پایان نامه های ارشد سری هشتم

فایل دانشگاهی – ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۹

پژوهش تاگباتا- سایریکس[۷۴] (۲۰۰۸)، تأثیر برچسب ارگانیک و تجارت حلال (منصفانه)[۷۵] بر تمایل به خرید مصرفکنندگان در فرانسه را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان میدهد که نزدیک به نیمی از مصرفکنندگان، غیر حساس به برچسبارگانیک و تجارت حلال (منصفانه) هستند. به نظر میرسد معیارهای مانند طعم ومسائل مربوط به سلامت نقش مهمتری نسبت به قیمت محصول برای انتخاب آن از سوی مصرفکنندگان دارد.مطالعه دیگری که توسط رودریگز و همکاران[۷۶] (۲۰۰۷)در آرژانتین درباره تمایل به پرداخت هزینه برای مواد غذایی ارگانیک با روش ارزشگذاری مشروط صورت گرفت نشان داد که مصرفکنندگان آرژانتینی حاضر به پرداخت هزینه بالاتر برای به دست آوردن محصولات با کیفیت بهتر هستند و این درصد بین ۶% تا ۲۰۰% اختلاف قیمت با محصولات عادی دراد.
آریزا و همکاران[۷۷](۲۰۰۷)، مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل تمایل برای مصرف‌ سبزیجات و میوه‌های محلی و محصولات ارگانیک به دو روش ارزش‌گذاری مشروط و آزمایش انتخابی در جنوب اسپانیا می‌پردازد. بر‌‌اساس روش ارزش‌گذاری مشروط، شهروندان به طور متوسط ​​۴۹٪ برای محصولات ارگانیک و ۲۷٪ برای محصولات محلی حاضر به اضافه پرداخت هستند.
اسکارپا و همکاران[۷۸](۲۰۰۶)، در این مقاله به بررسی تمایل مصرف‌کنندگان برای سیستم‌های تولید سازگار با محیط زیستی و نقش شهرت یک منطقه در خرید محصولات مختلف برای هویج در والدی‌گرستای ایتالیا[۷۹] می‌پردازد. با استفاده از چند ویژگی جدا و انتخابی‌ همچنین مدل‌لاجیت و با در نظر گرفتن مطلوبیت نهایی درآمد، برای برسی اثر شهرت تولیدکنندگان یک منطقه (دره‌کوهستانی) برای خرید یک محصول سازگار با محیط‌زیست توسط مصرف‌کنندگان مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که شهرت یک منطقه در تولید محصول سازگار با محیط زیست و ارگانیک تا چه اندازه در حفظ وفاداری مشتری و تمایل به خرید آن تاثیرگذار است.
اوانوا و ترنتر[۸۰] (۲۰۰۴)، این مطالعه به برسی تمایل به پرداخت‌، تمایل به افزایش مالیات‌ها ، تمایل به افزایش قیمت‌ها و تمایل به قبول کاهش در استاندارد در زندگی به منظور حفاظت از محیط‌زیست در کشورهای صنعتی به ویژه استرالیا با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون و روش ارزش‌گذاری مشروط می‌پردازد. در نتایج مشاهده شد سن و جنس در تمایل به پرداخت نقش کمی دارد ولی درآمد و تحصیلات در تمایل به پرداخت تاثیرگذار است همچنین به برسی تاًثیر احزاب در استرالیا به منظور حمایت از افزایش مالیات برای حفاظت از محیط زیست می‌پردازد. در مورد استرالیا، تنوع قابل توجهی در تمایل در میان هواداران احزاب سیاسی وجود دارد و نشان می‌دهد که حمایت از اصلاحات سیاست در حفاظت از محیط زیست در تغییر آب و هوا منوط به سیاست درون حزبی است.
کورسی و نوویلی[۸۱](۲۰۰۲)، در این مقاله، مدلی برای تخمین تمایل مصرف‌کنندگان برای پرداخت حداکثر بها برای گوشت‌گاو ارگانیک و مقایسه آن با خرید گوشت گاو در تورین ایتالیا[۸۲] می‌باشد، برای این منظور، از تئوری‌های مربوطه و روش های اقتصاد‌سنجی، بر‌اساس مدل RUM[83] و ارزش‌گذاری مشروط استفاده شده است. هدف از این مقاله بررسی ارائه چارچوب نظری برای روش سنتی و جدید با رویکرد برآورد حداکثر پرداخت قیمت مصرف‌کنندگان برای بهبود کیفیت، گوشت گاو ارگانیک است. نتایج نشان می‌دهد که گوشت گاو ارگانیک ممکن است سهم بازار قابل ملاحظه‌ای به دست آورید. در این تحقیق تمایل مصرف‌کنندگان متغیر مستقل و میزان خرید و تمایل به پرداخت حداکثر بهای برای بهبودکیفیت گوشت ارگانیک متغیر وابسته می‌باشد.
۲-۸- چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق، پس از بررسی الگوها، ابعاد و شاخصهای متعدد مورد مطالعه در تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط و با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات جامعه مدنظر، چارچوب زیر برای ارزیابی نگرش افراد نسبت به محصولات ارگانیک به ویژه برنج ارگانیک در گروه‌های مختلف (ویژگی‌های شخصی و حرفهای، ویژگی‌های اجتماعی و ویژگیهای اقتصادی) مورد بررسی قرار گرفته است.
شکل ۲-۱- چارچوب نظری و الگوسازی پژوهش حاضر
۲-۹- جمع بندی
با توجه به تحقیقات که بیان شد در زمینه تمایل به مصرف یا دانش افراد نسبت به محصول برنج ارگانیک مقاله ای در داخل کشور به چاپ نرسیده است ولی بطور تخصصی تر در مورد کشت توام برنج و پرورش اردک و مقایسه آن با کشت متداول، برسی تاثیر کودهای ارگانیک در رشت برنج، برسی کشت ارقام برنج در روش کشت برنج و اردک، برسی تاثیر ترکیبات مختلف مواد ارگانیک، بقایای گیاهی و کودهای زیستی بر بهره وری، اقتصاد و سلامت خاک نظام های کشت ارگانیک بر پایه برنج، مقالاتی به چاپ رسیده است. در مقالات چاپ شده بیشتر بر روی محصولات ارگانیک تمرکز دارد و کمتر به خود محصولات بخصوص برنج ارگانیک پرداخته شده است. در مقالات ذکر شده در مرور منابع بیشتر از روش های ارزش گذاری مشروط، روش انتخاب دوتایی و مدل های لاجیت و توبیت و RUM استفاده شده است و مهمترین عامل در پذیرش محصولات ارگانیک را می‌توند بطور خلاصه حفظ محیط زیست، رفاه نسبی شخص، بهداشت، سطح تحصیلات، آموزش- اطلاع رسانی، خدماتی- حمایتی، نظارت و اقتصادی دسته بندی کرد.
فصل سوم
مواد و روشها
۳-۲- مقدمه
یک تحقیق زمانی قابل انجام است که شناخت کاملی از منطقه مورد مطالعه داشته باشیم بدین منظور در این فصل ابتدا به بررسی منطقه مورد مطالعه پرداخته، نوع و روش تحقیق ، جامعه آماری، نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه، متغیرهای تحقیق و مقیاس آنها، ابزار جمعآوری دادهها و روش گردآوری دادهها پرداخته میشود و سپس پایایی و روایی ابزار سنجش مورد بررسی و روشهای آماری تحلیل دادهها بیان میگردد.
۳-۲- سیمای منطقۀ مورد تحقیق
استان گیلان در میان رشته کوههای البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است. مساحت استان گیلان برابر ۱۴۰۴۲ کیلومتر مربع است و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ و آخرین تغییرات تقسیمات کشوری جمعیت گیلان برابر ۲۴۰۴۸۶۱ نفر و دارای ۱۶ شهرستان و ۴۳ بخش و ۵۱ شهر و ۱۰۹دهستان میباشد. سرزمین گیلان به لحاظ قرارگیری در دامنه شمالی البرز و دریای خزر دارای آب و هوای موسوم و معتدل خزری است که سالانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر بارندگی دارد. به لحاظ بارندگی کافی و رطوبت نسبی بالا پوشش گیاهی استان از نوع جنگلهای انبوه و همچنین چمنزارهای سرسبز است. موقعیت جغرافیایی و آب و هوائی خاص استان سبب گردیده تا فعالیت اصلی مردم بر کشاورزی باشد و مهمترین مرکز تولید کشور به حساب می‌آید. این استان به مرکزیت رشت قرار دارد. شهرستان رشت از شمال به دریای خزر و بندر‌انزلی ، از جنوب به شهرستان رودبار ، از شرق به شهرستانهای سیاهکل و آستانه اشرفیه و از غرب به شهرستانهای فومن ، صومعه سرا و شفت منتهی می‌شود. این شهرستان به جهت موقعیت جغرافیایی، واقع شدن در جلگه مرکزی و وسعت زیاد آن ، حاصلخیزی خاک و اراضی ، مهمترین منطقه تولید و کشت برنج است.  این شهرستان با مساحت ۲/۱۲۷۲کیلومتر مربع، شامل ۶ بخش : مرکزی‌، خمام، خشکبیجار، سنگر، کوچصفهان و لشت نشاء و ۱۸ دهستان و ۲۹۶ آبادی ، که ۲۹۴ آبادی آن دارای سکنه و ۲ آبادی آن خالی از سکنه است. جمعیت شهرستان طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ ، ۸۵۷۶۰۶  نفر بوده است که تراکم نسبی آن ۴۳۰ نفر درهر کیلومتر مربع است که از این تعداد ۷/۶۸ درصد آنها شهر نشین هستند ، همچنین ۳۲%  کل جمعیت استان به این شهرستان تعلق دارد. مردم آن آریایی نژاد و به زبان فارسی وگویش گیلکی سخن می گویند.
۳-۳- روش تحقیق
این پژوهش دارای رویکردی کمی بوده به این دلیل که با تبدیل واقعیت اجتماعی به متغیر از طریق نمونههایی که نماینده جامعه هستند به مطالعه جامعه پرداخته و دادههای عددی برای باز نمود محیط اجتماعی فراهم مینماید که برای تحلیل این دادهها از روشهای آماری استفاده میکند که از لحاظ استفاده از نتایج و یافتهها از نوع تحقیقات کاربردی[۸۴] محسوب میشود زیرا یافتههای این تحقیق و تجزیه و تحلیل آن میتواند برای حل مسایل اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. به منظور گردآوری دادهها در این تحقیق از روش میدانی استفاده شد و همچنین از لحاظ نحوه کنترل متغیرها پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد.
۳-۴- جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری
۳-۴-۱- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد(کاظمی،۱۳۹۱). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف کنندگان برنج شهر رشت می‌باشد.
۳-۴-۲- حجم نمونه
حجم نمونه عبارت است از تعدادی افراد که نمونه آماری را تشکیل میدهند. یکی از مسائل عمدهای که در طرحهای تحقیقاتی دارای اهمیت است، تعیین حجم نمونه میباشد. زیرا چنانچه حجم نمونه را بیشتر از حد معمول در نظر بگیریم متضمن کار زیاد و در نتیجه هزینه اضافی خواهد بود و اگر تعداد آن کمتر از حد معمول باشد نتایج حاصله نادرست بوده و اطلاعات لازم و دقیق را به ما نمیدهد (منصورفر، ۱۳۷۶).
۳-۴-۳- روش نمونهگیری
مجموعه شهروندان ساکن شهر رشت، به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده‌اند. برای تعیین حجم نمونه مناسب در برآورد تمایل به پرداخت افراد برای برنج ارگانیک، کاربرد روش پیشنهادی میشل و کارسون (۱۹۸۹) مدنظر قرار گرفت. به اعتقاد ایشان در رهیافت ارزش‌گذاری مشروط درصد انحراف تمایل به پرداخت برآورد شده از تمایل به پرداخت واقعی جامعه باید کمینه شود نه اینکه حداقلسازی مقدار مطلق تمایل به پرداخت برآورده شده از تمایل به پرداخت واقعی صورت گیرد(فتاحی و فتح زاده، ۱۳۹۰). در این شرایط نیاز به این است که برآورد اولیه‌ای از ضریب تغییرات مقادیر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان (WTP)در اختیار باشد. به این منظور رابطه زیر به منظور محاسبه ضریب تغییرات (V) مورد استفاده قرار میگیرد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

(۳-۱)

که در آن،  انحراف معیار مقادیر تمایل به پرداخت ابراز شده در پیشآزمون و TWTP مقدار واقعیWTP می‌باشد. با تعیین مقدار ضریب تغییرات () با استفاده از دادههای پیشآزمون، به کمک رابطه‌ی زیرمی‌توان حجم نمونه را به دست آورد.

(۳-۲)