پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل دانشگاهی – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۳۰

نتایج پژوهش حاکی از آنست که اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر ادراکات مصرف کننده از هویت سازمان – مصرف کننده ، جذابیت هویت سازمانی و ارزش برند تأثیر گذاشته که این امر وفاداری مصرف کننده را تحت الشعاع قرار می دهد .

جدول ۲-۲-۴٫ مقایسه مطالعات مرتبط و انتخاب مدل مفهومی پژوهش

سال نویسندگان عنوان متغیرها روش تجزیه و تحلیل داده ها نقاط قوت نقاط ضعف نتایج
۱۳۸۹ مشبکی
خلیلی شجاعی
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان *فرهنگ سازمانی (آرمان مشترک، مدل های ذهنی کارکنان، کار تیمی کارکنان، شفافیت ماموریت)
*مسئولیت اجتماعی سازمان
آمار پارامتریک و نا پارامتریک.
*آزمون تحلیل واریانس فریدمن آزمون دو جمله ای، آزمون تی استیودنت تک نمونه ای .
*این پژوهش فرهنگ سازمانی را به عنوان ابزاری جهت پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان مورد استفاده قرار داده است. فرهنگ عاملی مشترک در بین تمامی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست، از این رو دیگر سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز می توانند معیارهای فرهنگ سازمانی را به عنوان زمینه ای جهت پیاده سازی اقدامات CSR به کار بندند.
*محققین با استفاده از معیارهای مختلف، ۴ معیار اصلی را در فرهنگ سازمان شناسایی کرده و تاتیر آنها را بر CSR مورد آزمون قرار داده اند. از آنجایی که معیارهای عنوان شده توسط محققین (از مدل های لاتین) استخراج شده و اصلاحات آنها توسط صاحبنظران صورت گرفته است، بنابراین می توان ادعا کرد چارچوب مفهومی ارائه شده با جو فرهنگی کشور ما همخوانی زیادی داشته و این چارچوب برای سایر سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی قابلیت استفاده دارد .
محققین برای استخراج معیارهای مسئولیت اجتماعی از مدل «بارنی – گرینبرگ» استفاده کرده اند. این مدل بیشتر تهعد سازمانی را مد نظر قرار داده و معیارهای تعهد سازمانی را ارائه می دهد. تعهد سازمانی یکی از مباحث مطرح در حوزه مسئولیت اجتماعی است. از این رو شاید این معیارها برای سنجش مسئولیت اجتماعی کارایی لازم را نداشته باشند. بررسی ها حاکی از آن است که “آرمان مشترک کارکنان” عامل تعیین کننده ای در ایجاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بین کارکنان می باشد .همچنین عامل شفاف بودن ماموریت شرکت برمسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تأثیرگذاربوده وبا توجه به این نکته می توان ازشفافیت ودرک واحد ماموریت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمانی استفاده کرد.نتیجه دیگر این پژوهش این است که مدل های ذهنی کارکنان شرکت بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشترین تأثیر را داشته و به واقع این مدل ها مهمترین نقش را بین عناصر فرهنگی سازمانی در پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ایفا می کند.
۱۳۹۰ راه چمنی
لاجوردی
بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ترجیح برند در صنعت بانکداری *کیفیت ادراک شده برند
*شهرت مسئولیت اجتماعی سازمان
*اقدامات CSR
*ترجیح برند

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.