پایان نامه - مقاله و پروژه

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۳۱

*مشخصات مشتریان

آمار توصیفی و استنباطی
*آزمون لون، آزمون تی دو نمونه ای مستقل، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده، رگرسیون خطی چندگانه، آزمون آنوا، آزمون دوربین واتسون .

در بیشتر پژوهش‌ها از مدل هایی بهره گرفته می‌شود که توسط پژوهشگران خارجی تدوین شده اند. در این تحقیق صرفا به مدل مستخرج از منابع لاتین اکتفا نشده و پزوهشگران با استناد به مطالعات فرهنگی «هافستد» استدلال می کنند که ممکن است مفهوم غربی مسئولیت اجتماعی نتواند با تمام فرهنگهای آسیایی سازگار شود. از این رو جهت پوشش این نقیصه متغیر نعدیل گر ارزشهای فرهنگی را در جریان کار وارد پژوهش می کنند.

نتایج پژوهش بیان می دارد که متغیرهای تعهد، شفافیت و شهرت سازمان بر ترجیح برند تأثیر گذار نمی باشند. از طرفی متغیرهای کیفیت ادراک شده برند و نوع برنامه CSR بر ترجیح برند تأثیر گذار بوده اند که در این بین نقش غالب را کیفیت ادراک شده برند بر عهده داشته است.

۲۰۱۱

Stanaland
Lwin
Murphy

ادراکات مصرف کننده از الزامات و نتایج مسئولیت اجتماعی سازمان

*عملکرد مالی ادراک شده
*کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلااقی
*مسئولیت اجتماعی سازمان
*اعتماد مصرف کننده
*وفاداری مصرف کننده
*وجهه ادراک شده سازمان
*ریسک ادراک شده

*مدل معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تاییدی، آزمون کای دو،
آزمون تی

در پژوهش‌هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان صورت گرفته، معمولا یک یا دو بعد از ادراک مصرف کننده (به طور معمول وفاداری و یا ترجیح برند) مورد ارزیابی قرار گرفته اند اما در این پژوهش محققان ۴ بعد از ادراکات مصرف کنندگان را مورد آزمون قرار داده اند و پژوهشی جامع را در این حوزه عرضه داشته اند و همین کلیت برتری این تحقیق نسبت به سایر مطالعات بررسی شده می باشد.

پرسش نامه های این تحقیق توسط دانشجویان دانشکده های کسب و کار به صورت آنلاین تکمیل شده اند. همین نکته یکی از ایرادهای این تحقیق می باشد چرا که نمونه انتخابی به خوبی نمایانگر خصوصیات جامعه نبوده و نمی توان نتایج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعمیم داد.

در این تحقیق عملکرد مالی و بیانیه های اخلاقی سازمان به عنوان الزامات و پیش فرض هایی در جهت اقدام به مسئولیت های اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده است. مصرف کنندگان از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از نظر مالی عملکرد خوبی دارند انتظار رفتار مسئولانه اجتماعی دارند. نتایج حاکی از آنست مسئولیت اجتماعی سازمان بر ادراکات مصرف کنندگان تأثیر بسزایی داشته و نتایج حاصل از آن متشکل از متغیرهای مختلفی است که در این پژوهش متغیرهای وجهه سازمان ، اعتماد ، وفاداری و ریسک ادراک شده به عنوان نتایج حاصل از مسئولیت اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده است .

۲۰۱۲

Raman
Lim
Nair

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری مصرف کننده

*مسئولیت اجتماعی سازمان
*هویت سازمان-مصرف کننده
*جذابیت هویت سازمانی
*ارزش ویژه برند
*وفاداری مصرف کننده

*آزمون دو جمله ای، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده، رگرسیون خطی چندگانه، آزمون آنوا.

در این پژوهش محققین مدل کسب و کار در جامعه Baker را مبنا قرار داده و با توجه به حوزه های پاسخگویی سازمان در جامعه مدل پژوهش خود را ارائه می نمایند. نقطه قوت این پژوهش نسبت به سایر تحقیق های مشابه، لحاظ نمودن هویت سازمانی در مدل است. در مباحث مسئولیت اجتماعی سازمان و مصرف کننده یکی از بنیان های نظری اصلی «تئوری هویت سازمانی» است که متاسفانه در بسیاری از پژوهش‌ها نادیده گرفته می‌شود اما هویت سازمانی در این پژوهش به عنوان یک متغیر جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

*نمونه آماری مورد استفاده در پژوهش ۱۵۰ نفر از مصرف کنندگان محصولات الکترونیکی در یکی از شهرهای مالزی می باشد. با توجه به گستردگی و تنوع زیاد محصولات الکترونیکی و حجم بالای مصرف کنندگان این محصولات، حجم نمونه آماری کافی به نظر نمی رسد.