پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۳۶

* ریسک ادراک شده : ریسک (مخاطره ادراک شده) توسط شاخص‌ها وسوالات زیر اندازه‌گیری شده است :

 1. زمانی که محصولات شرکت x را خریداری می‌کنم، نگران این هستم که محصول خریداری شده دقیقاً چیزی که من می‌خواهم، نباشد .
 2. فکر می‌کنم خرید محصولات شرکت xمنجر به ریسک مالی (احتمال از دست دادن پول برای تعویض یا تعمیرمحصول خریداری شده) برای من نخواهد شد .
 3. مطمئنم که محصولات خریداری شده از شرکت x من را راضی می‌کنند .
 4. ریسک بسیاراندکی با خرید محصولات شرکت x همراه است .
 5. درک کلی خود را از ریسک همراه با محصولات شرکت x چطور ارزیابی می‌کنید .

* اعتماد مصرف کننده : بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط «سو و ساچلی[۸۱]» برای سنجش اعتماد مصرف کننده می توان از متغیرهای شهرت ، عملکرد و ظاهر (وجهه) سازمان استفاده نمود :

 1. شهرت : می‌تواند به عنوان محرکی برای شروع مبادله مصرف کننده را ترغیب نماید .
 2. عملکرد : نقش تعیین کننده ای در جذب اعتماد مصرف کننده دارد .
 3. ظاهر و وجهه سازمان : مانندکارکنان، نمایندگان فروش و… به عنوان یک تصویر تفسیر می‌شوند و یک تصویر خوب می تواند اعتماد را افزایش دهد .

همچنین « استانالند ودیگران» اعتماد مصرف کننده را به وسیله معیارهای زیر ارزیابی نموده ا ند :

 1. من به صحت اطلاعاتی که شرکت x به مشتریان و مصرف‌کنندگانش ارائه می‌دهد، ایمان دارم .
 2. من باور دارم شرکت x در تبلیغات و… ادعای کاذبی نمی‌کند .
 3. من به صادق بودن شرکت x در روابطش با مصرف‌کنندگان و مشتریان اعتماد دارم .

* وفاداری مصرف کننده : وفاداری مصرف کننده توسط شاخص‌های زیر اندازه‌گیری می‌شود :

 1. من اطمینان دارم که شرکت x توانسته است تعداد زیادی از مشتریان خود را حفظ کند .
 2. میزان شکایت مصرف‌کنندگان از محصولات شرکت x بسیارکم است .
 3. محصولات شرکت x می‌توانند به خوبی انتظارات مصرف‌کنندگان را برآورده نمایند .
 4. من شرکت x را به هرکه نظرم را بخواهد، پیشنهاد خواهم داد .
 5. دوستان و وابستگانم را به برقراری روابط تجاری با شرکت x تشویق خواهم کرد .
 6. اگر فروشگاه محصولات شرکت x را نداشته باشد، خریدم را به تعویق خواهم انداخت.

* کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی: بیانیه‌های اخلاقی سازمان توسط شاخص‌های زیرعملیاتی و عینی می‌شوند :

 1. در مقایسه با سایر شرکت‌هایی که در این صنعت فعالیت می‌کنند، کارکنان شرکت x دارای آرمان مشترک خوب و مناسبی هستند .
 2. درمقایسه با سایر شرکت‌هایی که در این صنعت فعالیت می کنند، شرکت x سیاست‌های اخلاقی (مجموعه‌ای از اصول متعارف و توقعات که انتظار می‌رود همه اعضای یک گروه به آن متعهد باشند) مناسب و خوبی دارد .
 3. در مقایسه با سایر شرکت‌هایی که در این صنعت فعالیت می‌کنند، شرکت x منشور اخلاقی مناسبی دارد.

* عملکرد مالی ادراک شده : ادراک مصرف کننده ازعملکرد مالی شرکت توسط شاخص‌های زیر اندازه‌گیری می شود :

 1. باتوجه به میانگین صنعت، سطح سود دهی محصولات شرکت x بالاست .
 2. باتوجه به میانگین صنعت سرمایه ای که شرکت x صرف تولید محصولاتش می‌نماید، با در نظرگرفتن فروش خوب محصولاتش ، سریعتر به شرکت بر می‌گردد .
 3. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است