پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق دانشگاهی – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۲۴

اصول اخلاقی در انتخاب
مصرف کننده :رویکرد
مدلسازی چند متغیره

متغیرهای این پژوهش عبارتنداز :نیت رفتاری (متغیرمستقل)،
نگرش (متغیروابسته) ،کنترل رفتاری ادراک شده (متغیروابسته)،
تعهد اخلاقی (متغیروابسته) ، هویت از خویش (متغیر وابسته) .
این پژوهش به طور فزاینده به افزایش تقاضا برای انتخاب‌های
اخلاقی در بازارجهانی اشاره می کند. برای آزمودن اهمیت و کشف
ارتباط بین فاکتورهای مهم اثرگذار برانتخاب مصرف‌کننده اخلاقی ، از
تحلیل پایایی وتکنیک‌های مدلس‌ازی معادله ساختاری استفاده
می‌شود. اطلاعات به دست آمده از تحلیل پایایی نشان می‌دهد
که نگرش مشتمل بر ۲ بخش متمایزاست و از سیستم باورهای
مثبت و منفی تشکیل شده است : نگرش سنتی و نگرش کنترلی.
برای اندازه گیری هنجارهای ذهنی ۲گروه متمایز پیشنهاد
می‌شود: هنجارهای ذهنی سنتی (مشتمل برنظریه سنتی عمل
مدلل/یا تئوری رفتار برنامه ریزی شده است) و هنجارهای ذهنی
ضمنی که مشتمل بر بافت مربوط به دیگر ذهنیات است. کنترل
رفتاری ادراک شده: برای کنترل رفتاری ادراک شده ۲ گروه متمایز ارائه می‌شود: کنترل رفتاری ادراک شده سنتی و کنترل
رفتاری ادراک شده ضمنی.
هویت خویش: در یک دسته بندی به وجود هویت خویش اشاره شد .در اوایل کار از این نتیجه حمایت شد که رابطه مهمی بین طیف وسیعی از ملاحظات اخلاقی وجود دارد و همین امر حاکی از آن است که مسائل اخلاقی به بخش مهمی از پاسخگویی هویت خویش تبدیل شده اند.

۱۴

۲۰۰۲

Benjamin Tan

شناسایی تصمیم گیری اخلاقی مصرف کننده بادرنظرگرفتن خرید نرم افزارهایی که به صورت غیرقانونی تکثیر شده اند.

مطالب این مقاله پیرامون مدل مطرح شده توسط نویسنده می باشد . «مدل موضوع –ریسک –قضاوت» تأثیر شدت اخلاقی، مخاطرات ادراک شده و قضاوت اخلاقی را بر نتیجه فرایند تصمیم گیری اخلاقی مصرف کننده مد نظر قرار می دهد. افزون براین، مدل یادشده تأثیر تعدیل کننده مجموعه ای ازمتغیرهاوعوامل موقعیتی همچون :سن،جنس،قیمت، دستیابی به امکانات آموزشی، درامد و تجربیات پیشین خریدار را مورد توجه قرار می دهد.

۱۵

۲۰۰۱

Scott J. Vitell
Anusorn
Singhapakdi
James Thomas

آزمون تجربی و کاربردی
تئوری اخلاقیات هانت -ویتل

ادراکات افراد از یک موضوع یامساله اخلاقی، ادراک آنها از رویکردهای گوناگون احتمالی جهت رفع وحل آن مساله یا مشکل را در پی دارد. پس از آنکه مصرف کننده مجموعه‌ای از راه های گوناگون یا فعالیت‌ها را درنظر گرفت، احتمال دارد ۲ ارزیابی اخلاقی مهم صورت گیرد :ارزیابی وظیفه شناسانه و غایت شناسانه.وظیفه شناسی برخود فعالیت‌ها یا رفتارهای مصرف‌کننده متمرکز می باشد در حالیکه غایت شناسی برعواقب آن رفتارها تمرکزدارد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است