پایان نامه های ارشد سری هشتم

ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک- قسمت ۵

لذا توصیه میکند نوارهایی از علفهای هرز در بین ردیفهای زراعی باقی بماند، که این قسمت‌ها بتوانند حشرات مفید را به خود جلب نموده و به کنترل علفهای هرز کمک نمایند. این نوع کشاورزی معتقد است که کنترل علفهای هرز باید به صورت تعادلی بوده و بین گونههای زراعی و گونههای هرز تعادلی برقرار باشد.
۲-۳-۲-۵- مدیریت کنترل آفات و بیماریها در کشاورزی ارگانیک
مصرف آفت‌کش‌ها از دستاوردهای کشاورزی پیشرفته بوده و پس از مشخص شدن آثار زیانبار آنها اگر چه امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته کمتر مورد استفاده قرار میگیرند و استفاده از آنها ممنوع شده اما در کشورهای کمتوسعه یافته هم چنان به طور فزآیندهای مصرف میشوند. برخی از مشکلات آفت‌کش‌ها به قرار زیر میباشد:
الف) وجود ماهیت شیمیایی آفت‌کش‌ها باعث برهم خوردن اکوسیستم خاک و موجودات زنده و حیوانات میگردد.
ب) ایجاد مسمومیت در انسان
ج) آلودگی هوا
د) از بین بردن حشرات مفید
ه) بیاثر بودن قارچها به دلیل مقاوم شدن این نوع آفات
و) تاثیر معکوس برخی آفت‌کش‌ها ، یعنی ازدیاد جامعه آفات
منظور از کنترل بیولوژیکی، کاربرد کودهای آلی، تناوب، رعایت تاریخ کشت، کود سبز، اصلاح ارقام مقاوم و تقویت دشمنان طبیعی آفات میباشد. ضمن آنکه این تفکر در کشاورزی ارگانیک وجود دارد که اگر در خاک توازن مواد غذایی برقرار باشد، افزایش قدرت گیاه او را از آسیب دیدگی در برابر بیماریها در امان داشته و گیاه دارای قابلیت بیشتری برای مقابله با عوامل بیماریزا میشود (میردامادی، خادمی، ۱۳۸۲).
۲-۴- معایب کشاورزی ارگانیک
معایب عمده کشاورزی ارگانیک به شرح ذیل می باشد:
۲-۴-۱- محصولات غذایی ارگانیک گرانتر از محصولات غیرارگانیک هستند.
در سالهای اولیه پیدایش جنبش ارگانیک تولیدکنندگان این شیوه کشاورزی در انزوا قرار داشتند. درآمد آنها کم و مجبور به کشت و کار در اراضی نامرغوبتر و دوردست‌تر بودند . هیچ گونه نظارت، کنترل و تضمینی برای قیمت محصولات ارگانیک وجود نداشت . کشاورزان ارگانیک اغلب از جانب کشاورزان و مردم به تمسخر گرفته می‌شدند . امروزه جنبش ارگانیک از لحاظ سیاسی در جایگاه مناسبی قرار داشته و از جانب طرفداران محیط زیست و منتقدین شیوه‌های کشاورزی رایج حمایت می‌شوند . از لحاظ تجاری نیز، افزایش تعداد کشاورزان ارگانیک امکان ایجاد تعاونی‌های بازاریابی محصولات را فراهم آورده است. این تعاونی‌ها باعث شده است تا کشاورزان مزبور در هنگام معامله با فروشندگان کل از موضع قدرت بیشتری برخورد کنند. قیمت محصولات ارگانیک در مقایسه با محصولات غیرارگانیک بیشتر است. به عنوان مثال آرد گندم ارگانیک دو برابر غیرارگانیک آن قیمت دارد. بدین ترتیب کمبود عملکرد جبران می‌شود.
۲-۴-۲-کشاورزی ارگانیک به نیروی کار بیشتری نیاز دارد.
در مقایسه با مزارع کشاورزی رایج، در مزارع ارگانیک از نیروی کار چه به صورت موقت یا به صورت تمام وقت ، به نسبت بیشتر استفاده می‌شود . علت عمده این امر تنوع بیشتر فعالیت‌ها، عملیات بازاریابی و فرایندسازی محصول و نسبت بیشتر سبزیجات و گیاهان ریشه‌ای در تناوب مزارع ارگانیک می‌باشد. مطالعات متعدد حاکی از تأثیراندازه مزرعه و نیروی کار مورد نیاز است. در مزارع کوچک استفاده از نیروی کار و نیاز به آن در هر هکتار نسبت به مزارع ارگانیک بزرگتر، بیشتر است .
آنچه مسلم است در اکثر مزارع ارگانیک نیروی کار خانواده نقش مهمی را بر عهده دارد و در مواردی که وسعت و گستردگی فعالیت ایجاب کند، اقدام به استخدام نیروی کار اضافی خواهد شد.
نیاز به نیروی کار بیشتر در مزارع ارگانیک برای کشورهای جهان سوم که بیکاری یک معضل بزرگ است، یک فرصت به شمار می‌رود.
۲-۴-۳- مزارع ارگانیک بوسیله کودهای دامی تغذیه می شوند .
استفاده از کود دامی و کمپوست در مزارع ارگانیک رایج است. اگر در استفاده از این کودها موازین اصولی رعایت نشود منجر به بروز آلودگی خواهد شد. لذا در کشاورزی ارگانیک استانداردهای جدی در مورد استفاده از کود دامی و کمپوست وجود دارد. کشاورزان بایستی مدت زمان خاصی صبر کنند و پس از آن اقدام به مصرف کود نمایند.
۲-۴-۴-گاهی اوقات تمام یا بخشی از محصولات کشاورزان ارگانیک توسط آفات از بین می رود.
کشاورزان ارگانیک به منظور حفظ محیط زیست، از کنترل طبیعی آفات بیشتر از سموم شیمیایی استفاده می کنند به همین دلیل ممکن است گاهی محصول آنها از بین برود. اما در درازمدت به دلیل اینکه کشاورز لازم نیست برای تهیه کود و سموم شیمیایی هزینه کند بخشی از زیان اقتصادی تلفات محصول جبران خواهد شد.
۲-۵- کشاورزی ارگانیک و حفاظت از محیط زیست
مخاطرات زیست محیطی کشاورزی کنونی عمدتا از استعمال بیرویه آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی مایه گرفته است. به کار بردن خارج از اندازه این گونه مواد آلوده کننده شیمیایی به طریق ذیل باعث آلودگی محیط‌زیست میگردند. نشت‌کردن مواد شیمیایی مزبور به خاک و آب، انباشته شدن برخی از مواد شیمیایی با محصولات کشاورزی و شیوههای استعمال آنها مانند سم پاشی هوایی که ممکن است اثرات زیانباری بر روی سلامتی انسان و حیوانات داشته باشد.استعمال مفرط مواد شیمیایی موجب عدم تعادل بیولوژیکی می‌شود. که در بسیاری از موارد باعث پیدایش آفتهای مقاوم (بیوسیدها) جدید گردیده است. بقایای این بیوسیدها منشا مهم آلودگی محیط زیست به شمار میآیند. امروزه ما میبایست به اثرات فرعی آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی توجه داشته باشیم. زیرا آنها برای محیط زیست مضر میباشند. کشاورزی ارگانیک گزینه مناسبی جهت ممانعت از معضلات فوقالذکر میباشد(کاظمی، ۱۳۹۱).
۲-۶- چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق، شناخت دانش افراد نسبت به برنج ارگانبک در گروههای مختلف(ویژگیهای شخصی و حرفهای، ویژگیهای اجتماعی و ویژگیهای اقتصادی) مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۷- قیمتگذاری کالاها و خدمات
کالاها و خدمات یا دارای بازار بوده که قیمت آن‌ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد یا دارای بازار نمیباشند که از روشهای مختلف ارزش‌گذاری برای تعیین قیمت آنها استفاده میشود. شکل زیر راهنمای مناسبی برای قیمت‌گذاری کالا و خدمات می‌باشد.
شکل۲-۱- نحوه قیمت‌گذاری کالا و خدمات
در علم اقتصاد برای کالا و خدمات بازاری عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت و مقدار تعادلی است برعکس کالا و خدمات بازاری، گروهی از کالاها و خدمات فاقد بازار بوده و از این رو دارای قیمت معین نیستند. کالاها و خدمات بازاری بدان مفهوم است که بازار برای آن کالا وجود دارد و می‌توان براساس تعداد عرضه کننده و تقاضا کننده بازارهای مختلفی را پدید آورد، که ویژگی تمام این بازارها آن است که توابع عرضه و تقاضا تعیین کننده‌ی ‌قیمت و مقدار تعادل می‌باشد. درباره‌ی تعیین قیمت در بازار می‌توان گفت که هم عرضه و تقاضا تابع قیمت می‌باشند و هم قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست در مواردی که بازار در ارائه چنین اطلاعاتی ناموفق می‌ماند، تعیین قیمت‌ها مستلزم پیدا کردن ملاکی از تمایل به پرداخت است(اکبری و همکاران، ۱۳۸۶). به‌طور کلی دو رهیافت اصلی برای ارزش‌گذاری کالاها و خدمات بازاری به شرح زیرموجود است.
۲-۷-۱-روش‌های غیرمتکی به منحنی تقاضا
به عنوان ابزاری مؤثر در ارزیابی‌های مربوط به هزینه – فایده‌ی پروژه‌ها، خط‌مشی‌ها یا طرح‌های اجرایی به‌کار می‌روند (اکبری و همکاران، ۱۳۸۶). این روش‌ها عبارتند از:
الف- روش عکس‌العمل یا واکنش دز[۱۱]
ب- روش هزینه‌ی جایگزینی یا جبرانی[۱۲]
ج- روش رفتار جبرانی(رفتار تعدیلی یا پیشگیرانه)[۱۳]
د- روش هزینه‌ی فرصت از دست رفته[۱۴]
۲-۷-۲- روش‌های متکی به منحنی تقاضا
در این شیوه‌ها، قیمت کالا به کمک منحنی تقاضا تعیین می‌شود. این روش‌ها به دو دسته کلی‌ ترجیحات آشکار شده[۱۵] و ترجیحات ابراز شده[۱۶] طبقه‌بندی می‌شوند. روشهایی که مبنای آنها بر ترجیحات آشکار شده است، بر اساس رفتارها و انتخابهای واقعی افراد هستند، در حالی که ترجیحات ابراز شده بر اساس اظهارات افراد در مورد انتخاب‌هایشان در یک شرایط فرضی استوارند(زبردست وهمکاران،۱۳۸۹).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.