پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق دانشگاهی – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۴۱

Stanaland et al,2011

۰٫۹۳

۳٫ بالا بودن بازده دارایی شرکت نسبت به میانگین صنعت

Stanaland et al,2011

۰٫۹

۳- ۷ . روایی و پایایی پرسشنامه
ابزار اندازه گیری در پژوهش باید قادر باشد اطلاعات و داده‌های لازم را جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری نهایی در اختیار بگذارد. روایی و پایایی دو بعد مهم ابزار اندازه‌گیری (در اینجا پرسشنامه) هستند که باید تعیین گردند تا صحت و درستی ابزار اندازه گیری تأیید شود.
۳-۷- ۱٫ روایی: مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد (خاکی ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۸۸). در واقع بررسی روایی ، پاسخ به این سوال است که آیا پرسشنامه آنچه را که مد نظر بوده است به خوبی مورد سنجش قرار می‌دهد؟
برای تعیین روایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری سه روش وجود دارد:

  1. اعتبار ملاکی
  2. ۲. اعتبار محتوا
  3. اعتبار سازه

روایی محتوا اطمینان می‌دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش‌های مناسب برای اندازه‌گیری مفهوم مورد سنجش را دارد و روایی ظاهری نشان می‌دهد که آیا «صاحب ‌نظران» تأیید می‌کنند که ابزار، آنچه را که باید اندازه‌‌ بگیرد، اندازه می‌گیرد (سکاران، ۱۳۸۱) . به منظور تعیین روایی پرسشنامه در این تحقیق از روایی نمادی (ظاهری یا محتوا) و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. پس از تهیه پرسشنامه اولیه، ضمن مشورت‌ با اساتید راهنما و مشاور، سایر اساتید مجرب و همچنین خبرگان صنعت از پیشنهادات ایشان در جهت‌ رفع ایرادات مربوط به تعاریف‌ مفاهیم‌ اصلی تحقیق‌ و سوالات مربوط به سنجش آنها‌ استفاده شد. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی، درصدد برآمدیم تا اطمینان حاصل کنیم که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد یا خیر. به عبارت دیگر، آیا تعداد دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا نه؟ به این منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شد (مومنی و فعال قیومی،۱۳۸۹: ص ۱۹۳). اگر sig آزمون بارتلت کوچکتر از ۵ درصد باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود ( مؤمنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹).
نتایج آزمون KMO و بارتلت برای متغیرهای برون زا در جدول ۳-۴ آورده شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده برای sig آزمون بارتلت معدل صفر می‌باشد که بیان‌گر این موضوع می‌باشد که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می‌شود. شاخص KMO که برابر ۶۷ درصد می‌باشد، بیان‌گر این موضوع است که داده‌های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب بوده و این بخش از پرسشنامه از روایی لازم برخوردار است.
جدول ۳-۴. KMOو آزمون بارتلت متغیرهای برون زا

KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .۶۷۶
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square ۴۹۷٫۳۷۰
Df ۱۵
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.