پایان نامه های ارشد سری هشتم

مقاله دانشگاهی – ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک

۳-۸-۱- الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی لاجیت ۵۴
۳-۸-۲- روش دو مرحله‌ای هکمن ۵۸
۳-۹- جمع بندی ۶۰
فصل چهارم ۶۱
۴-۱- مقدمه ۶۲
۴-۲- آمار توصیفی ۶۲
۴-۵- نتایج مدل دو مرحله ای هکمن ۷۲
۴-۵-۲- مرحله اول تفسیر نتایج الگو پروبیت ۷۲
۴-۵-۱- مرحله دوم تفسیر نتایج رگرسیون خطی. ۷۳
۴-۶- نتیجه آزمون دو مرحله ای هکمن ۷۳
۴-۷- مقایسه دو روش الگوی لاجیت و هکمن ۷۴
۴-۸- برآورد هزینه و درآمد برنج هاشمی معمولی و ارگانیک ۷۴
۴-۹- نتیجه گیری ۷۶
فصل پنجم ۷۷
۵-۱- مقدمه ۷۸
۵-۲- خلاصه تحقیق ۷۸
۵-۳- بررسی نتایج ۷۹
۵-۳- پیشنهادات ۸۰
۵-۳- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ۸۱
منابع ۸۲
فهرست جداول شماره صفحه
جدول ۴-۱- آمار توصیفی ویژگی فردی و متغیرهای هزینه‌ای ۶۲
جدول ۴-۲- فراوانی پاسخ افراد نمونه به پرسشهای نگرشی. ۶۳
جدول۴-۳- وضعیت پاسخ گویی به سه درصد پیشنهادی برای محاسبه تمایل به پرداخت برنج ارگانیک ۶۳
جدول ۴-۴- نتایج آزمون تجزیه واریانس ۶۴
جدول ۴-۵- نتایج حاصل از برازش الگوی لاجیت ۶۵
جدول۴-۶- محاسبه اثر نهایی الگوی لاجیت. ۶۷
جدول ۴-۷- نتایج حاصل از برازش الگوی لاجیت. ۶۹
جدول ۴-۸- محاسبه اثر نهایی الگوی لاجیت ۷۱
جدول ۴-۹- نتایج مدل دو مرحله ای هکمن ۷۲
جدول ۴-۱۰- مرحله اول الگو پروبیت. ۷۳
جدول ۴-۱۱- پیش بینی تولید یک هکتار شالیکاری در استان گیلان در سال زراعی ۹۲-۹۱ ۷۵
فصل اول
کلیات
 
مقدمه
در دهه ۵۰ میلادی دو عامل افزایش جمعیت و محدودیت منابع اولیه تولید، موجب بروز انقلاب سبز در دنیا شد. انقلابی که به موجب آن کشاورزی سنتی به سوی کشاورزی صنعتی حرکت کرد. استفاده از نهاده‌های شیمیایی مانند کود و سم از ارمغان‌های کشاورزی صنعتی بود. اما استفاده بی‌رویه از این نهاده‌ها موجب شد تا در کمتر از دو دهه مشکلات و معضلاتی در فرآیند تولید به وجود آید و سلامت محصولات کشاورزی و به تبع آن سلامت مصرف‌کنندگان به مخاطره بیافتد.
اتکای بیرویه بر نهادههای خارجی به ویژه، کودها و سموم شیمیایی، ماشینآلات کشاورزی و بهره‌برداری بیرویه از آب و خاک فشار بیرویهای را بر محیط زیست طبیعی همچنین سلامت جامعه وارد ساخته است. به طوری که در دهههای اخیر به دلیل نگرانی از این مشکلات‌، نظامهای کشاورزی مدرن مورد انتقاد شدید قرار گرفت و یک اجماع جهانی به وجود آمد تا نوعی کشاورزی را توسعه دهد که بتواند ضمن افزایش بهرهوری، کمترین آسیب را وارد سازد (کاظمی، ۱۳۹۱). در واقع تاثیر نامطلوب و اثرات باقی مانده مصرف انواع مواد و سموم شیمیایی در تولیدات غذایی و محیط زیست در کشورهای صنعتی پیشرفته، سبب شده است کشاورزی در جهتی کاملا متضاد با روش مدرن تحول یابد که آن جلوگیری از مصرف هرگونه مواد شیمیایی یا نهاده مصنوع انسان در تولیدات زراعی و باغی و دامی است (Kavoosi Kalashami et al, 2012). نگرانی‌هایی که از بابت باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، سبب توجه به کشاورزی ارگانیک در بسیاری از کشورهای دنیا شد به طوری که در سال‌های اخیر تولید محصولات ارگانیک در جهان رشد فزاینده‌ای داشته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.