پایان نامه - مقاله و پروژه

انعکاس واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و محیطی در آینه غزلیات حافظ- قسمت ۴

۴ـ ۹ ـ ۲ ـ ۳ چار به جای چهار ………………………………………………………………………….۱۰۵
۴ـ ۹ ـ ۲ ـ ۴ شنفت به جای بشنود و شنید ……………………………………………………..۱۰۶
۴ـ ۹ ـ ۲ ـ ۵ دواش به جای دوایش …………………………………………………………………..۱۰۶
۴ـ ۱۰ استفاده از لهجۀ شیرازی …………………………………………………………………………..۱۰۷
۴ـ ۱۱ضرب المثل ……………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴ـ ۱۲ ـ ۱ باورها، اعتقادات رسوم و آیینها ……………………………………………………….۱۱۱
۴ـ ۱۲ ـ ۲ آیین و رسم و سنت  …………………………………………………………………………۱۱۱
۴ـ ۱۲ ـ ۳ جشنها و اعیاد …………………………………………………………………………………۱۱۲
۴ـ ۱۲ ـ ۴ نوروز ………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۱پیشینۀ نوروز ………………………………………………………………………………۱۱۴
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۲ نوروز در هخامنشیان ………………………………………………………………….۱۱۶
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۲ بهاریه در سبک عراقی ……………………………………………………………….۱۱۷
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۲ میر نوروزی …………………………………………………………………………………۱۱۹
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۳ نوروز طبق تاریخ و تقویم جلالی ……………………………………………….۱۲۰
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۴ عیدی دادن در نوروز …………………………………………………………………۱۲۰
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۵ سیزده به در …………………………………………………………………………….۱۲۰
۴ـ ۱۲ ـ ۵روزه و رمضان ………………………………………………………………………………………….۱۲۱
۴ـ ۱۲ ـ ۵ ـ ۱ تقاضای عفو در رمضان ……………………………………………………………………۱۲۶
۴ ـ ۱۲ ـ ۶ شب یلدا …………………………………………………………………………………………………۱۲۷
۴ـ ۱۲ ـ ۷ اسب و قبا فرستادن ……………………………………………………………………………….۱۲۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۸ استخاره کردن……………………………………………………………………………………….۱۲۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۹ اسفند در آتش کردن……………………………………………………………………………۱۲۹
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۰ اسطوره و اساطیر در غزلیات حافظ ……………………………………………………۱۲۹
۴ ـ ۱۲ ـ۱۰ ـ ۱ تعریف لغوی اسطوره …………………………………………………………………….۱۳۰
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۰ ـ ۲ تعریف اسطلاحی اسطوره ……………………………………………………………۱۳۱
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۰ ـ ۳ رویکردهای اسطوره ……………………………………………………………………۱۳۱
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۰ ـ ۴ سیمای اساطیر در دیوان حافظ ………………………………………………….۱۳۱
۴ـ ۱۲ ـ ۱۱افیون در شراب انداختن…………………………………………………………………………۱۴۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۲انگشتری زنهار …………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۴ ـ ۱۲ـ ۱۳ بازیها ……………………………………………………………………………………………………۱۴۴
۴ ـ۱۲ـ ۱۳ ـ ۱ چوگان …………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ۱ ـ ۲ چوگان در شعر فارسی ……………………………………………………………۱۴۵
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۲ شطرنج ………………………………………………………………………………………..۱۴۷
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۲ ـ ۱ واژۀ شطرنج ……………………………………………………………………………۱۴۷
۴ ـ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۲ ـ ۲ تاریخچه‌ی پیدایش شطرنج …………………………………………………….۱۴۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۲ ـ ۳ کارنامه‌ی اردشیر بابکان (اشکانیان) ……………………………………..۱۴۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۳ نرد ………………………………………………………………………………………………….۱۴۹
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ـ ۳ ـ ۱تاریخچۀ نرد …………………………………………………………………………………..۱۵۰
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۳ ـ ۲ داو ……………………………………………………………………………………………….۱۵۰
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۴ لعبت بازی ………………………………………………………………………………………….۱۵۰