پایان نامه - مقاله و پروژه

متن کامل – انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۶

۴ ـ ۱۲ ـ ۳۴خوان یغما ……………………………………………………………………………………………………۱۷۱
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۵ خونبها ………………………………………………………………………………………………………۱۷۲
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۶دیوانه و ماه نو …………………………………………………………………………………………….۱۷۲
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۷رسم قبول …………………………………………………………………………………………………..۱۷۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۸ رسوم شکار ………………………………………………………………………………………………..۱۷۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۸ ـ ۱ مضراب و کبوتر ……………………………………………………………………………………۱۷۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۸ ـ ۲ دوختن چشم باز شکاری …………………………………………………………………….۱۷۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۹ رسوم صوفیان …………………………………………………………………………………………….۱۷۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۹ ـ ۱ آیین سماع ………………………………………………………………………………………….۱۷۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۹ ـ ۲ خرقه پوشی ……………………………………………………………………………………….۱۷۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۹ ـ ۳ خرقه انداختن ……………………………………………………………………………………..۱۷۵
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۹ ـ ۴ خرقه دریدن ……………………………………………………………………………………….۱۷۵
۴ـ ۱۲ ـ ۳۹ ـ ۵ خرقه سوزی …………………………………………………………………………………………۱۷۵
۴ـ ۱۲ ـ ۳۹ ـ ۵ خرقه از سر بر کشیدن ………………………………………………………………………..۱۷۷
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۹ ـ ۶ سجّاده بردوش افکندن ……………………………………………………………………..۱۷۷
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۹ ـ ۷ احرامگرفتن و لبّیکزدن ……………………………………………………………………۱۷۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۳۹ ـ ۸ چهله داشتن ……………………………………………………………………………………..۱۷۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۴۰ سر تراشیدن قلندران …………………………………………………………………………….. ۱۷۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۴۱ سعد و نحس ستارهگان……………………………………………………………………………۱۷۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۴۲ شادی خوردن ………………………………………………………………………………………….۱۷۹
۴ ـ ۱۲ ـ ۴۳ شیشه بازی ………………………………………………………………………………………………۱۷۹
۴ ـ ۱۲ ـ ۴۴ طلسمات عجایب ……………………………………………………………………………………..۱۸۰
۴ ـ ۱۲ ـ ۴۵فال زدن یا فرجام خواستن ………………………………………………………………………۱۸۰
۴ ـ ۱۲ ـ ۴۶ کاسه گردان …………………………………………………………………………………………………۱۸۲
۴ ـ ۱۲ ـ ۴۷ کاسه گرفتن ………………………………………………………………………………………………..۱۸۲
۴ ـ ۱۲ ـ ۴۸گلاب گیری ………………………………………………………………………………………………….۱۸۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۴۹ گیسو بریدن ……………………………………………………………………………………………….۱۸۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۵۰ ماجرا ………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۵۱ مشاغل در غزلیات حافظ ……………………………………………………………………………۱۸۴
۴ ـ ۱۲ ـ۵۱ ـ ۱ مشاطهگری ………………………………………………………………………………………..۱۸۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۵۱ ـ ۲ آینه داری …………………………………………………………………………………………….۱۸۵
۴ ـ ۱۲ ـ ۵۱ ـ ۳ خوشه چینی ……………………………………………………………………………………….۱۸۵
۴ ـ ۱۲ ـ ۵۳ مهرگیاه ……………………………………………………………………………………………………. ۱۸۷
۴ ـ ۱۲ ـ ۵۲ مغیلان ……………………………………………………………………………………………………….۱۸۶
۴ ـ ۱۱۲ ـ ۵۴ نثار …………………………………………………………………………………………………………..۱۸۷
۴ ـ ۱۲ ـ ۵۵ نذرکردن ………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۷
۴ ـ ۱۲ ـ ۵۶ نعل در آتش کردن ………………………………………………………………………………….. ۱۸۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۵۷ ورق شعبده ……………………………………………………………………………………………… ۱۸۸
۴ ـ ۱۲ـ ۵۸ وظیفه دادن ………………………………………………………………………………………………. ۱۸۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۵۹ هفت کشور ……………………………………………………………………………………………… ۱۸۹