پایان نامه - مقاله و پروژه

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۴۶

CFI≥۹۰%

۹۵%

IFI

IFI≥۹۰%

۹۵%

RMR

RMR≤۵%

۲٫۸%

GFI

GFI≥۹۰%

۹۶%

AGFI

AGFI≥۸۰%

۹۵%

χ

χ۳>

۹۹۰٫

۳-۱۰٫ متغیرها و اندازه های مورد استفاده
متغیر یک مفهوم است که بیش ازدو یا چندارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود . ویژگی هایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه گیری می کند، «متغیر» نامیده می شود. به عبارت دیگر، متغیربه ویژگی هایی اطلاق می شودکه می توان دویا چند ارزش یا عدد برای آن جایگزین کرد. عدد یا ارزشی که به یک متغیر نسبت داده می شود نشان دهنده تغییر از فردی به فرد دیگر یا از حالتی به حالت دیگر است.
اغلب پژوهشگران علوم رفتاری، علاقه مند به مطالعه سازه های نظری هستند که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند. این پدیده های انتزاعی تحت عنوان متغیر پنهان[۸۹] شناخته می شوند. از آنجا که متغیرهای پنهان به طور مستقیم مشاهده پذیر نیستند، پس به طور مستقیم هم قابل اندازه گیری نمی باشند. بنابراین پژوهشگر بایستی متغیر پنهان را بر حسب نوع رفتاری که بیانگر آن متغیر می باشد تعریف نماید. به عبارت دیگر با استفاده از یک سری مشاهدات می توان یک متغیر پنهان را اندازه گرفت. در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. از آنجایی که در این تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده می شود بنابر این متغیرها بر دو نوع می باشند : متغیرهای پنهان برونی و درونی ( ابارشی و حسینی ،۱۳۹۱،ص۲۳) .
الف. متغیر برون زا : یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می‌پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر درونزا) مشاهده شود .
ب. متغیر درون زا : متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر برونزا قرار می‌گیرد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵).
متغیر برون زا در این تحقیق «الزامات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت» می‌باشد که بر طبق تعریف «استانالند[۹۰] و دیگران» به ۲ بخش تقسیم گردیده است : «کیفیت بیانیه‌های اخلاقی ادراک شده» و «عملکرد مالی ادراک شده». متغیر درون زا نیز ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت است که این متغیر هم دارای ۵ جنبه می باشد: «مسئولیت اجتماعی ادراک شده»، «اعتماد مصرف کننده»، «وفاداری مصرف کننده»، «وجهه ادراک شده شرکت» و «ریسک ادراک شده».
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴- ۱٫ مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها[۹۱] فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع ‌آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کد بندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است