پایان نامه - مقاله و پروژه

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۲۲

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در سازمان

نویسندگان دراین پژوهش، دراستای تبیین مسئولیت اجتماعی سازمان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی، نخست به تعریف مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی پرداخته و ضمن توصیف ابعاد و مؤلفه های آنها، رابطه مندی هریک از دو مقوله، مورد تحلیل قرار گرفته است.
سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بنگاه ها، می تواند شناخت جدیدی را ازسیستم های اقتصادی اجتماعی ایجاد مدیران را در هدایت بهتر سیستم ها یاری کند.مسئولیت اجتماعی نیز اگرچه به ظاهر موضوعی مدرن است ، اما درشکلی سنتی ، در اکثر جوامع قابل پیگیری است . با وجود این، در جوامع مدرن تر فعالیت های متنوع تری در زمینه مسئولیت اجتماعی ازشرکت هاو صاحبان سرمایه انتظارمی رود. ضروری است سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای حفظ جایگاه، بقای خود در جامعه وموفقیت درکار، آن را در اولویت قرار دهند.

۵

۱۳۸۸

حسین رحمانسرشت
محمودرفیعی
مرتضی کوشا

مسئولیت اجتماعی: اخلاقیات
فرا سازمانی

اخلاقیات ارتباط نزدیک وتنگاتنگی با ارزشها دارند و به عنوان ابزاری نگریسته می شوندکه ارزشهارا به عمل تبدیل کنند .اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بررفتار شخص یاگروه حاکم است، مبنی براینکه درست چیست و نادرست کدام است؟

۶

۱۳۸۸

ابوالقاسم ابراهیمی
امین رودانی

نقش بازاریابی اخلاقی دررفتارخرید مصرف کنندگان موادغذایی

رعایت ارزش‌های اجتماعی توسط شرکت‌ها بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان مواد غذایی اثر می گذارد به طوری که در اثر مطابقت این ارزش‌ها با ارزش‌های جامعه، مصرف‌کنندگان به انتخاب نام ونشان تجاری آن شرکت ترغیب خواهند شد.

۷

۱۳۸۸

میرزاحسن حسینی
الهه ملایی

اخلاق و بازاریابی بین المللی

اخلاق بازاریابی درسالهای آتی ازابعادمختلفی به چالش کشیده خواهدشد .بسیاری از چالش های پیش روی بازاریابی ازاین عوامل نشات می گیرند :گسترش نواوریهای تکنولوژیکی، استراتژی های قیمت گذاری،برنامه های تبلیغاتی(با شدت وحدت بیشتر) ،همگون سازی سبک های زندگی، تداوم پذیری شکل های تولیدو به کارگیری فنون پیچیده بازاریابی درجوامع درحال توسعه،استفاده از بازاریابی درحوزه های غیر تجاری و…

۸

۱۳۸۷

حسین مهلوجی
رزا هندیجانی
علی کرمانشاه

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر نواوری در بنگاه ها: دیدگاه مبتنی بر منابع

این مقاله نتیجۀ مطالعه ای است که طی یک سال و در دو مرحله، در صنعت فولاد ایران انجام شده است. روش مطالعه در هر دو مرحله، روش کیفی است. مرحله نخست شامل مصاحبه های عمیق با مدیران صنعت فولاد می باشدکه هدف آن تعیین ارتباط دیدگاه مبتنی بر منابع سازمان و نوآوری سازمانی است . از مصاحبه های مرحلۀ نخست به همراه مرور ادبیات، چنین بر می آید که مسئولیت اجتماعی بنگاه در صنعت فولاد ایران در طی ۸ سال ( ۱۳۶۸تا ۱۳۷۶) تأثیر عظیمی بر نوآوری در این صنعت داشته است. درمرحله دوم، به بررسی تعاملات پویا میان مسئولیت اجتماعی بنگاه، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی پرداخته شده است. از نتایج حاصل از این مرحله مشخص شدکه راهبردهای مسئولیت اجتماعی به توسعه توانمندی‌های یادگیری منتهی می‌شود که به نوبۀ خود به نوآوری سازمانی می انجامد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است