پایان نامه - مقاله و پروژه

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۳۲

*از آنجا که مدل مطرح شده در جریان تحقیق توسط پژوهشگران تدوین و ارائه شده است بنابر این برای کاربردی شدن نیازمند آزمون بیشتری می باشد

نتایج پژوهش حاکی از تایید روابط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش ویژه برند، CSR و جذابیت هویت سازمانی، ارزش ویژه برند و جذابیت هویت سازمانی، CSR و هویت سازمان-مصرف کننده، جذابیت هویت سازمانی و هویت سازمان-مصرف کننده، هویت سازمان-مصرف کننده و وفاداری مصرف کننده می باشد و به طور قوی از این فرضیه حمایت می‌شود که مصرف کنندگان نسبت به سازمانی که درگیر اقدامات مسئولیت اجتماعی است ، دید بهتری داشته و رضایتمندی شان از این سازمان در سطح بالایی است که همین امر باعث وفاداری آنها به سازمان مذکور می‌شود.

۲- ۲- ۵٫ مدل مفهومی پژوهش و دلایل انتخاب آن
با توجه به تنوع مدل های مطرح شده توسط پژوهشگران متفاوت، انتخاب مدل پژوهش در ابتدا امری دشوار می نمود. از این رو چارچوب های مختلفی درحوزههای موضوعی مشابه با موضوع این تحقیق مطالعه شد و مدل های متفاوتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. از آنجاییکه ما به دنبال شناسایی الزامات و مقدماتی جهت پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان بوده ایم و از طرفی تاثیر این اقدامات (در صورت لحاظ کردن مسئولیت اجتماعی توسط سازمان) بر مصرف کنندگان برای ما اهمیت زیادی داشت، می بایست مدلی برگزیده می شد که تمام این جوانب در آن لحاظ شده باشد. پس از بررسی چندین مدل مختلف، در نهایت مدل مفهومی زیرکه توسط stanaland.S.J Andrea , Murphy . E Patrick , Lwin .O May درسال ۲۰۱۱ ارائه شده است، به دلیل انطباق پذیری بالا با هدف پژوهش حاضر به عنوان مبنای کار در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفت .
جدید و جامع بودن این مدل نسبت به مدل‌های معرفی شده، همچنین کامل بودن مدل از نظر شاخص‌های اندازه گیری و سنجش مسئولیت اجتماعی، از جمله دلایل انتخاب این مدل به شمار می‌آیند.
الزامات و مقدمات مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکتی
نتایج حاصل از مسئولیت اجتماعی ادراک شده
کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی
عملکرد مالی ادراک شده
مسئولیت اجتماعی ادراک شده
وجهه ادراک شده شرکت
اعتماد مصرف کننده
وفاداری مصرف کننده
مخاطره ادراک شده
شکل شماره ۲ – ۲ – ۳٫ مدل مفهومی پژوهش
(Stanaland, Lwin, Murphy,2011)
فصل سوم :
روش تحقیق
(متدلوژی تحقیق)
۳- ۱ . مقدمه
یکی از مهمترین مراحل هر پژوهش، روش‌شناسی[۷۰] تحقیق می‌باشد. چنانچه یک پژوهش انجام یافته را به ساختمانی تشبیه نماییم که آماده سکونت است، آن‌گاه روش‌شناسی تحقیق طرح و نقش اولیه‌ای است که ساختمان بر اساس آن بنا گردیده است. لذا می‌توان انتظار داشت هر فردی که این نقشه را مورد بررسی علمی قرار دهد، قادر باشد ساختمانی را که مبتنی بر این نقشه است تجسم نماید. با این اوصاف روش تحقیق را می‌توان به عنوان یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله قلمداد نمود. از این رو دستیابی به اهداف تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که تحقیق با روش‌شناسی درست صورت پذیرد. آنچه در روش‌شناسی تحقیق همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد چگونگی و چرایی انجام پژوهش می‌باشد (غنی آبادی، ۱۳۸۰ ، ص۹۸). «روش علمی تحقیق» به همه مراحلی اشاره دارد که در جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به یک هدف معین مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شود، چرا که انتخاب نادرست منجر به نتیجه‌گیری نادرست می‌شود. لذا در این فصل روش تحقیق، متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه‌گیری متغیرها، روش‌های جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، نمونه مورد بررسی، روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری مربوط به این پژوهش بررسی خواهد شد
۳-۲٫ نوع و روش تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد :
الف. هدف تحقیق
ب. نحوه گردآوری داده‌ها
تحقیق را بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می‌کند می‌توان به سه دسته زیر نیز تقسیم نمود :
۱٫تحقیق بنیادی[۷۱]
هدف این نوع تحقیق ایجاد نظریه از طریق کشف اصول یا قواعد کلی است و توجهی به کاربرد عملی یافته ندارد.
نتایج این گونه تحقیقات اغلب مجرد وکلی هستند، بیشتر تحقیقات در زمینه یادگیری از این نوعند .

  1. ۲.تحقیق کاربردی[۷۲]

هدف این نوع تحقیق آزمون مفاهیم نظری در موقعیت‌های مسائل واقعی زندگی و حل مشکلات ملموس است و نتایج این تحقیق عینی و مشخص می‌باشد. این پژوهش‌ها با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و به منظور بهبود یا به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزار، وسایل، ساختارها و الگوهای سازمانی یا جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف این مطالعات کاربرد تئوری‌ها یا نظریه‌ها برای حل مسائل می‌باشد. تحقیقات آموزشی درحالت کلی کاربردی می‌باشند .

  1. ۳.تحقیق عملی[۷۳]

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir