پایان نامه ها

ارزش افزوده، منابع محدود، درآمد سرانه

توسعه تحقیقاتی صورت گرفته است که تلاش شد و این مطالب گردآوری گردید.
شاید نتوان تاریخ مشخصی را برای شروع فعالیت پژوهش در ایران ذکر کرد. بنابراین تنها می‌توان پیشینه‌ی تاریخی ایرانیان را در گسترش علوم مختلف یادآور شد. با این حال می‌توان گفت اولویت اقدام قانونی ونظام یافته برای فعالیتهای پژوهش در کشور به تأسیس انستیتیو پاستور در سال ۱۲۹۹ برمی‌گردد. همچنین تشکیل در شورای فعالیتهای تحقیقاتی در کشور دانست که براساس تصویب نامه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۵۰ هیئت وزیران و در اجرای قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی صورت گرفته است. (صارمی، صارمی، ۱۳۸۴، ص ۳۳۷)
نظری (۱۳۷۵) در رساله دکتری خود با کمک تابع تولید کاب- واگلاس، به بررسی نقش هزینه‌های تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی کشور و به ویژه رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته و نتیجه گرفته است که تخصیص مجدد اعتبارات کشور به نفع اعتبارات تحقیقاتی می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع محدود کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی شود.
حمیدی‌زاده (۱۳۷۴)، در رساله دکتری خود با کمک یک تابع کاب- داگلاس، به بررسی نقش سرمایه، نیروی کار و هزینه‌هی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشور پرداخته است و نتایج او بیانگر نقش مثبت هزینه‌های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشور است.
شاه‌آبادی (۱۳۸۰) در رساله دکتری خود با بهره‌گیری از معادله تولید و بهره‌وری کلی عوامل تولید، به کمک روش هم‌گرایی یوهانسون در سری زمانی ۱۳۷۴-۷۸، نشان داده است که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و انباشت سرمایه به صورت تحقیق و توسعه خارجی اثر مهمی بر بهره‌وری کلی عوامل تولید و رشد اقتصادی دارد و اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی با تجارت نیرومند از انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی بر بهره‌وری است.
قره‌ باغیان و خسروی نژاد (۱۳۷۸) در تحقیقی با عنوان “بررسی منابع رشد اقتصادی ایران با کمک تابع تولید کاب- داگلاس، تولید را تابع نیروی کار، سرمایه و ذخیره تحقیق و توسعه دانسته‌اند و در دوره ۱۳۴۰-۷۴ نشان داده‌اند تولید از بازدهی ثابت به مقیاس برخوردار است.
نرخ بازدهی تحقیق و توسعه در ایران را اولین‌بار وحیدی (۱۳۷۸) بررسی کرد با استفاده از داده‌های آماری سالهای ۷۳-۱۳۵۵ مشخص گردید که ارتباط معناداری بین رشد کل ارزش افزوده یا جی دی پی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه وجود ندارد اما در صورت حذف بخش تحقیق، ارتباط قابل قبولی بین تلاشهای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و اقتصاد غیرنفتی قابل مشاهده خواهد بود بررسیهای جدید این ارتباط را در دوره‌ی ۷۹-۱۳۴۸ نیز نشان می‌دهد بررسی داده‌های آماری دوره ی مذکور نشان دهنده آن است که بازدهی سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه در ایران به مراتب بیش از سرمایه‌گذاری فیزیکی و تا حدودی غیرقابل تصور است.

تحقیقات خارجی:
تجربه کشورها در زمینه ارتباط بین رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه درمطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است.
برتون۶۹ (۱۹۸۲) نشان داد که شرکت پیونر تول و دی۷۰ ۶۳۰۰۰ دلار متحمل زیان شد به این علت که شرکت مذکور به تولید کالاهایی پرداخت که تقاضایی برای آن وجود نداشت و در واقع اشتباه این بود که تا آن زمان تحقیقاتی جهت سنجش تمایل مردم جهت خرید(عدم نیاز سنجی)آن کالا وجود نداشت.
همچنین تحقیق سولیوان(۱۹۸۲)نشان داد که انجمن گاز آمریکا قبل از اعمال تحقیقات در زمینه آگاهی از تمایل یا عدم تمایل صاحبان رستورانها به خرید ابزار پخت غذا به تولید این وسایل پرداختند که این امر منجر به وارد آوردن زیان های فراوانی برای انجمن شد.
بلات۷۱(۱۳۷۷)از ۳۴ شرکت مورد مطالعه تقریباً دو سوم آنها هیچ گونه روش مشخصی برای سنجش بهره وری نداشتند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تنها پاسخ دهندگان هفت شرکت(۲۰% پاصخ دهندگان)عنوان کردند که مدیران تحقیق و توسعه آنها به طور منظم به گردآوری بعضی از شاخصهای بهروری می پردازند.
کو و هلیمن نرخ بازدهی تحقیق و توسعه را برای کشورهای گروه هفت ۱۲۳ درصد و برای ۱۵ کشور دیگر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۱۵% برآورد کرده است.
وان پلتزبرگ (۲۰۰۱) نرخ بازدهی ۶۸ درصد را برای کشورهای گروه هفت و پانزده درصد را برای بقیه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی محاسبه کرده‌اند.
بررسی لیختنبرگ (۱۹۹۴) در مورد ۵۳ کشور نشان می‌دهد که نرخ بازدهی تحقیق و توسعه در بخش خصوصی هفت برابر بیشتر از نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری ثابت است. کو، هلپمن و هاف متسیر (۱۹۹۷) و کلر (۲۰۰۱) تأثیر تحقیق و توسعه خارج از کشور بر رشد بهره‌وری کلی صنایع ساخت را در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد نتایج بررسیها نشان می‌دهد که هزینه تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه نیز لزوماً در ارتباط با اندازه اقتصادشان، بر رشد و توسعه بی‌تأثیر نیست و مهم‌تر از آن، نرخ بازدهی آن قابل ملاحظه است در واقع بازده تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه، بالاتر از بازده تحقیق و توسعه در کشورهای صنعتی بوده است.
لدرمن و ملونی (۲۰۰۹)، از بانک جهانی، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی و نیروی کار را با استفاده از داده‌های مقطعی ۵۳ کشور بررسی کرده‌اند نرخ بازدهی تحقیق و توسعه به طور کلی حدود ۷۸ درصد است که در مقایسه با نرخ بازدهی سرمایه فیزیکی (۱۷ درصد) و نیروی کار (۶۱ درصد) در سطحی بالاتر قرار دارد.
اولکو (۲۰۰۴) برای (آی ام اف) انجام داده است تأ
ثیر تحقیق و توسعه در دو مرحله بر رشد اقتصادی بررسی شده است، او
ل تأثیر تحقیق و توسعه بر نوآوری دوم تأثیر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای توسعه یافته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (او ای سی دی) و در حال توسعه (غیر او ای سی دی) بررسی شده است نتایج این بررسی نشان می‌دهد که نوآوری که با ذخیره ثبت پروانه امتیاز اختراع عملی سنجیده شده است تأثیر مثبتی بر تولید سرانه هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه داشته است. و ۵ درصد افزایش ذخیره تحقیق و توسعه موجب افزایش ۱ درصد نوآوری در کشورهای اتحادیه اروپا یا بازارهای وسیع و ۰۵/۰ درصد درآمد سرانه در کل کشورها می‌شود.
منسفیلد در ۱۹۸۰ نشان داد که هزینه های تحقیق و توسعه صرف شده برای پژوهشهای پایه ای نقش موثری در افزایش نرخ رشد نوآوریهای فنی و در نتیجه تغیر بهره وری بنگاه یا صنعت دارد . نتایج او در مورد ایالات متحده بیانگر یک ارتباط مستقیم و معنی دار آماری بین میزان تحقیقات پایه ای انجام شده توسط بنگاه یا صنعت و نرخ افزایش در بهره وری کل عوامل است.
یوشیتومی ۱۹۹۲ ارتباط بین هزینه های تحقیق و توسعه و بهره وری را در سطح صنعت در صنایع ژاپن مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که افزایش در هزینه های تحقیق و توسعه موجب افزایش در نرخ بهره وری رشد بهره وری کل عوامل می شود.
کیم ۱۹۸۶ در مورد صنایع کره نشان داد که کل هزینه های تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنی داری روی رشد بهره وری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *