پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران ۹۳- قسمت ۵

فهرست جداول
جدول ۳-۱ پرسشنامه طرح تحقیق ۸۸
جدول ۴- ۱: جنسیت پاسخ‌دهندگان ۹۲
جدول ۴- ۲: سن پاسخ‌دهندگان ۹۳
جدول ۴-۳: میانگین سنی و سابقهکار پاسخ‌دهندگان ۹۴
جدول ۴- ۴: میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۹۵
جدول ۴- ۵: سابقه کار پاسخ‌دهندگان ۹۶
جدول ۴- ۶: میزان آگاهی و دانش پاسخ‌دهندگان نسبت به جهانی‌شدن ۹۷
جدول ۴-۷ دیدگاه کلی (موافقت یا مخالفت) متخصصین و کارشناسان در خصوص فرآیند جهانیشدن کشور ۹۹
جدول ۴-۸ دیدگاه‌ها نسبت به مثبت و منفی بودن اثرات توسعه ورزش بر بعد اقتصادی فرآیند جهانی‌شدن ۱۰۰
جدول ۴-۹ دیدگاه‌ها نسبت به مثبت و منفی بودن اثرات توسعه ورزش بر بعد اجتماعی فرآیند جهانی‌شدن ۱۰۱
جدول ۴-۱۰ دیدگاه‌ها نسبت به مثبت و منفی بودن اثرات توسعه ورزش بر بعد سیاسی فرآیند جهانی‌شدن ۱۰۲
جدول ۴-۱۱ دیدگاه‌ها نسبت به مثبت و منفی بودن اثرات توسعه ورزش بر بعد فرهنگی فرآیند جهانی‌شدن ۱۰۳
جدول ۴-۱۲ دیدگاه کلی پاسخدهندگان در خصوص اثرات فرآیند جهانی‌شدن بر توسعه ورزش کشور ۱۰۴
جدول ۴-۱۳ دیدگاه کلی (موافقت یا مخالفت) متخصصین و کارشناسان در خصوص فرآیند جهانی‌شدن کشور ۱۰۵
جدول ۴-۱۴ مقایسه و اولویتبندی دیدگاه‌ پاسخدهندگان در مورد اثرات توسعه ورزش بر بعد اقتصادی جهانی‌شدن کشور ۱۰۶
جدول ۴-۱۵ مقایسه و اولویتبندی دیدگاه‌ پاسخدهندگان در مورد اثرات توسعه ورزش بر بعد اجتماعی جهانی‌شدن کشور ۱۰۷
جدول ۴-۱۶ مقایسه و اولویتبندی دیدگاه پاسخدهندگان در مورد اثرات توسعه ورزش بر بعد سیاسی جهانی‌شدن کشور ۱۰۸
جدول ۴-۱۷ مقایسه و اولویتبندی‌ دیدگاه پاسخدهندگان در مورد اثرات توسعه ورزش بر بعد فرهنگی جهانی‌شدن کشور ۱۰۹
جدول ۴-۱۸ دیدگاه‌ کلی پاسخدهندگان در مورد میزان اثرات فرآیند جهانی‌شدن بر توسعه ورزش کشور ۱۱۰
جدول ۴-۱۹ سه رشته ورزشی که پتانسیل بیشتری در توسعه فرآیند جهانی‌شدن کشور دارند ۱۱۱
جدول ۴-۲۰ اولویت‌بندی اثرات توسعه ورزش بر ابعاد چهارگانه فرآیندهای جهانی‌شدن کشور ۱۱۱
فهرست نمودارها
نمودار ۴- ۱: جنسیت پاسخ‌دهندگان ۹۲
نمودار ۴- ۲: سن پاسخ‌دهندگان ۹۳
نمودار ۴-۳: میانگین سنی و سابقه کار پاسخ‌دهندگان ۹۴
نمودار ۴- ۴: میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۹۵
نمودار ۴- ۵: سابقهکار پاسخ‌دهندگان ۹۶
نمودار ۴- ۶: میزان آگاهی و دانش پاسخ‌دهندگان نسبت به جهانی‌شدن ۹۷
فهرست شکلها
شکل ۲-۱ تعداد اعضای سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی ورزش (البوصافی و بنافا، ۲۰۱۳) ۷۵

  فرم چکیده‌ی پایان‌نامه‌ی دوره‌ی تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی