پایان نامه - مقاله و پروژه

دسترسی به منابع مقالات : ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۴۴

ادراک خطر(ریسک ادراک شده)

۵

۶۸۱/۰

۷۳۴/۰

اعتماد مصرف کننده

۶

۷۸۹/۰

۸۲۲/۰

وفاداری مصرف کننده

۶

۸۰۳/۰

۸۹۶/۰

آلفای کل

۳۰

۸۴۵/۰

۸۶۷/۰

۳-۸٫روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. بنابراین پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده یا تصمیم‌گیری درمورد رد یا تایید فرضیه‌ای که صورت بندی کرده از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند (خاکی ، ۱۳۸۷).
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSSو LISREL استفاده می‌شود همچنین از آزمونهای آماری زیر بهره گرفته شده است :
*آمار توصیفی: جهت بررسی ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری و تهیه و رسم جداول و نمودارهای مربوط به فراوانی هر کدام از ویژگیها .
*شاخصهای KMO و بارتلت : برای تعیین مناسب بودن مدل پژوهش برای انجام تحلیل عاملی .
شاخص KMO: شاخصی از کفایت نمونه‌گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی میکند و از این طریق مشخص میسازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل‌های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد . اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد ، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و درغیر این صورت (معمولا کمتر از ۶/ ۰) نتایج تحلیل عاملی برای دادههای موردنظر چندان مناسب نمیباشد ( مؤمنی ، فعال قیومی، ۱۳۸۹ ، ص ۱۹۳ )
آزمون بارتلت : این آزمون بررسی میکند که چه هنگام ماتریس همبستگی ، شناخته شده ( از نظر ریاضی ماتریس واحد و همانی) است و بنابراین برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب میباشد. ماتریس همبستگی دارای دو حالت میباشد :
حالت اول : زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها یک ماتریس واحد و همانی می باشد، در این صورت متغیرها ارتباط معنی داری با هم نداشته و درنتیجه امکان شناسایی عامل‌های جدید، بر اساس همبستگی متغیرها با یکدیگر وجود ندارد (مؤمنی ، فعال و قیومی، ۱۳۸۹ ، ص ۱۹۳) .
حالت دوم : زمانی که ماتریس همبستگی متغیرها یک ماتریس واحد و همانی نباشد که در این صورت ارتباط معنی داری بین متغیرها وجود داشته و بنابراین امکان شناسایی و تعریف عامل‌های جدید بر اساس همبستگی متغیرها وجود دارد ( مؤمنی ، فعال و قیومی، ۱۳۸۹ ، ص ۱۹۳ ) .
*مدل معادلات ساختاری : جهت بررسی تایید و یا رد فرضیات مطرح شده از سوی پژوهشگر .
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش‌های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از روش‌های نوید بخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیره با متغیرهای مکنون است (کلاین، ۱۳۸۵ ، ص ۷۱) . مدل‌سازی معادلات ساختاری[۸۲] روش آماری است که یک دیدگاه تاییدی (یک دیدگاه آزمون فرض) را در قبال پدیده‌ها به کار می‌گیرد. این روش دارای دو جنبه مهم است : جنبه نخست آن است که در فرآیندهای علمی مورد مطالعه توسط مجموعه ای از معادلات ساختاری ( یا به عبارتی رگرسیونی) بیان می‌شوند . جنبه دوم آنکه این روابط ساختاری را می‌توان به صورت گرافیکی مدل‌بندی نمود. این موضوع پژوهشگر را قادر می‌سازد تا مدل نظری مورد مطالعه را مفهوم سازی[۸۳] کند. به همین دلیل می‌توان پژوهش را از نظر آماری و در یک تجزیه و تحلیل همزمان مورد آزمون قرار داد و مشخص نمود که آیا مدل پژوهش با داده‌های پژوهش سازگار می‌باشد یا خیر.
*تحلیل عاملی تاییدی : جهت بررسی مناسب بودن مدل‌های اندازه گیری و متناسب بودن مکنون‌های مشاهده‌گر با مکنون‌های درونزا و برونزا (هومن، ۱۳۹۰، ص ۴۷) .
مدل تحلیل عاملی[۸۴] قدیمی‌ترین و شناخته شده ترین روش آماری برای بررسی روابط بین مجموعه ای از متغیرهای پنهان و مشاهده پذیر می‌باشد. در این روش، پژوهشگر کوواریانس میان مجموعه ای از متغیرهای مشاهده پذیر در خصوص یک متغیر پنهان (عامل) را مورد بررسی قرار می‌دهد. دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد: تحلیل عاملی اکتشافی[۸۵] و تحلیل عاملی تاییدی .

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.