پایان نامه - مقاله و پروژه

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۲۳

۹

۱۳۸۷

مهدی عظیمی
مهدی خاک تاریک

توجه به مفهوم مسئولیت
اجتماعی سازمان ،گامی مؤثر برای نیل به سرامدی درصنعت

سرامدی در قالب مفهوم و تعریف مسئولیت اجتماعی سازمان، یعنی فرارفتن ازچارچوب الزامات قانونی که سازمان بر اساس آنها فعالیت می کند و نیزتلاش برای درک و برآورده کردن انتظاراتی که ذی‌نفعان سازمان درجامعه دارند .سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرآمد به عنوان سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی پاسخگو، روشی بسیار اخلاقی برای شفافیت و پاسخگویی به ذی‌نفعان خود در قبال عملکردشان در پیش می‌گیرند .این سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حساسیت و توجه ویژه ای به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست بوم سازمان درحال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می کنند .مسئولیت پذیری اجتماعی درارزش‌های این سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیان شده و در تارو پود آنها تنیده شده است.

۱۰

۱۳۸۶

مهدی ابرزی
مهدی یزدان شناس

مسئولیت اجتماعی واخلاق
کاردرمدیریت کیفیت نوین

ارتباط آشکاری بین مدیریت کیفیت، اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی سازمان وجوددارد. این ارتباط بدین صورت است که هم مدیریت کیفیت، هم اخلاق و هم مسئولیت اجتماعی بر مسئولیت های سازمان نسبت به ذی نغعان مختلف تمرکزدارند، مسئولیت در مدیریت کیفیت به مسئولیت سازمانی کارکنان اشاره دارد درحالی که اخلاق کارو اخلاقیات بیشتر با مسئولیت حرفه ای، ارتباطی و مسئولیت اجتماعی سر و کار دارد.

۱۱

۲۰۰۷

Deirdre Shaw

تئوری تصمیم خرید مصرف
کننده درجوامع مفروضه

گزارشات مصرف‌کنندگان نشان می دهد که نگرانی آنها به واسطه رفتار تحریک آمیز شرکت‌ها به طور فزاینده ای درحال افزایش است. شرکت‌ها با اقدامات سیاسی متفاوتی قصد جذب مشتریان را دارند .در واقع تئوری تصمیم خرید مصرف‌کننده بیان می‌کندکه برخی مشتریان به خریدهای شان در بازار، در قالب رای شان نگاه می‌کنند.

۱۲

۲۰۰۶

Patrick E. Murphy
Gene R. Laczniak
Graham Wood

مبنای اخلاقی برای بازاریابی رابطه ای: دیدگاه فضیلت اخلاقی

دراین مقاله مفاهیم مختلفی برای مدیران علاقمندبه درگیری در مدیریت رابطه مدار ارائه می‌شود که این مفاهیم ازیک رویکرد فضیلت اخلاقی نشات گرفته است .این مفاهیم را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:
مدیران و شرکت‌هایشان نیازمند یادگیری و تمرین رویکرد مشتری محور هستندکه این ارزش برای شرکت از طریق گفتگو، همکاری و مشارکت با مشتریان خلق می‌شود. اگرچه نزدیکی به مشتریان، ارتباط با مصرف کننده نهایی یا تولید محصولات سفارشی بخشی ازفرایند تحکیم ارتباط است، با این حال زیربنای اخلاقی باید به صورت صریح ساخته شود. حتی اگر اعتماد و تعهد موجب تحکیم روابط شوند باز هم فضایل ذاتی در مدیریت رابطه مدار باید به صورت واقعی آشکار باشد.

۱۳

۲۰۰۳

Deirdre Shaw
Edward Shiu

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است