پایان نامه - مقاله و پروژه

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۲۹

Almohammad

نقش ارزش ویژه برند در تأثیرات CSR بر وفاداری مصرف کننده

اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان وفاداری مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد .

CSR نقش مهمی را در ارتقا وفاداری مصرف کنندگان ایفا می کند و مصرف کنندگان به مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان یک فاکتور مهم در وفاداریشان به سازمان می نگرند . مسئولیت اجتماعی خوب فقط برای جامعه مفید نیست بلکه سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به یک مزیت رقابتی تجهیز می کند تا سازمان بتواند وفاداری مصرف کنندگان را در بازارهایش کسب کند .

۲۰۱۱

Stanaland
Lwin
Murphy

ادراکات مصرف کننده از الزامات و نتایج مسئولیت اجتماعی سازمان

۱٫ارزیابی مصرف کننده از فعالیت‌ها و اقدامات
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به طور
مثبت با عملکرد مالی ادراک شده در ارتباط است .
۲٫ ارزیابی مصرف کننده از فعالیتها و اقدامات
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به طور
مثبت با کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی
در ارتباط است .
۳٫ ارزیابی مصرف کننده از فعالیتها و اقدامات
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به طور مثبت
با وجهه ادراک شده سازمان در ارتباط است .
۴٫ارزیابی مصرف کننده از فعالیتها و اقدامات
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به طور
مثبت با اعتماد مصرف کننده در ارتباط است .
۵٫ارزیابی مصرف کننده از فعالیتها و اقدامات
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به طور
مثبت با وفاداری مصرف کننده در ارتباط است .
۶٫وجهه ادراک شده شرکت به طور منفی با
مخاطره ادراک شده در ارتباط است .
۷٫ اعتماد مصرف کننده نسبت به یک شرکت به طور منفی با مخاطره ادراک شده در ارتباط است .

در این پژوهش عملکرد مالی و بیانیه های اخلاقی سازمان به عنوان الزامات و پیش فرض هایی در جهت اقدام به مسئولیت های اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده اند . همچنین عواقب (پیامد های ) منتج از مسئولیت پذیری اجتماعی شامل : وجهه سازمان ، اعتماد ، وفاداری و ریسک ادراک شده می باشد .
تمامی فرضیات پژوهش تایید شده و این نتیجه حاصل می‌شود که اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی وجهه و تصویر شرکت را ارتقا و بهبود بخشیده و به طور مثبتی ادراکات از کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار می دهد . همچنین اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به سطوح بالاتری از اعتماد و وفاداری بین مشتریان می‌شود که این امر به تبلیغات دهانی مثبت و خرید مجدد منجر می‌شود.

۲۰۱۲

Raman
Lim
Nair

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری مصرف کننده

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان با وفاداری مصرف کننده در ارتباط است .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.