پایان نامه - مقاله و پروژه

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان- قسمت ۱۸

رویکردهای مسئولیت اجتماعی سازمان

کلاسیک

سازمان

سازمان فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رساندن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است .

ذی نفعان

ذی نفعان

سازمان باید در کنار حداکثر نمودن سود ، اهداف اجتماعی را مد نظر قرار داده و بین اهداف سازمان و خواسته های ذی نفعات تعادل برقرار کند .

عمومی

آحاد جامعه

سود نقطه پایانی اهداف سازمان نیست، سازمان باید اهداف اجتماعی و ملاحظات محیطی را در فعالیتهای خود لحاظ کند .

تئوری‌های بنیادی در شکل گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان

هویت اجتماعی

افراد در سازمان

این تئوری بیان می کند که چگونه اعضاء سازمان خود را به عنوان یک گروه اجتماعی در ارتباط با محیط بیرونی خود معرفی می کنند و چگونه آنها خود را از سایر رقبا متفاوت می دانند .

ذی نفع

ذی نفعان

این تئوری بیان می کند که تصمیمات مدیریت نباید صرفا منافع سهامداران را پوشش دهد بلکه باید ذی نفعان (کسانی که به طور مشابه به وسیله اقدامات شرکت تحت تأثیر قرار می گیرند) از قبیل مصرف کنندگان و عرضه کنندگان را هم در نظر بگیرد .

مشروعیت

جامعه

بر اساس این تئوری سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تازمانی می توانند به حیات خود ادامه دهند که جامعه آنها را مشروع بداند و به آنها مشروعیت ببخشد .

فصل دوم :
ادبیات تحقیق
بخش دوم
بخش دوم : مبانی تجربی
۲ – ۲ – ۱ . مقدمه
بی تردید جامعه به طور کلی از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انتظار دارد که با مسئولیت اجتماعی واقعی عمل کنند. در واقع تقاضاهای جامعه و فضای اقتصادی به گونه‌ای است که از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انتظار می‌رود مسئولیت اجتماعی را به معنای گسترده‌ای در ارزش‌ها و فعالیت‌های روزانه‌شان منظور دارند. اگر بدانیم که مدیریت در برابر چه کسانی مسئولیت دارد، مسائل اصلی در مسئولیت اجتماعی بهتر درک می‌شود. «دانشمندان کلاسیک» معتقدند که مدیریت در برابر مالکان و سهام‌داران مسئولیت دارد. «نواندیشان» می‌گویند مدیران در برابر گروهی که از تصمیمات و اقدامات سازمان تأثیر می‌پذیرند، مسئولیت دارند ؛ یعنی ذی‌نفعان. به منظور تشخیص نوع مسئولیت اجتماعی در برابر ذی‌نفعان ، باید ذی‌نفعان یک سازمان شناخته شوند. مدیران سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موفق، نوعاً انواع مختلف ذی‌نفعان را دارند: سهام‌داران یا مالکان سازمان، عرضه‌کنندگان، وام‌دهندگان، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی، کارکنان، مصرف‌کنندگان و جوامع محلی و همچنین کل جامعه. در ارتباط با عناوین و مفاهیم ذکر شده تحقیقاتی صورت گرفته است که در زیر به برخی از مهم ترین آنها اشاره شده است .
۲ – ۲ – ۲ . پیشینه تحقیق