورزش بر بعد اقتصادی جهانی‌شدن کشور که با سؤالات ۱۷ تا ۲۸ پرسشنامه تحقیق اندازه‌گیری شدند.
متغیرهای مربوط به اثرات توسعه ورزش بر بعد اجتماعی جهانی‌شدن کشور که با سؤالات ۲۹ تا ۳۹ پرسشنامه تحقیق اندازه‌گیری شدند.
متغیرهای مربوط به اثرات توسعه ورزش بر بعد سیاسی جهانی‌شدن کشور که با سؤالات ۴۰ تا ۵۱ پرسشنامه تحقیق اندازه‌گیری شدند.
متغیرهای مربوط به اثرات توسعه ورزش بر بعد فرهنگی جهانی‌شدن کشور که با سؤالات ۵۲ تا ۶۳ پرسشنامه تحقیق اندازه‌گیری شدند.
متغیرهای مربوط به دیدگاه کلی متخصصین و کارشناسان در خصوص اثرات جهانی‌شدن توسعه ورزش کشور که با سؤالات ۶۴ تا ۷۸ پرسشنامه تحقیق اندازه‌گیری شدند.
متغیر مربوط به سه رشته ورزشی که پتانسیل بیشتری در توسعه روند جهانی‌شدن کشور دارا هستند، با سؤال ۷۹ پرسشنامه تحقیق اندازه‌گیری شد.
۳-۵ ابزار جمع‌آوری داده‌ها
در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت تحلیلی آن، از پرسشنامه به‌عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. با توجه به عدم دستیابی محقق به ابزار استانداردی که با اهداف تحقیق سازگاری داشته باشد. پس از آن که منابع موجود مورد مطالعه قرار گرفت، اقدام به طراحی و ساخت پرسشنامه محقق ساخته شد. پرسشنامه اولیه و مقدماتی پس از طراحی برای تعیین روایی به ۱۴ نفر از اساتید و کارشناسان مدیریت ورز
شی آشنا با حوزه جهانی‌شدن، توزیع و از آنان درخواست شد تا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد زیر اعلام نمایند:
هماهنگی و مطابقت گویهها با اهداف و متغیرهای اصلی تحقیق