پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق دانشگاهی – ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۲۱

ردیف سال نویسندگان عنوان نتایج
۱ ۱۳۹۰ اصغر مشبکی
حسین بختیاری
بررسی مسئولیت اجتماعی
سازمانی در رسانه ملی
رسانه ملی در کشور ما به عنوان دانشگاهی عمومی وظیفه خطیر اطلاع رسانی،آموزش همگانی و فرهنگ سازی را بر عهده دارد. همچنین این رسانه ذی نفعان متعددی از جمله نظام اسلامی وحاکمیت، مخاطبان برنامه ها،کارمندان سازمان صداوسیما،احزاب سیاسی و دولت داردکه لازم است الگویی مناسب برای پاسخ دهی متوازن به آنها فر اهم شود .این الگو بر گرفته از مسئولیت های اجتماعی رسانه ملی است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد رسانه ملی در شاخص های مسئولیت اجتماعی سازمان متناسب با شان و جایگاه ذی نفعان صورت گرفته اما رضایت برخی گروه های ذی نفع مانند احزاب سیاسی و کارکنان ضعیف سنجیده شده است.به این ترتیب برای نیل به الگوی متوازن پاسخ دهی به ذی نفعان نیاز به ارتقای عملکرد اجتماعی رسانه ملی در این حوزه هاست.
۲ ۱۳۹۰ احمد راه چمنی
لیدا لاجوردی
بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ترجیح برند در صنعت بانکداری برند به عنوان عاملی تعیین کننده دروفاداری و تعهد مشتری مطرح است .« مسئولیت اجتماعی سازمان» نیز به طور مثبتی بر گرایش و برخورد مشتریان در ارتباط با یک شرکت و محصولاتش تأثیر گذار است. مسئولیت اجتماعی سازمان با روابط بین شرکت‌ها سرو کار دارد و به طور مشخص این مفهوم به بررسی تأثیرات فعالیتهای شرکت‌ها بر روی افراد جامعه می پردازد. مسئولیت اجتماعی سازمان می تواند به عنوان یک استراتژی برند را به یک مزیت رقابتی تبدیل کند، از این رو توسعه جدید برند شرکت‌ها از دیدگاه مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد. محققان در این پژوهش به دنبال بررسی «تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی سازمانی بر ترجیح برند در صنعت بانکداری» (دو بانک ملت و رفاه در تهران) می‌باشند .
۳ ۱۳۸۹ اصغر مشبکی
وهاب خلیل شجاعی
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ومسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمان با مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه پرداخته است.نتایج پژوهش نشان دهنده همبستگی مثبت و معنی داری بین فرهنگ سازمانی ومسئولیت اجتماعی دروزارت نیرو می باشد. بررسی ها حاکی از آن است که «آرمان مشترک کارکنان» عامل تعیین کننده ای در ایجاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بین کارکنان می باشد .همچنین عامل شفاف بودن ماموریت شرکت برمسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تأثیرگذاربوده و با توجه به این نکته می توان ازشفافیت ودرک واحد ماموریت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمانی استفاده کرد.نتیجه دیگر این پژوهش این است که مدل های ذهنی کارکنان شرکت بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشترین تأثیر را داشته و به واقع این مدل ها مهمترین نقش را بین عناصر فرهنگی سازمانی در پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ایفا می کند.
۴ ۱۳۸۹ اسماعیل کاوسی
فرزانه چاوش باشی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.